DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2017 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15017

Название: Практические аспекты использования приемов «Управляющей предметной среды» в процессе физического воспитания школьников с сенсорными нарушениями
Другие названия: Практичні аспекти використання прийомів «керуюче предметне середовище» в процесі фізичного виховання школярів із сенсорними порушеннями
Practical Aspects of Using the Techniques of «Managing the Object Environment» in the Process of Physical Education of Schoolchildren with Sensory Impairments
Авторы: Дусь, Сергій Валерійович
Dus, Sergey
Ключевые слова: адаптивне фізичне виховання
школярі
керуюча предметне середовище
інформаційні системи
adaptive physical education
schoolchildren
managing object environment
information systems
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Дусь С. В. Практические аспекты использования приемов «Управляющей предметной среды» в процессе физического воспитания школьников с сенсорными нарушениями / Сергей Дусь // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 28. – С. 62-68.
Краткий осмотр (реферат): У статті висвітлено стан питання про практичне використання в процесі адаптивного фізичного виховання школярів можливостей концепції «керуючої предметного середовища». Сучасний етап розвитку освіти характеризується глобальними проблемами, із якими стикається суспільство, соціум, цивілізація в цілому, що неминуче позначається й на стані сфери освіти, що не може сьогодні обмежитися тільки передачею соціокультурних норм, а передбачає формування в індивіда вміння знайти та освоїти такі соціально-економічні, соціально-статусні й соціально-психологічні ніші. Вихідні позиції, методичні прийоми «керуючае предметне середовище» ґрунтувалися на тому, що видова еволюція відбувалася в умовах, що змінюються під впливом фізико-хімічним факторів, що не могли не залишити сліди в генетично- видовій пам’яті. З урахуванням сказаного випадкові або спеціально створювані зміни компоненти зовнішнього оточення, що відбуваються в ході онтогенезу, не можуть не викликати надзвичайно широкий спектр реакцій, що детермінують функціональні й морфологічні зрушення. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури свідчить про те, що поєднання інформаційних функцій, індивідуального моніторингу, інтегрованість із різними автоматизованими навчальними системами, синхронність комунікаційних процесів у поєднанні з високою швидкодією, регулярність спілкування учнів і навчальних систем робить доступним фізкультурну освіту для школярів з сенсорними порушеннями. Перспективи подальших досліджень проблеми пов’язані із розробкою науково обґрунтованої інформаційно-методичної системи «De stabilitate vertical» у процес фізичного виховання молодших із сенсорними порушеннями. The article enlights the state of practical usage of the possibilities of the concept of «managing object environment» in the process of adaptive physical education of schoolchildren. The current stage in the development of education is characterized by global problems faced by society, community and civilization as a whole, which inevitably affects the state of the educational sphere, which can not be limited only to the transfer of socio-cultural norms, but presupposes the formation in the individual an ability to find and master such social economic, social status and social psychological niches. The initial positions of the methodical techniques of the «managing object environment» were based on the fact that species evolution occurred under conditions of changing effects of physicochemical factors, which could not leave traces in the genetic species memory. With this in mind, random or specially created changes in the components of the external environment that occur during ontogeny can not but cause an extremely wide range of reactions that determine functional and morphological shifts. Analysis of special scientific and methodological literature shows that the combination of information functions, individual monitoring, integrability with various existing automated training systems, synchronization of communication processes in combination with high speed, regularity of communication between trainees and instructors make sphysical education for schoolchildren with sensory impairments accessible. Prospects for subsequent studies of the problem are related to the development of a scientifically based informational and methodical system «De stabilitate vertical» in the process of physical education of the youth with sensory impairments.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15017
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sergey Dus.pdfОсновна стаття545,92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback