DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет географічний >
Наукові роботи (FG) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12938

Название: Антропогенна модифікованість внутрішньої функціональної організації екомережі Волинського Полісся
Другие названия: Anthropogenic modification internal functional organization of ecological networksof Volyn Polissya
Авторы: Карпюк, Зоя Костянтинівна
Karpiuk, Zoia K.
Ключевые слова: регіональна екомережа
природний каркас
екологічна стійкість геосистем
антропогенно-модифіковані геокомплекси
regional ecological network
natural frame
environmental sustainability of ecosystems
anthropogenically modified geocomplex
Issue Date: 2016
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Карпюк З. К. Антропогенна модифікованість внутрішньої функціональної організації екомережі Волинського Полісся / З. К. Карпюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк, 2016. - № 13. - С. 51-60.
Краткий осмотр (реферат): Формування природного каркасу екологічної безпеки, ефективне використання природно-ресурсного потенціалу та мінімізація антропогенного забруднення довкілля – сучасний практичний запит геопросторового впорядкування і екологічного оздоровлення регіону Волинського Полісся. Організаційно-функціональною основою впровадження заходів збереження природних територіальних систем, видового різноманіття, забезпечення стану збереження певної сукупності природних умов, необхідних для перебігу в природних геосистемах процесів, наближених до натуральних, слугує багатофункціональна і багаторівнева система – регіональна екомережа. Всі оптимізаційні заходи потребують ґрунтовного аналізу просторової диференціації взаємопов’язаних природних, антропогенно модифікованих, антропогенних геосистем, що перебувають у постійному розвитку та характеризуються певними механізмами саморегулювання. Залучення до екомережі земель, значною мірою антропогенно перетворених, потребуватиме зміни характеру господарської діяльності, зменшення навантажень, запровадження необхідних природоохоронних режимів. Проаналізовано частку заповідних, природних і господарських угідь у землекористуванні регіону, складено картосхему рівня освоєння земельних угідь у розрізі адміністративних районів. Обґрунтовано доцільність проведення оптимізаційних заходів. Для позитивного господарського ефекту і збереження довкілля для кожного адміністративно-територіального утворення необхідне своє науково обґрунтоване співвідношення між природними і господарськими площами.
A modern practical request of geospatial streamline and ecological treatment of Volyn Polissya region are the formation of natural frame of ecological safety, effective using of natural recourses and minimization of anthropogenic pollution of environment. A regional econetwork is a multifunctional and multilevel system that also is a functional basis of implementation conservation measures of natural territorial systems, species diversity, ensuring the conservation status of a particular set of environmental conditions that are necessary for the flow processes in ecosystems. All optimization measures needs thorough analysis of spatial differentiation related natural, anthropogenically modified, anthropogenic geosystems, that are in constant development and characterized by a mechanism of self-regulation. Involvement to econet lands, mostly anthropogenically transformed, require changes in the nature of economic activity, reduce stress, implementation of the necessary environmental regimes. Analyzed the proportion of protected, natural and economic grounds land use in the region, made the map of land development in terms of districts. For a positive economic effect and preservation of the environment for each administrative education needed its science-based relationship between the natural and economic areas.
Описание: Роботу виконано на кафедрі фізичної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/12938
Appears in Collections:Наукові роботи (FG)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ПР ЗХП13 Карпюк.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback