DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2017 >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017, № 1 (37) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15388

Название: The Development of Motivation towards Physical Training and Sports in Students of Professional Schools
Другие названия: Формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів мотивації до занять фізичною культурою та спортом
Авторы: Semeniv, Bohdan
Bilenkiy, Petro
Golubeva, Olena
Vasyliv, Orest
Prystavskyi, Taras
Семенів, Богдан
Біленький, Петро
Голубєва, Олена
Василів, Орест
Приставський, Тарас
Ключевые слова: physical training
students, profiling
applied, physical educatio
physical qualities
motor skills
success
profession, motivation
schools
фізична підготовка
учні
профілююча
прикладна
фізичне виховання
фізичні якості
рухові навики
успішність, професії
мотивації
навчальні заклади
Issue Date: 2017
Издатель: Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки
Библиографическое описание: Семенів, Б. The Development of Motivation towards Physical Training and Sports in Students of Professional Schools = Формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів мотивації до занять фізичною культурою та спортом / Б. Семенів, П. Біленький, О. Голубєва, О. Василів, Т. Приставський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2017. - № 1 (37). - С. 83-90 https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-01-83-90
Краткий осмотр (реферат): Із практики виробництва відомо, що високопродуктивна праця в більшості випадків забезпечується не лише наявністю зацікавленості в робітника своєю професією, але й пристосованістю його організму до виконання рухових операцій, пов’язаних із його виробничою діяльністю. Як засвідчують наукові дослідження, інтерес учнів зазвичай утрачається до будь-якого виду рухової діяльності, якщо вона викликає в нього швидку фізичну втому. Реалії економіки країни вказують на необхідність створення й розширення ринку праці, на якому зараз виникає великий попит на кваліфікованих працівників у виробничих сферах багатьох галузей народного господарства. Ураховуючи це, значна частина нашої молоді усвідомлює такий факт і прагне отримати такі професії, на які є найбільший попит на виробництві, пов’язуючи своє майбутнє з надією на високооплачувану працю, а разом із цим – зі своїм стабільним і достойним майбутнім особистим життям. Водночас у ПТНЗ здійснюється процес фізичного виховання за затвердженою МОН України програмою, яка спрямована на зміцнення здоров’я учнів, профілактику професійних захворювань, комплексний розвиток фізичних якостей, рухових умінь і навиків. Але разом із тим ця програма не враховує методики навчання, що впливає на формування мотиваційних здібностей учнів ПТНЗ та на розвиток фізичних якостей, рухових умінь і навиків, які є невід’ємною складовою частиною в майбутній професійній діяльності кваліфікованого працівника, оскільки підвищений рівень фізичних якостей – невіддільний компонент у деяких виробничих професіях у таких галузях, як будівництво, металургійна промисловість, нафтогазова галузь, харчова промисловість, сільське господарство, машинобудування, гірничодобувна та інші галузі народного господарства. From practice it is known that highly productive labour is in most cases protected not only by the existence of an interest in working for their profession, but in the adaptability of his body to perform motor operations associated with its production activities. As indicated by research students usually lost before any kind of motor activity, if it causes a physical fatigue. The realities of the economy indicate the need for the establishment and expansion of labour market, where there is a large demand for skilled workers in the manufacturing sectors of many industries. On this basis, a significant portion of our youth is aware of this fact and endeavour to obtain such a profession for which there is the greatest demand for production, linking their future with the hope of a paying job, and with it, with its stable and worthy future life. With this in vocational and technical institutions are in the process of physical education at Ministry of education of Ukraine approved the pgram, which is aimed at strengthening of health of schoolchildren, prevention of occupational diseases, integrated development of physical qualities, motor abilities and skills. But this program does not include teaching methods, which affects the formation of the motivational abilities of students of vocational and technical institutions, and the development of physical qualities, motor abilities and skills that are an integral component in their future professional activities of a skilled worker. Since an increased level of physical qualities is an integral component in some of the production occupations in such industries: construction, metallurgical industry, oil industry, food industry, agriculture, engineering, mining and other sectors of the economy.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15388
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2017, № 1 (37)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bohdan_Semeniv.pdf224,92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback