DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет економіки та управління >
Наукові роботи (FEM) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13532

Название: Узагальнення облікової інформації у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва
Другие названия: Summarazing account information in the financial statements of small business
Авторы: Макара, Оксана Василівна
Сафарова, Анна Таджидінівна
Музика, Юлія Святославівна
Makara, Oksana V.
Safarova, Anna T.
Muzyka, Yuliia S.
Ключевые слова: фінансова звітність
звіт суб'єкта малого підприємництва
суб'єкт малого підприємництва
облікова інформація
баланс
звіт про фінансові результати
міжнародні стандарти фінансової звітності
financial reporting of small businesses
the financial report of the small businesses
the accounting information
balance sheet
income statement
international financial reporting standards
Дата публикации: Фев-2016
Издатель: Полтавський університет економіки і торгівлі
Библиографическое описание: Макара О. В. Узагальнення облікової інформації у фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва / О. В. Макара, А. Т. Сафарова, Ю. С. Музика // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 62-69.
Краткий осмотр (реферат): У статті детально розглянуто теоретичні основи фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, а також облікову інформацію, що міститься в ньому. Крім того, наведено категорії суб’єктів підприємництва в Україні та критерії, за якими зараховують підприємство до малого. Наведено характеристику звітності, яку можуть надавати суб’єкти малого підприємництва, а також детально висвітлено характеристику фінансового звіту форми № 1-м і № 2-м, його структуру за розділами, а також за статтями згідно з П(С)БО 25 «Звіт суб’єктів малого підприємництва». Надано характеристику складових фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, а саме балансу та звіту про фінансові результати. Розглянуто терміни подання фінансової звітності до контролюючих органів, а також зазначено звітні періоди, за які суб’єкти малого підприємництва подають фінансову звітність. Досліджено проблеми, що існують у діяльності суб’єктів малого підприємництва, перш за все, пов’язані зі складанням і поданням фінансової звітності. В основному вони викликані частковою невідповідністю вітчизняної звітності вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), хоча національні стандарти бухгалтерського обліку (П(С)БО) були прийняті на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, тому кардинально вони не відрізняються і навіть мають схожу концепцію. У статті проаналізовано пропозиції інших учених щодо вирішення проблем, які можуть виникати під час складання фінансового звіту, а також використання облікової інформації, що міститься в ньому, користувачами для підведення підсумків досліджуваного звітного періоду, порівнянь з іншими аналогічними періодами діяльності цього ж підприємства й використання інформації в управлінні. Також представлено пропозиції, за допомогою яких фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва став би більш доступним і зрозумілим. Крім того, пропозиції спрямовані на вдосконалення методики складання фінансової звітності, що сприятиме посиленню здійснення внутрішнього й зовнішнього контролю за відповідністю формування відображених у ній показників, дозволить прогнозувати фінансово-господарську діяльність малих підприємств і сприятиме підвищенню її ефективності. In the article considered the theoretical basicof financial statements of small business and the accounting information contained in it. Also reflected category of business in Ukraine and the criteria by which we can attributed to the small enterprise. The characteristic statements, which may submit small businesses, as well as detailed description of the financial report shows the form number 1 and number 2 of its structure in sections, as well as articles by GAAP 25 « Report of the object of small business». Characteristics components of financial statements of small business, such as balance sheet and income statement. Considered dates of rendering the financial reporting to supervisory authorities and specified periods for which small businesses submit financial statements. The problems that exist in small businesses, which, first of all, link to the preparation and presentation of financial statements are discovered. Mainly they caused a partial mismatch of national reporting with IFRS, but national accounting standards (GAAP) have been taken on the basis of international accounting standards and financial reporting because they are fundamentally have no different, and even have a similar concept. In this article we have made analysis of the proposals of others to solve problems that may arise during the preparation of financial statements, as well as when using the accounting information contained in it, its users to summarize investigated the reporting period, compared with other similar periods of the same company and use of information management. Also, our ideas are suggested, through which the financial report of the small businesses would be more accessible and understandable. Moreover, our proposals are aimed at improving financial reporting methods that will contribute to strengthening of internal and external control over the compliance of formation that are reflected in her performance, will enable to predict the financial and economic activities of small businesses and will increase its effectiveness
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13532
Располагается в коллекциях:Наукові роботи (FEM)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Nvpusk_2016_1_10.pdf607,18 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь