DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Актуальні питання іноземної філології >
2016 >
Актуальні питання іноземної філології, 2016, №4 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11020

Название: Мотиваційні відмінності вивчення іноземних мов
Другие названия: Motovational Differences in Learning Foreign Languages
Авторы: Павлюк, Алла
Рогач, Оксана
Pavliuk, Alla
Rohach, Oksana
Ключевые слова: мотивація
мотиваційні відмінності
іноземна мова
метод навчання
успіх
motivation
motivational differences
foreign language
method of teaching
success
Issue Date: 2016
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Библиографическое описание: Павлюк, А. Мотиваційні відмінності вивчення іноземних мов / А. Павлюк, О. Рогач // Актуальні питання іноземної філології. – 2016. – № 4. – С. 111-115.
Краткий осмотр (реферат): Проаналізовані основні мотиваційні чинники, які впливають на процеси вивчення іноземних мов. Зважаючи на загальносвітові процеси глобалізації, тенденції до інтернаціоналізації бізнесової діяльності, наукових досліджень, одержання освітніх послуг, співробітництва в галузі культури і релігії, вивчення іноземної мови відіграє одну з ключових ролей у розвитку сучасного світу. Серед основних причин, що спонукають до вивчення іноземних мов, виділяють шкільну програму, прагнення особистого зростання і розвитку, інтеграці ю в міжнародну спільноту, пізнання іншомовної культури, а також іноземна мова для особливих цілей (професійні, академічні, дослідницькі). Мотивація – одна з основних чинників успіху, тому учні/студенти, котрі прагнуть вивчити іноземну мову, вчитимуть її за будь-яких умов. Науковці називають її внутрішньою рушійною силою, завдяки якій студенти/учні досягають поставлених цілей – короткотривалих чи довготривалих. Довготривалі цілі пов’язані з бажанням, наприклад, здобути добру освіту, одержати кращу роботу, бути здатним спілкуватися з членами цільової іншомовної спільноти. Короткотривалі цілі можуть передбачати такі компоненти, як бажання скласти підсумковий іспит, завершити модуль чи тему. Мотивацію можна поділити на дві категорії: зовнішня, яка пов’язана з чинниками поза межами класу, та внутрішня – що відбувається в аудиторії. Зовнішню мотивацію класифікують на інтегративну (у тих випадках, коли студенти прагнуть інтегруватися в культурну спільноту цільової мови) та інструментальну (цільову мову використовують як інструмент для досягнення конкретної мети). Варто звернути увагу на те, що потужним чинником впливу на успіх студента/учня у вивченні іноземної мови є його попередній досвід вивчення мови, адже якщо він був позитивним, то це сприятиме досягненню ефективного результату. В цьому контексті релевантною є пропедевтична функція міжнародної мови есперанто, оволодіння якою як першої іноземної мови не тільки в рази підвищує результат вивчення нової іноземної мови, але й створює позитивне ставлення студентів/учнів до вивчення іноземної мови загалом. The article deals with the analysis of the main motivational factors that influence the ways of learning foreign languages. Taking into consideration modern processes of globalization, tendencies to the internationalization of business activities, scientific research, provision of educational services, cooperation in the spheres of culture and religion, foreign language acquisition plays one of the key roles in the development of the modern world. The main reasons for learning a foreign language are the following: school curriculum, personal growth and development, integration into the world community, cognition of a new culture, and foreign language for specific purposes (professional, academic and scientific). Motivation is one of the main factors of success that is why pupils/students who have a strong desire to l earn a foreign language will learn it anyway. Scholars call motivation an inner driving force due to which students achieve their set goals: short -time goals and long-time goals. Long-time goals are connected with such desires as to get education, to be ab le to communicate with the members of a target foreign language community. Short -term goals can include such components as a desire to pass a final test, to finish a module or topic. Motivation can be divided into two categories: external which is connected with the factors outside a classroom, and internal which depends upon what is happening in the classroom. As a rule, external motivation is subdivided into integral (when students want to integrate into a cultural community of a target language) and instrumental (a target language is used as an instrument for achieving and fulfilling certain goals). A very powerful factor which influences a success of a student in a foreign language acquisition is his previous experience in learning a language. That is why if it was positive then it will enhance the achievement of an effective result. In this context a propaedeutic function of the Esperanto is very relevant. Its learning as the first foreign language does not only multiply the positive results of a foreign language acquisition but creates a positive attitude of students to a foreign language learning in general. A success in learning a foreign language depends on the relationships between a teacher and a student and the climate in the classroom, methods of teaching, correlation between the results and difficulties of the tasks.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11020
Appears in Collections:Актуальні питання іноземної філології, 2016, №4

Files in This Item:

File Description SizeFormat
22.pdf753,78 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback