DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Лінгвостилістичні студії >

Лінгвостилістичні студії, 2016, № 5 : [19]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ

Аркушин Григорій. Сучасні клички тварин іншомовного походження / Arkushyn Hryhoriy. Modern Animal Nicknames of Foreign Origin

Богдан Світлана. Функційно-стильова гетерогенність епістолярних текстів Лесі Українки / Bohdan Svitlana. Functional-stylistic Heterogeneity of Lesia Ukrainka's Epistolary Texts

Грицевич Юрій. Діалектна специфіка онімного простору західнополіських фольклорних текстів / Hrytsevych Yurii. Dialectal Specifics of Onomastic Space of the Western Polissian Folklore Texts

Громик Юрій. Відображення середньополіської говірки в романі-гризайлі Миколи Закусила «Норинчанка і птах» / Hromyk Yurii. Reflection of Middle-Polissian Dialect in the Novel «Norynchanka and a Bird» by Mykola Zakusylo

Громко Тетяна. Ваконіми села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області / Hromko Tetiana. Vaconyms of the Village Pishchanyi Brid of the Dobrovelychkivskyi District Kirovograd Region

Зінчук Руслана. Словозміна іменників середнього роду, оформлених за зразком субстантивів давніх *-o-, ^-jo-основ, у західнополіських і суміжних говірках / Zinchuk Ruslana. Inflexions of Neuter Nouns Formed According to the Model of Old Substantives with *-o-, *-jo-stems in Western Polissian and Related Dialects

Качак Тетяна. Мовностилістичні особливості художніх і літературознавчих текстів Оксани Лущевської / Tetiana Kachak. Linguistic and Stylistic Features of Literary Works and Texts of Literary Criticism by Oksana Luschevska

Космеда Тетяна. Індивідуально-авторські засоби вербалізації категорії інтимізації в поетичному дискурсі Василя Симоненка / Kosmeda Tetiana. Individual Author's Means of Intimization Concept Verbalization in V. Symonenko's Poetic Discourse

Кузьмич Оксана, Кондратюк Юлія. Теоретичний погляд на стильові особливості синтаксису реклами / Kuzmych Oksana, Kondtratiuk Yulia. The Syntax Characteristics of Advertising Text: Theoretical Aspect

Локайчук Світлана, Кудісова Ольга. Математичні терміни в публікаціях академіка Михайла Кравчука / Lokaichuk Svitlana, Kudisova Olga. The Mathematical Terms in the Publications by Academician Mykhailo Kravchuk

Лутава Світлана. Функціонування лексики на позначення віртуального простору в сучасній українській літературній мові / Lutava Svitlana. Functioning of the Lexical Units Denoting Virtual Space Notions in Modern Ukrainian Language

Маленицька Ольга, Брюхова Оксана. Граматичнае специфіка метафор у поетичній збірці Ліни Костенко «Сад нетанучих скульптур» / Malenytska Olha, Briukhova Oksana. Grammatical Specificity of Metaphors in the Poetic Collection by Lina Kostenko «Garden of Not Melting Sculptures»

Нестерчук Оксана. Словотвір варіантів імен в епістолярній спадщині Лесі Українки / Nesterchuk Oksana. Variants of Proper Names in Epistolary Heritage of Lesia Ukrainka

Осташ Любов, Осташ Роман. Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання. К. 5 (КРОВ - К ЬИЯХ) / Ostash Liubov, Ostash Roman. Dialectal Words of Village Struhantsi as an Object of Lexicographical Processing: K.5 (КРОВ - КЬИЯХ)

Павленко Лариса. Загальні особові назви у творах Івана Вишенського / Pavlenko Larysa. Common Personal Nominations in the Works by Ivan Vyshenskyi

Приймачок Оксана. Типи коментарів у перекладах Лесі Українки оповідань Івана Франка / Pryimachok Oksana. Types of Commentaries in Lesia Ukrainka's Translations of Ivan Franko's Short Stories

Радько Оксана. Індивідуально-авторські прикметники з рослинним компонентом в українській поезії XX-XXI ст / Radko Oksana. Individual Author's Adjective-Neologisms with Floral Semantic Elements in the Ukrainian Poetry of the XX-XXI-th Century

Скорук Ірина. Прізвища з поліфункційними суфіксами в антропоніміконі м. Луцька / Skoruk Iryna. Surnames with Multifunctional Suffixes in the Anthroponymycon of Lutsk

Шурма Світлана. Основні характеристики публіцистичного наративу / Shurma Svitlana. Basic Characteristics of the Publicistic Narrative

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback