DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет міжнародних відносин >
Наукові роботи (FMV) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14070

Название: Аналітична робоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom: аналіз оглядів дезінформації
Авторы: Тихомирова, Євгенія Борисівна
Tykhomyrova, Yevheniia B.
Ключевые слова: прокремлівська дезінформація
ЄС
Росія
стратегічні комунікації
Стратком
pro-Kremlin disinformation
EU
Russia
strategic communications
Stratcom
Issue Date: 2017
Издатель: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Библиографическое описание: Тихомирова Є.Б. Аналітична робоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom: аналіз оглядів дезінформації //Міжнародні відносини. Серія : Політичні науки : електрон. видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2017. - № 15. - Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3115/2796 (дата звернення : 08.05.2018)
Краткий осмотр (реферат): У статті аналізується робота Аналітичної робочої групи зі стратегічних комунікацій East Stratcom. Предметом дослідження стали щотижневі «Огляди дезінформації», спочатку «Дайджести дезінформації», а потім сайт групи аналізу свіжих дезінформаційних наративів, де відображається прокремлівська дезінформація, які дають можливість краще зрозуміти особливості роботи цієї групи з російською дезінформацією щодо окремих країн Європи. Серед джерел пропаганди Росії, спрямованих на розкол Європи, виокремлено такі інструменти як Аналітичні центри та спеціальні фонди, спеціалізовані установи – «Росспівробітництво», багатомовні телевізійні канали, такі, як «Russia Today», так звані інформаційні агентства і мультимедійні сервіси, тощо. Аналітична робоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom стала активним суб’єктом протидії діяльності останніх. У статті прокремлівська кампанія з дезінформації розглядається як спланована стратегія, коли одні і ті ж дезинформаційні матеріали публікуються на максимально можливому числі мов за допомогою максимально можливого числа ЗМІ і якомога частіше. Констатується, що прокремлівську дезінформаційну кампанію можна аналізувати як з якісної, так і з кількісної точки зору. Виявлено кілька основних напрямів дезінформації: Європейський Союз та його інститути, перегляд європейської історії, проблеми Сирії, проблеми України, проблемні ситуації в окремих країнах ЄС. Особлива увага зосереджувалась на таких країнах, як Данія, Германія, Польща, прибалтійські країни. Автор робить висновок, що кампанії із дезінформації, які здійснюються прокремлівськими ЗМІ щодо європейських країн, спрямовані на послаблення і дестабілізацію ситуації в ЄС за допомогою або відвертої брехні, або поширення суперечливої інформації для переконання аудиторії в тому, що існує багато версій події, а тому правду знайти неможливо.
The article analyzes the work of the analytical working group on strategic communications East Stratcom. The subject of the study was weekly "Disinformation Reviews", firstly, "Digest of Disinformation", and secondly, the site of the fresh disinformation narratives analysis group, which displays proKremlin disinformation. These sources give an opportunity to better understand the specifics of the group's work with Russian disinformation for individual European countries. Among the sources of Russia's propaganda aimed at splitting Europe, there are such tools as Analytical Centers and Special Funds, specialized institutions like Rossotrudnichestvo, multilingual television channels such as Russia Today, news agencies, multimedia services, and so on. The analytical working group on strategic communications East Stratcom has become an active subject of counteracting the activities of the latter. In the article, the pro-Kremlin disinformation campaign is seen as a planned strategy, when the same disinformation materials are published in as many languages as possible with as many media as possible and as often as possible. It is stated that the pro-Kremlin disinformation campaign can be analyzed both from a qualitative and a quantitative point of view. Several main directions of disinformation have been revealed, namely, the European Union and its institutions, European history revision, Syria's problems, Ukraine's problems, problem situations in individual EU countries. Particular attention was focused on such countries as Denmark, Germany, Poland, the Baltic states. The author concludes that disinformation campaigns carried out by pro-Kremlin media about European countries are aimed at weakening and destabilizing the situation in the EU with the help of either outright lies or contradictory information dissimination to convince the audience that there are many versions of what has happened, and therefore the truth cannot be found.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14070
Appears in Collections:Наукові роботи (FMV)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3115-11442-1-PB.pdf470,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback