DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2015 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 4 (32) : [55]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й кадрові проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Staff Problems of Physical Culture

Алі Абдулкарім Джасім Аль-Убаїді, Антон Литвинець. Розвиток футболу в Іраку / Ali Abdulkarim Dzhasim Al–Ubaidi, Anton Lytvynets. Development of Football in Iraq

Галина Гончар, Галина Безверхня. Проблеми вдосконалення підготовки фахівців у галузі фізичної культури й спорту / Halyna Honchar, Halyna Bezverkhnia. Problems of Improvement of Specialists’ Preparation in the Field of Physical Culture and Sport

Nina Dedeiluk, Nadia Kovalchuk, Olena Tomashchuk, Anna Ivanova. Reforming the Organization of Educational Process on Physical Education of University Students / Nina Dedeiluk, Nadia Kovalchuk, Olena Tomashchuk, Anna Ivanova. Reforming the Organization of Educational Process on Physical Education of University Students

Михайло Кричфалушій, Леонід Гнітецький, Олександр Швай, Володимир Тарасюк. Самооцінка стану тривожності в студентів третього курсу заочної форми навчання в реальних умовах навчальної діяльності / Mykhaylo Krychfalushiy, Leonid Hnitetskyi, Oleksandr Shvay, Volodymyr Tarasiuk. Self-evaluation of Anxiety Condition of Future Physical Culture Teachers in Educational Activity Situations

Ірина Ячнюк. Історичні етапи професійної підготовки вчителів фізичної культури на Буковині / Iryna Yachniuk. Historical Stages of Professional Preparation of Physical Culture Teachers in Bukovyna

Технології навчання фізичної культури
Technologies Of Education In Physical Training

Сергій Грицюк. Методологічні основи пізнання сутності та механізмів рухової навички / Serhiy Hrytsiuk. Methodological Basics of Knowledge of Essence and Mechanisms of Motor Skills

Наталія Завидівська. Формування та оцінювання рухової навички в процесі вивчення бар’єрного бігу / Nataliya Zavydivska. Formation and Valuation of Motor Skill in the Process of Hurdles Race Training

Наталія Москаленко. Інноваційна діяльність у фізичному вихованні загальноосвітніх навчальних закладів / Nataliya Moskalenko. Innovation Activity in Physical Education of Comprehensive Educational Establishments

Катерина Мулик, В’ячеслав Мулик. Ефективність використання методики побудови занять із лижної підготовки юних туристів-лижників / Kateryna Mulyk, Vyacheslav Mulyk. Effectiveness of Usage of Formation Methodology of Training in Ski Preparation of Young Tourists-skiers

Юлія Насонова. До питання сутнісного наповнення поняття «культура рухів» / Yuliya Nasonova. Issue of Essence Filling of the Notion «Culture of Movements»

Олександр Червінко, Юрій Горго. Біомеханічні особливості побудови фізичних навантажень / Oleksandr Chervinko, Yuriy Horho. Biomechanical Peculiarities of Physical Loads Formation

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Алла Альошина, Микола Колос. Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання / Alla Aleshina, Mykola Kolos. Correction of Functional Disorders of Locomotor Apparatus of Students in the Process of Physical Education

Назар Бугайчук. Способи оптимізації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі / Nazar Buhaychuk. Ways of Optimization of Physical Education of Students of Higher Educational Establishments at the Modern Stage

Ігор Випасняк, Зіновій Остап’як, Богдан Лісовський, Тетяна Мицкан, Олег Вінтоняк. Оцінка стану фізичної підготовленості студентів – випускників педагогічних навчальних закладів / Ihor Vypasniak, Zinoviy Ostapyak, Bohdan Lisovskyi, Tetyana Mytskan, Oleh Vintonyak. Estimation of Condition of Physical Preparedness of Students-graduates of Pedagogical Educational Establishments

Олег Вінтоняк, Ігор Випасняк. Технологія розвитку психофізичних якостей у дошкільнят у процесі фізичного виховання / Oleh Vintonyak, Ihor Vypasnyak. Technology of Development of Psychophysical Qualities of Preschoolers in the Process of Physical Education

Наталия Голованова. Формирование теоретических знаний по физической культуре учащихся швейного производства в процессе профессионально-прикладной физической підготовки / Nataliya Golovanova. Formation of Theoretical Knowledge on Physical Culture of Students of Garment Production in the Process of Professionally-Applied Physical Preparation

Олексій Горпинич. Роль засобів фізичного виховання в прояві негативних особистісних якостей курсантів військового вищого навчального закладу / Oleksiy Horpynych. Role of Physical Culture Means in Manifestation of Negative Personal Qualities of Cadets оf Military Higher Educational Establishment

Svitlana Hrytsyliak. Comparative Characteristics of Physical Training Among Younger Adolescents at a Secondary School / Svitlana Hrytsyliak. Comparative Characteristics of Physical Training Among Younger Adolescents at a Secondary School

Олег Дикий. Стан фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку / Oleh Dykyi. Condition of Physical Preparedness of Pupils of Senior School Age

Жень Цян Сан. Вплив занять пауерліфтингом на психофізіологічні показники студентів з ураженнями опорно-рухового апарату / San Zhen Qiang. Influence of Powerlifting Practicing on Psychophysiological Indices of Students with Affections of Locomotor Apparatus

Viktoriya Kyrychenko. Characteristics of Psychological Sphere of Pupils of Secondary School Age / Viktoriya Kyrychenko. Characteristics of Psychological Sphere of Pupils of Secondary School Age

Яна Кушнір. Формуваня координаційних здібностей молодших школярів спеціальної медичної групи / Yana Kushnir. Formation of Coordinating Skills of Junior pupils of a Special Medical Group

Любов Левандовська. Вплив індивідуалізації процесу фізичного виховання на працездатність дітей шкільного віку / Liubov Levandovska. Influence of Individualization of Physical Education Process on Working Capacity of Children of School Age

Геннадій Петренко. Закономірності розвитку дітей старшого дошкільного віку / Hennadiy Petrenko. Peculiarities of Development of Children of Senior Preschool Age

Андрій Розтока. Функціональні показники кардіореспіраторної системи учнів 5–6 класів в умовах навчально-виховної діяльності основної школи / Andriy Roztoka. Functional indices of Cardiorespiratory System of Pupils of 5–6 th Grades in Conditions of Educational Activity of a General School

Юрій Романюк, Олександр Сологуб. Оцінка ефективності впливу аквааеробіки на функціональний стан студенток вищих навчальних закладів (метааналіз) / Yuriy Romaniuk, Oleksandr Solohub. Effectiveness Estimation of Influence of Aqua-aerobics on Functional Condition of Female Students of Higher Educational Establishments (Meta-analysis)

Олександр Сабіров, Анатолій Хомич, Оксана Самчук. Стан фізичного й психологічного компонентів здоров’я в якості життя студентів вищих навчальних закладів / Oleksandr Sabirov, Anatoliy Khomych, Oksana Samchuk. Condition of Physical and Psychological Components of Health in Quality of Life of Students of Higher Educational Establishments

Владимир Темченко. Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студенток, занимающихся баскетболом, при спортивно-ориентированном физическом воспитании / Volodymyr Temchenko. Influence of Informational Technologies on Physical Preparedness of Female Students who Practice Basketball in the Process of Sports-oriented Physical Education

Алла Хохла, Ольга Базилевич, Ольга Карпюк. Рівень функціональної підготовленості студентів І–ІІ курсів / Alla Khokhla, Olha Bazylevych, Olha Karpiuk. Level of Functional Preparation of Students of I–II courses

Юрій Цюпак, Руслан Гайволя. Особливості фізичного розвитку юнаків старшого шкільного віку / Yuriy Tsiupak, Ruslan Hayvolya. Peculiarities of Physical Development of Boys of School Age

Андрій Шевчук. Вплив різних видів туризму на фізичний стан студентів / Andriy Shevchuk. Influence of Different Kinds of Tourism on Students’ Physical Condition

Максим Ячнюк. Передумови впровадження засобів туризму в рекреаційну діяльність студентської молоді / Maksym Yachniuk. Preconditions of Introduction of Tourism means Into Recreational Activity of Student Youth

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Алла Альошина, Олександр Бичук, Анастасія Альошина. Теоретичні аспекти корекції рухових функцій молодших школярів із відхиленнями розумового розвитку в процесі фізичного виховання / Аllа Аleshinа, Oleksandr Bychuк, Anastasiya Аleshinа. Theoretical Aspects of Correction of Motor Functions of Junior Pupils with ab Normalities of Mental Development in the Process of Physical Education

Костянтин Бугаєвський. Практичне використання фізичної реабілітації після перенесеної трубної позаматкової вагітності / Kostiantyn Buhayevskyi . Practical Usage of Physical Rehabilitation After Tubal Ectopic Pregnancy

Руслана Валецька, Омелян Петрик. Остеохондроз, профілактика, застосування лікувальної фізичної культури / Ruslana Valetska, Omelyan Petryk. Osteochondrosis, Prophylaxis, Usage of Curative Gymnastics

Юрій Валецький. Профілактика плоскостопості в дітей дошкільного та шкільного віку / Yuriy Valetskyi. Prevention Flat-footedness in Preschool and School Age

Володимир Вітомський, Олена Лазарєва. Показники біогеометричного профілю постави та якості життя в дітей із функціонально єдиним шлуночком серця / Volodymyr Vitomskyi, Olena Lazareva. Indices of Biogeometric Profile of Posture and Life Quality of Children With a Functional Single Ventricle of a Hear

Ірина Євстратова, Алшбул Муханнад. Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації чоловіків і жінок, хворих на ішемічну хворобу серця з проявами інсулінорезистентності / Iryna Yevstratova, Alshbul Muhannad. Effectiveness of Applying of Physical Rehabilitation Means of Man and Women ill with Ischemic Heart Disease with Manifestations of Insulin-resistance

Ирина Жарова. Динамика показателей компонентного состава тела в процессе физической реабилитации подростков с первичным ожирением / Iryna Zharova. The Evolution of the Component Body Composition in the Physical Rehabilitation of Adolescents with Primary Obesity

Світлана Індика. Динаміка клініко-анамнестичних даних хворих після інфаркту міокарда під впливом застосування авторської програми фізичної реабілітації в домашніх умовах / Svitlana Indyka. Dynamics of Clinic-anamnestic Data of the ill After Cardiac Infarction Under the Influence of Applying of the Author Program of Physical Rehabilitation Domiciliary

Віталій Кашуба, Олена Маслова. Поширеність шкідливих звичок серед підлітків із вадами слуху як додатковий фактор ризику погіршення стану їхнього здоров’я / Vitaliy Kashuba, Olena Maslova . Spreading of Bad Habits Among Hearing Impaired Teenagers as an Additional Risk Factor of Deterioration of Their Health

Володимир Котелевський. Взаємозв’язок особливостей психоемоційного стану й м’язової системи студентської молоді / Volodymyr Kotelevskyi. Interconnection of Peculiarities of Psycho-emotional Condition and Muscle System of Student Youth

Светлана Люгайло. Эффективность реализации технологии интеграции специализированных программ по физической реабилитации в процесс подготовки юных спортсменов / Svetlana Lyugaylo. Effectiveness of Realization the Technology of Integration of Specialized Programs of Physical Rehabilitation in the Process of Preparation of Young Athletes

Юрій Магнушевський, Костянтин Калінкін. Визначення ефективності методу Кабата в комплексній програмі реабілітації інсультних хворих / Yuriy Mahnushevskyi, Kostyantyn Kalinkin. Defining of the Effectiveness of Kabat Method in the Complex Program of Rehabilitation of the Ill with Apoplexy

Татьяна Рожкова, Владимир Кормильцев, Ігорь Марценюк. Коррекция статического стереотипа у танцоров высокой квалификации средствами физической реабилитации / Tetyana Rozhkova, Volodymyr Kormiltsev, Ihor Martseniuk. Correction of Statistic Stereotype Among Dances of High Qualification by Means of Physical Rehabilitation

Олег Тучак, Віктор Романюк, Михайло Коць. Особливості взаємозв’язків координаційних здібностей із психічними процесами та властивостями в молодших школярів із затримкою психічного розвитку / Oleh Tuchak, Viktor Romaniuk, Mykhaylo Kots. Peculiarities of Interconnection of Coordinating Abilities with Psychological Processes and Characteristics of Junior Pupils with Mental Development Delay

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Евгения Захарина. Предпосылки возникновения и противоречия в функционировании современного адаптивного спорта / Eugene Zakharina. Premises of Origin and Contradictions in the Functioning of Modern Adaptive Sport

Борис Кокарев, Микола Маліков, Світлана Кокарева, Тетяна Напалкова. Порівняльний аналіз змісту змагальних навантажень у спортивній аеробіці в різних олімпійських циклах / Borys Kokarev, Mykola Malikov, Svitlana Kokareva, Tetiana Napalkova. The Comparative Analysis of Competition Loads in Sports Aerobics of Different Olympic Cycles

Владислав Мочернюк. Моделі виконання «ривка» важкоатлетками високої кваліфікації / Vladyslav Mocherniuk. Models of Carrying-out «snatch» by Weightlifters of High Qualification

Валерій Ніколаєнко. Аналіз наукових досліджень із проблем удосконалення спортивної майстерності юних футболістів / Valeriy Nikolayenko. Analysis of Scientific Studies on the Problem of Sports Mastery Improvement of Young Football Players

Андрій Сватьєв. Сучасні підходи до вдосконалення технічної підготовки кваліфікованих спортсменів в академічному веслуванні / Andriy Svatyev. Modern Approaches Towards Improvement of Technical Preparation of Qualified Athletes in Rowing

Артем Федецький. Динаміка розвитку швидкості у футболістів 8–17 років / Artem Fedetskyi. Dynamics of Speed Development of Football Players Aged 8–17

Роман Черкашин, Валерій Кузнецов . Дослідження рівня спеціальної фізичної підготовленості метальників списа / Roman Cherkashyn, Valeriy Kuznetsov. Studying of the Level of Special Physical Preparation of Javelin Throwers

Андрій Шевченко, Валерій Ніколаєнко. Розв’язання суперечностей між тренувальною та змагальною діяльністю в дитячому футболі / Andriy Shevchenko, Valeriy Nikolayenko. Resolution of Contradictions Between Training and Competition Activities in Children Football

Максим Ярмоленко. Методологічна основа вдосконалення навчально-тренувального процесу футболістів Спеціальних Олімпіад / Maskym Yarmolenko. Methodological Basis of Improvement of Educational-training Process of Football Players of Special Olympics

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback