DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки >
2017 >
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15066

Название: Використання інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання школярів із депривацією сенсорних систем
Другие названия: Use of Information Technologies in the Process of Adaptive Physical Education of Schoolchildren with Deprivation of Sensory Systems
Авторы: Бурдаєв, Кирило Володимирович
Burdayev, Kyryl
Ключевые слова: адаптивне фізичне виховання
інформаційні технології
школярі
adaptive physical education
schoolchildren
information technologies
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Бурдаєв К. В. Використання інформаційних технологій у процесі адаптивного фізичного виховання школярів із депривацією сенсорних систем / Кирило Бурдаєв // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного -університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2017. − Вип. 28. – С. 103-109.
Краткий осмотр (реферат): Аналітичний конструктивний аналіз спеціальної науково-методичної літератури дає підставу зробити висновок про те, що питання використання інформаційних технологій, спрямованих на підвищення ефективності процесу АФВ школярів із деривацією сенсорних систем, є актуальною педагогічною проблемою. Під впливом трансформаційних потреб у суспільстві, по-перше, реалізуються методики більш ефективного, порівняно з минулим, забезпечення доступу до наявних у суспільстві інформаційних ресурсів формально для всіх категорій населення. В останні роки суттєво зріс інтерес науковців до проблеми підвищення ефективності процесу АФВ школярів із деривацією сенсорних систем. Огляд наукових досліджень засвідчив, що найважливішим методичним підходом в АФВ школярів є врахування індивідуальних особливостей розвитку їхньої моторики. Для розв’язання цього завдання на перше місце поставлено добір методів і засобів, які дають змогу діагностувати особливості й ступінь рухових порушень. Аналіз наукових досліджень свідчить, що сьогодні розвиток сучасних методів вимірювання, упровадження в дослідницьку практику комп’ютерних систем значно розширюють можливості використання коригувальних фізичних вправ у процесі АФВ школярів. Перспективи подальших досліджень будуть пов’язані з розробкою мультимедіа-інформаційно-методичної системи для її інтеграції в процес фізичного виховання молодших школярів із порушенням слуху. Використання мультимедіа дасть змогу максимально врахувати індивідуальні особливості сприйняття інформації школярами, що надзвичайно важливо при опосередкованій комп’ютерній передачі навчальної інформації від педагога до учня. Analytical constructive analysis of special scientific and methodological literature allows us to conclude that the issues of the use of information technologies aimed at increasing the efficiency of the adaptive physical education (APE) process for schoolchildren with derivation of sensory systems is a topical pedagogical problem. Under the influence of transformational needs in society, firstly, it is implemented the methods that are more effective than in the past, providing access to the information resources available in the society formally for all categories of the population. In recent years, the interest of scientists in the problem of increasing the effectiveness of APE process of schoolchildren with the deprivation of sensory systems has increased substantially. A review of scientific studies has shown that the most important methodological approach in the APE of schoolchildren is to take into account individual characteristics of development of their motor skills. In order to solve this problem, first of all it is applied the selection of methods and tools that allow diagnosing the peculiarities and extent of motor disorders. The analysis of scientific research indicates that today the development of modern measurement methods, introduction of computer systems in research practice significantly expand the possibilities of using corrective physical exercises in the APE process of schoolchildren. Prospects for further studies will be related to the development of multimedia information and methodological system for its integration into the process of physical education of junior schoolchildren with hearing impairments. The use of multimedia allows taking into account the individual peculiarities of students’ perception of information as much as possible which is extremely important for the indirect computer transfer of educational information from a teacher to a student.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15066
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2017, № 28

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kyryl Burdayev.pdfОсновна стаття682,47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback