DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >

Browsing by Author Хілуха, Оксана Анатоліївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2016Regulation of stakeholders’ interests in corporate governance through negotiationsKhilukha, Oksana A.; Хілуха, Оксана Анатоліївна; Kuzmin, Oleh Ye.; Кузьмін, Олег Євгенович
Jun-2016Впровадження системи безперервного навчання персоналу підприємства на базі ПАТ «ЕТМ»Хілуха, Оксана Анатоліївна; Тарасюк, Олександр Леонідович
Dec-2016Еволюція поглядів на категорію "компетентність" як передумова виникнення компетентно-орієнтованого підходуХілуха, Оксана Анатоліївна; Khilukha, Oksana A.
Jun-2016Напрями підвищення рівня економічної стійкості корпораційХілуха, Оксана Анатоліївна; Горбунов, Владислав Миколайович; Михальчук, Богдан Миколайович; Khilukha, Oksana A.; Horbunov, Vladyslav M.; Mykhalchuk, Bohdan M.
Dec-2017Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких системПолінкевич, Оксана Миколаївна; Polinkevych, Oksana; Зеленко, Оксана Михайлівна; Zelenko, Oksana; Макара, Оксана Василівна; Makara, Oksana; Ющишина, Лариса Олексіївна; Yushchyshyna, Larysa; Кузьмін, Олег Євгенович; Kuzmin, Oleh; Ліпич, Любов Григорівна; Lipych, Liubov; Хілуха, Оксана Анатоліївна; Khilukha, Oksana; Корецький, Юрій Михайлович; Koretskyi, Yurii; Грудзевич, Юлія Ігорівна; Hrudzevych, Yuliia; Чешук, Олександр Віторович; Cheshuk, Oleksandr; Ховрак, Інна Вікторівна; Khovrak, Inna; Кулинич, Мирослава Богданівна; Kulynych, Myroslava; Джеджула, В'ячеслав Васильович; Dzhedzhula, Viacheslav; Морохова, Валентина Олександрівна; Morokhova, Valentyna; Борзаковська, Людмила Василівна; Borzakovska, Liudmyla; Єпіфанова, Ірина Юріївна; Yepifanova, Iryna; Родіонова, Ірина Володимирівна; Rodionova, Iryna; Ковальська, Любов Леонідівна; Kovalska, Liubov; Рудь, Надія Терентіївна; Rud, Nadiia; Харун, Олена Андріївна; Kharuk, Kharuk; Сорочак, Олег Зіновійович; Sorochak, Oleh; Гвоздь, Мар’яна Ярославівна; Hvozd, Mar’iana; Волинець, Ірина Григорівна; Volynets, Iryna; Кукурудз, Оксана Михайлівна; Kukurudz, Oksana; Курій, Лілія Олександрівна; Kurii, Liliia; Мальцева, Вікторія Володимирівна; Maltseva, Viktoriia; Тринчук, Віктор Вікторович; Trynchuk, Viktor; Миколайчук, Наталія Сергіївна; Mykolaichuk, Nataliia; Миколайчук, Кирило Миколайович; Mykolaichuk, Kyrylo; Лещук, Віктор Пилипович; Leshchuk, Viktor
12-Jun-2017Система корпоративного управления предприятиямиХилуха, Оксана Анатольевна; Khilukha, Oksana; Хілуха, Оксана Анатоліївна
2018Стратегії та технології інноваційного розвитку корпораційПолінкевич, Оксана Миколаївна; Polinkevych, Oksana M.; Кузьмін, Олег Євгенович; Kuzmin, Oleg Je.; Лещук, Віктор Пилипович; Leshchuk, Viltor P.; Ліпич, Любов Григорівна; Lipych, Liubov H.; Макара, Оксана Василівна; Makara, Oksana V.; Алякина, Дарья Павловна; Alyakina, Daria P.; Волинець, Ірина Григорівна; Volynets, Iryna H.; Губар, Олександра Євгенівна; Hubar, Oleksandra Je.; Жигар, Наталія Михайлівна; Zhyhar, Nataliia М.; Кайгородова, Гульнара Наїлівна; Kaigorodova, Gulnara N.; Климчук, Альона Олегівна; Klymchuk, Alona O.; Корецький, Юрій Михайлович; Koretskyi, Yurii M.; Кулинич, Мирослава Богданівна; Kulynych, Myroslava B.; Курій, Лілія Олександрівна; Kurii, Liliia O.; Лазановський, Петро Петрович; Lazanovskyi, Petro Р.; Мустафіна, Альфія Анасівна; Mustafina, Alfiya A.; Олійник, Людмила Григорівна; Oliinyk, Liudmyla H.; Пиркова, Гузель Харисівна; Pyrkova, Guzel K.; Савіна, Світлана Сергіївна; Savina, Svitlana S.; Родіонова, Ірина Володимирівна; Rodionova, Iryna V.; Стеців, Леся Петрівна; Stetsiv, Lesia P.; Тринчук, Віктор Вікторович; Trynchuk, VIktor V.; Турчак, Вікторія В.; Turchak, Viktoriia V.; Харун, Олена Андріївна; Kharun, Olena A.; Хілуха, Оксана Анатоліївна; Khilukha, Oksana A; Ховрак, Інна Вікторівна; Khovrak, Inna V.; Червона, Ольга Юріївна; Chervona, Olha Yu.; Шматковська, Тетяна Олександрівна; Shmatkovska, Tetiana O.; Юдіна, Марина Іванівна; Yudina, Maryna I.; Ющишина, Лариса Олексіївна; Yushchyshyna, Larysa O.; Громова, Анастасія Євгенівна; Hromova, Anastasiia Ye.; Коваленко, Вікторія Вікторівна; Kovalenko, Viktoriia V.; Мендель, Ніна Василівна; Mendel, Nina V.
2019Теорія та практика менеджменту безпекиЧерчик, Лариса Миколаївна; Cherchyk, Larysa M.; Коленда, Наталія Вікторівна; Kolenda, Nataliia V.; Ніколайчук, Тетяна Олексіївна; Nikolaichuk, Tetiana O.; Омелянчук, Надія; Omelianchuk, Nadiia; Малютенко, Вікторія; Maliutenko, Viktoriia; Тоцька, Олеся Леонтіївна; Shepeliuk, Nataliia; Кушнір, Мирослава Анатоліївна; Kushnir, Myroslava A.; Ліпич, Любов Григорівна; Biletska, Kateryna V.; Lipych, Liubov H.; Рудик, Анастасія Олександрівна; Rudyk, Anastasiia O.; Ковальчук, Альбіна Ігорівна; Kovalchuk, Albina I.; Moroz, Elina H.; Карлін, Микола Іванович; Karlin, Mykola I.; Жукевич, Світлана Миколаївна; Zhukevych, Svitlana M.; Гапанюк, Тетяна Валеріївна; Сазонець, Ігор Леонідович; Hapaniuk, Tetiana V.; Буняк, Надія Михайлівна; Buniak, Nadiia M.; Борисюк, Олена Володимирівна; Лорві, Ірина Федорівна; Borysiuk, Olena V.; Зима, Іван Ярославович; Zyma, Ivan Ya.; Гаражджук, Іванна Василівна; Harazhdzhuk, Ivanna V.; Хумарова, Ніна Іпполитівна; Sazonets, Ihor L.; Khumarova, Nina I.; Рассадникова, Світлана Іванівна; Rassadnykova, Svitlana I.; Lorvi, Iryna F.; Сорокопуд, Ія Валентинівна; Sorokopud, Iia V.; Павлова, Олена Миколаївна; Pavlova, Olena M.; Пахаренко, Ольга Володимирівна; Pakharenko, Olha V.; Гвоздь, Оксана Миколаївна; Бегун, Світлана Іванівна; Hvozd, Oksana M.; Behun, Svitlana I.; Павелко, Ольга Віталіївна; Бортнік, Світлана Миколаївна; Bortnik, Svitlana M.; Вернігорова, Наталія Валеріївна; Vernihorova, Nataliia V.; Жук, Наталя Тарасівна; Zhuk, Natalia T.; Зеленко, Оксана Михайлівна; Zelenko, Oksana M.; Єрошенко, Яна Вадимівна; Yeroshenko, Yana V.; Pavelko, Olha V.; Павлов, Костянтин Володимирович; Pavlov, Kostiantyn V.; Левицький, Віктор Володимирович; Levytskyi, Viktor V.; Хілуха, Оксана Анатоліївна; Khilukha, Oksana A.; Ліщук, Віра Іванівна; Lishchuk, Vira I.; Матвеєв, Микола Едуардович; Matveiev, Mykola E.; Медведчук, Ольга Владиславівна; Мороз, Еліна Григорівна; Medvedchuk, Olha V.; Моклиця, Назар Сергійович; Moklytsia, Nazar S.; Саленко, Андрій Сергійович; Kosinskyi, Petro M.; Salenko, Andrii S.; Стадник, Валентина; Stadnyk, Valentyna; Тарасова, Кристина Ігорівна; Tarasova, Krystyna .; Ugur, Turan; Черчик, Артур Олегович; Cherchyk, Artur O.; Голікова, Ольга Сергіївна; Holikova, Olha S.; Коротя, Мирослав Іванович; Козлов, Владислав Адріанович; Kozlov, Vladyslav A.; Павлова, Тетяна Володимирівна; Pavlova, Tetiana V.; Кондратюк, Ірина; Kondratiuk, Iryna; Івашко, Олена Анатоліївна; Ivashko, Olena A.; Купінець, Лариса Євгенівна; Kupinets, Larysa Y.; Korotia, Myroslav I.; Мельничук, Софія; Melnychuk, Sofiia; Сенишин, Оксана Степанівна; Senyshyn, Oksana S.; Роєнко, Людмила; Roienko, Liudmyla; Ніколайчук, Тетяна Олексіївна; Nikolaichuk, Tetiana O.; Михайлюк, Олена Леонідівна; Mykhailiuk, Olena L.; Голод, Андрій Петрович; Балджи, Марина Дмитрівна; Baldzhy, Maryna D.; Шершун, Ольга; Shershun, Olha; Тимошенко, Оксана; Tymoshenko, Oksana; Прав, Роман Юрійович; Prav, Roman Yu.; Попко, Олена Володимирівна; Popko, Olena V.; Holod, Andrii P.; Матвійчук, Наталія Миколаївна; Matviichuk, Nataliia M.; Корчинська, Любов Федорівна; Korchynska, Liubov F.; Микитин, Тарас; Mykytyn, Taras; Сивий, Руслан; Syvyi, Ruslan; Купчак, Володимир Романович; Kupchak, Volodymyr R.; Галянт, Сергій Романович; Косінський, Петро Миколайович; Haliant, Serhii R.; Тютюнник, Ганна Олексіївна; Tiutiunnyk, Hanna O.; Стащук, Олена Володимирівна; Totska, Olesia L.; Stashchuk, Olena V.; Сак, Тетяна Василівна; Sak, Tetiana V.; Сазонець, Ігор Леонідович; Sazonets, Ihor L.; Рудик, Наталія Іванівна; Rudyk, Nataliia I.; Полінкевич, Оксана Миколаївна; Polinkevych, Oksana M.; Бойко, Ольга Вікторівна; Білецька, Катерина Володимирівна; Boiko, Olha V.; Морохова, Валентина Олександрівна; Morokhova, Valentyna O.; Юрків, Надія Миколаївна; Yurkiv, Nadiia M.; Шепелюк, Наталія
Oct-2016Формування семантичної системи компетентностей менеджерів корпоративного управлінняХілуха, Оксана Анатоліївна; Ліпич, Любов Григорівна; Мялковська, Вікторія Миколаївна; Khilukha, Oksana A.; Lipych, Liubov H.; Mialkovska, Viktoriia M.
Showing results 1 to 9 of 9

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback