DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Соціологічні студії >
2016 >

Соціологічні студії, 2016, № 1 (8) : [17]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК
PART І. THEORETICAL PROVISIONS OF SOCIOLOGICAL INVESTIGATIONS

Банникова Екатерина. Особенности управления человеческими ресурсами в многонациональной среде международной компании / Bannikova Kateryna. Special Aspects of Human Resources Management in a Multinational Environment of International Companies

Гребенюк Арсен. Смерть у відеоіграх у контексті процесів реміфологізації / Hrebenіuk Arsen. Death in Videogames in the Context of Processes of Remythologization

Литовченко Артём, Нехаенко Оксана. Критико-социологический анализ пропагандистских аспектов социологического дискурса Украины: постановка проблемы / Lytovchenko Artem, Nekhaienko Oksana . Critical-Sociological Analysis of the Propaganda Aspects of Sociological Discourse in Ukraine: the Problem’s Designation

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
PART ІІ. METHODOLOGY AND METHODS OF SOCIOLOGICAL RESEARCHES

Ковальська Єлєна, Новосьолова Ольга, Суванова Анна, Старостіна Юлія. Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу / Kovalskaya Yeliena, Novosolova Olga, Suvanova Anna, Starostina Yulia. Person’s Social Status Measurement of by Methods of Subjective Social Status Measurement

Muradyan Olena. Life Chances and Opportunities in Ukraine: a Subjective Evaluation of Objective Reality (three Different Profiles in Opportunities) / Muradyan Olena. Life Chances and Opportunities in Ukraine: a Subjective Evaluation of Objective Reality (three Different Profiles in Opportunities)

Сальнікова Світлана, Хом’як Андрій. Виокремлення середнього класу (за даними компанії TNS) / Salnikova Svitlana, Khomiak Andrii. Selection of Middle Class (According to the Empirical Data from TNS)

Харченко Елена. Механизмы интеграции гендерно-чувствительного подхода в социологические исследования / Kharchenko Olena. Mechanisms of Gender-Sensitive Approach in Sociological Research Integration

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНІ РЕАЛЬНОСТІ В ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
PART ІIІ. SOCIAL REALITY IN EMPIRICAL STUDIES

Єрко Галина, Констанкевич Лариса. Безпека міського публічного простору як складова частина розбудови міста (на прикладі розміщення гуртожитку Луцького педагогічного коледжу) / Yегkо Galyna, Konstankevych Larisa. Security of the Urban Public Area as a Part of a City Building (Though the Example of the Location of Lutsk Pedagogical College dormitory)

Ідрісов Бахтійор. Формування комунікативної компетентності студентів – майбутніх соціологів як можливості підвищення якості інтерв'ювання / Idrisov Bakhtiyor. Formation the Communicative Competence of the Future Sociologist as the Possibility of Raising Quality of Interviewing

Катаев Станислав. Самоидентификация горожан и образ города (кейс – г. Запорожье) / Kataev Stanislav. Identity Citizens and Image of the City (Case – Zaporozhye)

Петренко-Лисак Алла. Мобільна телефонія в матриці міського життя / Petrenko-Lysak Alla. Mobile Telephony in the Urban Life Matrix

Штик Олеся. Динаміка та ієрархія сфер соціальної життєдіяльності (на прикладі м. Луцька) / Shtyk Olesia. Dynamics and the Hierarchy of Spheres of Social Vital Activity (on the Example of Lutsk)

РОЗДІЛ ІV. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА УПРАВЛІННЯ
PART ІV. SOCIALWORK AND MANAGEMENT

Калашнікова Людмила. Інноваційний підхід до управління безпекою регіонального соціуму / Kalashnikova Lyudmila. The Innovative Approach to Security Management of the Regional Society

Федорова Ніна. Специфіка мотиваційного складника споживчої поведінки страхувальників / Fedorova Nina. Specifics of the Motivational Component of the Consumer Behaviour of the Insured

РОЗДІЛ V. НАУКОВІ ПОШУКИ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ
PART V. SCIENTIFIC STUDIES OF FUTURE SOCIOLOGISTS

Катруха Евгений . «Единство в многообразии» как социально-политическая технология: перспективы и ограничения применимости в украинском контексте / Katrukha Evgeniy. «Unity in diversity» as a Socio-Political Technology: Perspectives and Limitations Applicable in the Context of the Ukrainian

Мелешко Яна. Образ жінки у сучасному українському місті: історична трансформація / Meleshko Yana. Image of Woman in Ukrainian Modern City: Historical Transformation

Чикишев Никита, Капнинова Марина. Политическое в социальном: двойственность конструирования субъектности / Chikishev Nikita, Kapninova Marina. Political in Social: Duality of Subjectivity's Constructing

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback