DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Актуальні питання іноземної філології >
2014 >
Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10874

Название: Лінгвокультурологічні особливості англійських мовних реалій
Другие названия: Linguistic and Cultural Peculiarities of English Language Realia
Лингвокультурологические особенности английских языковых реалий
Авторы: Авдєєнко, Татьяна
Avdeyenko Tetyana
Ключевые слова: антропоцентрична парадигма
ментальність народу
реалія
культурологічний компонент
лінгвокультурний концепт
універсальний концепт
автохтони
anthropocentric paradigm
national mentality
realia
cultural component
linguocultural concept
universal concept
autochthons
cross-cultural problems
Issue Date: 2014
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Авдєєнко Т. Лінгвокультурологічні особливості англійських мовних реалій / Т. Авдєєнко // Актуальні питання іноземної філології. - 2014. - № 1. - С. 5-9
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена аналізу лінгвокультурних характеристик англійських етноспецифічних мовних одиниць. Мовні одиниці – реалії – розглядають як специфічні національні слова та звороти, які не мають еквівалентів у побуті та мовах інших народів. Розроблено класифікацію англійських мовних реалій за місцем культурологічного компонента у структурі їх значення. Культурологічний компонент структури значення реалій є маркованою семою, яка співвідноситься з етноспецифічною ознакою таких одиниць. Окрему увагу зосереджено на презентації мовної форми реалій сучасної англійської мови, яка відзначена широким розмаїттям різнопланових мовних одиниць, що збагачують систему мови у національному аспекті. Означена вище проблема – одна з актуальних у сучасній соціолінгвістиці, спрямована на вивчення мовних одиниць культурної семантики, у центрі якої перебуває етнокультурна мовна особистість. Мовна особистість – комплексне лінгвопсихологічне явище, до якого належить її презентація як людини – носія мови, учасника мовленнєвої діяльності в поєднанні з вербальною поведінкою в умовах національної свідомості, що дає підстави кваліфікувати останню як етносемантичну особистість. Визначення лінгвістичного статусу англійських мовних реалій передбачає виділення таких характеристик, як національне забарвлення цих одиниць і їх безеквівалентність. Семантично- структурна особливість англійських мовних реалій – наявність культурологічного компонента – носія етноспецифічної ознаки реалій. Культурологічний компонент значення слова-реалії є необхідною маркованою семою та виступає беззаперечним критерієм у побуті структурно-семантичної класифікації реалій. . The article focuses on the description of cross-cultural characteristics of the ethnospecific language units – English realia. Labguage realia are considered as specific nationally coloured words and word unit which do not have equivalents in the way of life and other people languages. The above mentioned problem is one of the actual issues of modern sociolinguistics, aimed at studying of cross-cultural language units, formed by the ethnocultural language personality. Cultural component part in the meaning structure of realia is presented by the marked sememe which correlates with the national characteristics of the given language unit. The sociolinguistic status of language realia presupposes such characteristics as national colouring and absence of equivalence in the native language. Linguistic presentation of realia in the modern English language is marked with wide diversity of variable language units enriching the language system with nationally coloured words and phrases. Existence of cultural component meaning in the structure of the words-realia is a peculiarity of nationally coloured language units. Language personality is represented as a complex linguistic, and psychological phenomenon including as a component part a native speaker, participant of speech activity, in combination with his verbal behaviour within the frame of national conscience, allowing to quality the latter as ethnosemantic personality. The classification of the English realia according to the position of cultural component in their meaning structure is given in the article. Cultural meaning component of the word-realia, beint indispensible marked meaning sememe, is a unique criterion in the structural classification of the language realia.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10874
Appears in Collections:Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1.pdf848,51 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback