DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >
Історико-правовий часопис, 2017, № 2(10) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13926

Название: Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogólne
Другие названия: Об'єкт і предмет авторського права в Польщі: загальні питання.
Object and Subject of Copyright Law in Poland: General Issues
Авторы: Jasiuk, E.
Ясюк, E.
Jasiuk, E.
Ключевые слова: prawo autorskie
przedmiot
podmiot
авторське право
предмет
об'єкт
copyright
subject
object
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Ясюк E. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogolne = Об'єкт і предмет авторського права в Польщі: загальні питання / E. Ясюк // Історико-правовий часопис. - 2017. - № 2. - С. 153-157.
Краткий осмотр (реферат): Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień które odnoszą się do przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego w Polsce. Analizie zostały poddane właściwe przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994. Предметом цього дослідження є питання, пов'язані з об'єктом та предметом авторського права в Польщі. Проаналізовано відповідні положення Закону про авторське право і суміжні права від 4 лютого 1994 року. Цей акт встановлює, що об’єктом авторського права є будь-який прояв творчої активності індивідуального характеру, визначеного в будь-якій формі, незалежно від цінності, мети та способу вираження. У Законі визначено об’єкти, що не захищаються авторським правом: 1) нормативні акти чи їх офіційні проекти; 2) офіційні документи, матеріали, знаки та символи; 3) опубліковані описи патентів або охоронних документів; 4) прес-релізи. Відповідно до закону, авторське право належить творцеві, якщо законом не передбачено інше. Закон містить правову презумпцію, згідно з якою творець це особа, ім'я якої в цій якості була показана на примірниках твору або авторство якого було іншим чином оприлюднене у зв'язку з поширенням роботи. Передбачено судовий спосіб вирішення спорів щодо розпорядження авторським правом між співавторами об’єкту інтелектуальної власності. Цей акт також містить положення про об’єкти інтелектуальної власності, створені найманими працівниками згідно із контрактом, згідно із якими якщо закон або трудовий договір не передбачають іншого, роботодавець, чий працівник створив роботу в результаті виконання зобов'язань за трудовими відносинами, на момент прийняття роботи набуває майнових прав у межах, що випливають з мети трудового договору та узгоджених намірів сторін. The subject of this study is to present the issues that relate to the object and subject of copyright in Poland. The relevant provisions of the Copyright and Related Rights Act of 4 February 1994 were subject to analysis. The Copyright Rights Act substantiates that the object of copyright is any manifestation of the creative activity of an individual character in any form, regardless of the value, purpose and mode of expression. The Law defines objects that are not protected by copyright: 1) normative acts or their official projects; 2) official documents, materials, signs and symbols; 3) published descriptions of patents or security documents; 4) press-releases. In accordance with the law, copyright belongs to the creator, unless otherwise provided by law. The law contains a legitimate presumption according to which the creator is a person whose name on the work copies was made public or whose authorship was otherwise disclosed in connection with the distribution of the work covered by copyright. The Act envisages a judicial way of resolving disputes concerning the disposal of copyright among co-authors of the intellectual property object. This Act also contains provisions on intellectual property objects created by the employees in accordance with the contract, according to which unless otherwise provided by law or employment contract, the employer, whose employee created the work fulfilling obligations of the employment contract acquires property rights at the time of work/product acceptance within the limits arising from the purpose of the employment contract and when the intentions of the parties are agreed.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13926
Appears in Collections:Історико-правовий часопис, 2017, № 2(10)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
31 jasiuk.pdf106,59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback