DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Педагогічний часопис Волині >
2018 >
Педагогічний часопис Волині, 2018, № 4(11) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15925

Название: СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Другие названия: Student self-government as a factor of formation and development of social competence for future social workers
Авторы: Сидорук, Ірина
Ключевые слова: студентське самоврядування, компетентність, соціальна компетентність, соціальний працівник, заклад вищої освіти
student self-government, competence, social competence, social worker, university
Issue Date: 2018
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: https://pedchas.eenu.edu.ua/index.php/pedchas/article/view/366
Серия/номер: Актуальні питання теорії і практики спеціальної освіти та соціальної роботи;35
Краткий осмотр (реферат): У статті автор піднімає проблему компетентнісного підхіду як напряму модернізації освіти, який не зводиться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає набуття цілісного досвіду вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей. Обґрунтовує потребу у розвитку соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників з метою забезпечення їх ефективним інструментарієм життєвої адаптації в мінливих соціальних умовах, формування ціннісних настанов та практичних умінь ефективної взаємодії. Автор акцентує увагу на потребі формування та розвитку соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах закладу вищої освіти у процесі навчально-виховної діяльності, позааудиторної роботи, під час проходження практики та участі у студентському самоврядуванні. Наголошує, що студентське самоврядування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки працює над виконанням завдань, зазначених у «Положенні про студентське самоврядування» протягом навчального року. Доводить, що участь у студентському самоврядуванні закладу вищої освіти є корисною майбутнім соціальним працівникам в контексті професійного розвитку, оскільки сприяє: застосуванню здобутих теоретичних знань на практиці; налагодженню взаємодії, спілкування, партнерства та співробітництва майбутніх фахівців з іншими фахівцями, соціальними інституціями громади; розвитку навичок роботи в групі та команді; плануванню, розробці й реалізації соціальних проектів і стратегій індивідуальних та колективних дій; професійному зростанню загалом. На підтвердження теоретичних аспектів ролі студентського самоврядування у розвитку та формуванні соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників автором розкриті основні напрями його діяльності (культурно-мистецький, навчально-науковий, волонтерський, спортивно-оздоровчий; національно-патріотичний та захист прав та інтересів студентської молоді), зазначено заходи та проекти, які реалізуються за цими напрямами з урахуванням завдань професійного становлення. The author raises the problem of a competent approach in the article. Competency approach involves gaining a holistic experience in solving life problems, performing key functions, social roles. The author focuses on the need for the formation and development of social competence of future social workers in the process of educational activities, non-auditing work, during the practice and participation in student self-government. The author argues that participation in student self-government of future social workers contributes to: the application of theoretical knowledge gained in practice; to establish interaction, communication, partnership and cooperation of future specialists with other specialists, social institutions of the community; Promotes the development of team and team skills; promotes planning, development and implementation of social projects and individual and collective action strategies; promotes professional growth in general. The author has revealed the main directions of his activity (cultural and artistic, educational and volunteering, sports and recreation, national-patriotic and the protection of the rights and interests of student youth) in the article in support of the theoretical aspects of the role of student self-government in developing and shaping the social competence of future social workers. indicated measures and projects that are implemented in these areas, taking into account the tasks of professional development.
Описание: Сидорук І. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ / Ірина Сидорук // Педагогічний часопис Волині. – № 4(11), 2018. – с.202-208.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15925
ISSN: 2415-8143
Appears in Collections:Педагогічний часопис Волині, 2018, № 4(11)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Сидорук, 202-208.pdf413,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback