DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >

Browsing by Author Стащук, Олена Володимирівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Climate finances: regional and local aspects of useБорисюк, Олена Володимирівна; Карлін, Микола Іванович; Стащук, Олена Володимирівна; Дацюк-Томчук, Марія Богданівна; Ліповська-Маковецька, Наталія Іванівна; Borysiuk, Olena V.; Karlin, Mykola I.; Stashchuk, Olena V.; Datsiuk-Tomchuk, Mariia B.; Lipovska-Makovetska, Nataliіa I.
2017Profitability of Agricultural Enterprises in Ukraine (On the Case of Lviv Region): Assessment of Trends and InterdependenciesShmatkovska, Tetiana О.; Шматковська, Тетяна Олександрівна; Stashchuk, Olena V.; Стащук, Олена Володимирівна
2019The influence of the banking sector on the security of financial marketБорисюк, Олена Володимирівна; Стащук, Олена Володимирівна; Рудик, Наталія Іванівна; Borysiuk, Olena V.; Stashchuk, Olena V.; Rudyk, Natalia I.
2016Аналіз фінансової стійкості підприємств (на прикладі СГПП «Злата»)Стащук, Олена Володимирівна; Шматковська, Тетяна Олександрівна; Shmatkovska, Tetiana О.; Stashchuk, Olena V.
22-Apr-2013Збірник завдань до державного екзамену з фінансів для студентів спеціальності "Фінанси і кредит" освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" (денної та заочної форми навчання)Грудзевич, Ігор Теофілович; Стащук, Олена Володимирівна; Левицький, Віктор Володимирович; Рудик, Наталія Іванівна; Грудзевич, Юлія Ігорівна; Місюк, Тетяна Петрівна; Маслічук, Софія Анатоліївна; Hrudzevych, І. T.; Stashchuk, Olena V.; Levytskyi, V. V.; Rudyk, N. І.; Hrudzevych, Yu. I.; Misiuk, T. P.; Maslichuk, S. А.
14-May-2013Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність 8.03050401 «економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»Ліпич, Любов Григорівна; Стрішенець, Олена Миколаївна; Данилюк, Тетяна Іллівна; Ліщук, Віра Іванівна; Шостак, Людмила Василівна; Макара, Оксана Василівна; Лялюк, Алла Миколаївна; Ющишина, Лариса Олексіївна; Стащук, Олена Володимирівна; Івашко, Олена Анатоліївна; Грудзевич, Ігор Теофілович; Сак, Тетяна Василівна; Колосок, Андрій Мирославович; Скорук, Олена Володимирівна; Хілуха (Ліпич), Оксана Анатоліївна; Lipych, L. H.; Strishenets, Olena M.; Danyliuk, Tetiana I.; Lishchuk, V. I.; Shostak, L. V.; Makara, O. V.; Lialiuk, A. M.; Yushchyshyna, L. O.; Ivashko, O. A.; Hrudzevych, I. T.; Kolosok, A. M.; Sak, T. V.; Skoruk, O. V.; Khilukha (Lipych), O. A.; Stashchuk, Oksana V.
2018Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки: колективна монографіяКоленда, Наталія Вікторівна; Kolenda, Nataliia V.; Вавдіюк, Наталія Степанівна; Vavdiiuk, Nataliia S.; Голод, Андрій Петрович; Holod, Andriy P.; Борисюк, Олена Володимирівна; Borysiuk, Olena V.; Рейкін, Віталій Самсонович; Reikin, Vitalii S.; Білецька, Катерина Володимирівна; Biletska, Kateryna V.; Черчик, Лариса Миколаївна; Cherchyk, Larysa M.; Стащук, Олена Володимирівна; Stashchuk, Olena V.; Стрішенець, Олена Миколаївна; Strishenets, Olena M.; Павлов, Костянтин Володимирович; Pavlov, Kostiantyn V.; Галянт, Сергій Романович; Galyant, Sergiy R.; Вахович, Ірина Михайлівна; Vаkhovych, Iryna M.; Тендюк, Алла Олександрівна; Tendyuk, Alla O.; Стрижеус, Людмила Василівна; Stryzheus, Lyudmyla V.; Абрамова, Ірина Олександрівна; Abramova, Iryna O.; Коротя, Мирослав Іванович; Korotia, Myroslav I.; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Matviichuk, Nataliia M.; Длугопольська, Тетяна Ігорівна; Dluhopolska, Tetyana I.; Сак, Тетяна Василівна; Sak, Tetyana V.; Лагодієнко, Володимир Вікторович; Lagodіenko, Volodymyr V.; Карлін, Микола Іванович; Karlin, Mykola I.
2018Методологічні основи дослідження стану соціоекологоекономічної безпекиМатвійчук, Наталія Миколаївна; Matviichuk, Nataliia M; Черчик, Лариса Миколаївна; Cherchyk, Larysa M.; Коленда, Наталія Вікторівна; Kolenda, Nataliia V.; Камінська, Ірина Миколаївна; Kaminska, Iryna M.; Бортнік, Світлана Миколаївна; Bortnik, Svitlana M.; Черчик, Артур Олегович; Cherchyk, Artur O.; Вавдіюк, Наталія Степанівна; Vavdiiuk, Nataliia S.; Стрішенець, Олена Миколаївна; Strishenets, Olena M.; Павлов, Костянтин Володимирович; Pavlov, Kostiantyn V.; Акімова, Людмила Миколаївна; Akimova, L.M.; Тендюк, Алла Олександрівна; Tendyuk, Alla O.; Стрижеус, Людмила Василівна; Stryzheus, L.V.; Малевич, Назар Юрійович; Malevych, N.Yu.; Голод, Андрій Петрович; Holod, Andriy P; Стащук, Олена Володимирівна; Stashhuk, Olena V.; Борисюк, Олена Володимирівна; Borysiuk, Olena V.; Івашко, Олена Анатоліївна; Ivashko, Olena A.; Карлін, Микола Іванович; Karlin, Mykola I.; Рейкін, Віталій Самсонович; Reikin, V. S.
2017Оценка основных индикаторов влияния на финансовый рынок в условиях глобальных вызововБорисюк, Олена Володимирівна; Стащук, Олена Володимирівна; Borysiuk, Olena V.; Stashchuk, Olena V.
2017Оцінка фінансової безпеки страхових компаній в сучасних умовахБорисюк, Олена Володимирівна; Стащук, Олена Володимирівна; Borysiuk, Olena V.; Stashchuk, Olena V.
2018Теоретичні засади формування системи соціоекологоекономічної безпеки підприємствКоленда, Наталія Вікторівна; Kolenda, Nataliia M.; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Matviichuk, Nataliia M.; Черчик, Лариса Миколаївна; Cherchyk, Larysa M.; Черчик, Артур Олегович; Cherchyk, Artur O.; Бортнік, Світлана Миколаївна; Bortnik, Svitlana M.; Карлін, Микола Іванович; Karlin, Mykola I.; Білецька, Катерина Володимирівна; Biletska, Kateryna V.; Івашко, Олена Анатоліївна; Ivashko, O. A.; Сак, Тетяна Василівна; Sak, Tetiana V.; Буняк, Надія Михайлівна; Buniak, Nadiia M.; Стащук, Олена Володимирівна; Stashchuk, Olena V.
2019Теорія та практика менеджменту безпекиЧерчик, Лариса Миколаївна; Cherchyk, Larysa M.; Коленда, Наталія Вікторівна; Kolenda, Nataliia V.; Ніколайчук, Тетяна Олексіївна; Nikolaichuk, Tetiana O.; Омелянчук, Надія; Omelianchuk, Nadiia; Малютенко, Вікторія; Maliutenko, Viktoriia; Тоцька, Олеся Леонтіївна; Shepeliuk, Nataliia; Кушнір, Мирослава Анатоліївна; Kushnir, Myroslava A.; Ліпич, Любов Григорівна; Biletska, Kateryna V.; Lipych, Liubov H.; Рудик, Анастасія Олександрівна; Rudyk, Anastasiia O.; Ковальчук, Альбіна Ігорівна; Kovalchuk, Albina I.; Moroz, Elina H.; Карлін, Микола Іванович; Karlin, Mykola I.; Жукевич, Світлана Миколаївна; Zhukevych, Svitlana M.; Гапанюк, Тетяна Валеріївна; Сазонець, Ігор Леонідович; Hapaniuk, Tetiana V.; Буняк, Надія Михайлівна; Buniak, Nadiia M.; Борисюк, Олена Володимирівна; Лорві, Ірина Федорівна; Borysiuk, Olena V.; Зима, Іван Ярославович; Zyma, Ivan Ya.; Гаражджук, Іванна Василівна; Harazhdzhuk, Ivanna V.; Хумарова, Ніна Іпполитівна; Sazonets, Ihor L.; Khumarova, Nina I.; Рассадникова, Світлана Іванівна; Rassadnykova, Svitlana I.; Lorvi, Iryna F.; Сорокопуд, Ія Валентинівна; Sorokopud, Iia V.; Павлова, Олена Миколаївна; Pavlova, Olena M.; Пахаренко, Ольга Володимирівна; Pakharenko, Olha V.; Гвоздь, Оксана Миколаївна; Бегун, Світлана Іванівна; Hvozd, Oksana M.; Behun, Svitlana I.; Павелко, Ольга Віталіївна; Бортнік, Світлана Миколаївна; Bortnik, Svitlana M.; Вернігорова, Наталія Валеріївна; Vernihorova, Nataliia V.; Жук, Наталя Тарасівна; Zhuk, Natalia T.; Зеленко, Оксана Михайлівна; Zelenko, Oksana M.; Єрошенко, Яна Вадимівна; Yeroshenko, Yana V.; Pavelko, Olha V.; Павлов, Костянтин Володимирович; Pavlov, Kostiantyn V.; Левицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, Viktor V.; Хілуха, Оксана Анатоліївна; Khilukha, Oksana A.; Ліщук, Віра Іванівна; Lishchuk, Vira I.; Матвеєв, Микола Едуардович; Matveiev, Mykola E.; Медведчук, Ольга Владиславівна; Мороз, Еліна Григорівна; Medvedchuk, Olha V.; Моклиця, Назар Сергійович; Moklytsia, Nazar S.; Саленко, Андрій Сергійович; Kosinskyi, Petro M.; Salenko, Andrii S.; Стадник, Валентина; Stadnyk, Valentyna; Тарасова, Кристина Ігорівна; Tarasova, Krystyna .; Ugur, Turan; Черчик, Артур Олегович; Cherchyk, Artur O.; Голікова, Ольга Сергіївна; Holikova, Olha S.; Коротя, Мирослав Іванович; Козлов, Владислав Адріанович; Kozlov, Vladyslav A.; Павлова, Тетяна Володимирівна; Pavlova, Tetiana V.; Кондратюк, Ірина; Kondratiuk, Iryna; Івашко, Олена Анатоліївна; Ivashko, Olena A.; Купінець, Лариса Євгенівна; Kupinets, Larysa Y.; Korotia, Myroslav I.; Мельничук, Софія; Melnychuk, Sofiia; Сенишин, Оксана Степанівна; Senyshyn, Oksana S.; Роєнко, Людмила; Roienko, Liudmyla; Ніколайчук, Тетяна Олексіївна; Nikolaichuk, Tetiana O.; Михайлюк, Олена Леонідівна; Mykhailiuk, Olena L.; Голод, Андрій Петрович; Балджи, Марина Дмитрівна; Baldzhy, Maryna D.; Шершун, Ольга; Shershun, Olha; Тимошенко, Оксана; Tymoshenko, Oksana; Прав, Роман Юрійович; Prav, Roman Yu.; Попко, Олена Володимирівна; Popko, Olena V.; Holod, Andrii P.; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Matviichuk, Nataliia M.; Корчинська, Любов Федорівна; Korchynska, Liubov F.; Микитин, Тарас; Mykytyn, Taras; Сивий, Руслан; Syvyi, Ruslan; Купчак, Володимир Романович; Kupchak, Volodymyr R.; Галянт, Сергій Романович; Косінський, Петро Миколайович; Haliant, Serhii R.; Тютюнник, Ганна Олексіївна; Tiutiunnyk, Hanna O.; Стащук, Олена Володимирівна; Totska, Olesia L.; Stashchuk, Olena V.; Сак, Тетяна Василівна; Sak, Tetiana V.; Сазонець, Ігор Леонідович; Sazonets, Ihor L.; Рудик, Наталія Іванівна; Rudyk, Nataliia I.; Полінкевич, Оксана Миколаївна; Polinkevych, Oksana M.; Бойко, Ольга Вікторівна; Білецька, Катерина Володимирівна; Boiko, Olha V.; Морохова, Валентина Олександрівна; Morokhova, Valentyna O.; Юрків, Надія Миколаївна; Yurkiv, Nadiia M.; Шепелюк, Наталія
10-Dec-2013Управління фінансовою санацією підприємств : програма нормативної навчальної дисципліниСтащук, Олена Володимирівна; Stashchuk, Olena V.
10-Dec-2013Управління фінансовою санацією підприємств : робоча програма нормативної навчальної дисципліниСтащук, Олена Володимирівна; Stashchuk, Olena V.
10-Dec-2013Фінанси підприємств : програма нормативної навчальної дисципліниСтащук, Олена Володимирівна; Stashchuk, Olena V.
10-Dec-2013Фінанси підприємств : робоча програма нормативної навчальної дисципліниСтащук, Олена Володимирівна; Stashchuk, Olena V.
Showing results 1 to 16 of 16

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback