DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет іноземної філології >
Наукові роботи (FIF) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16003

Название: Особливості формування англійської комп'ютерної лексики
Другие названия: Features of the formation of the English computer vocabulary.
Авторы: Василенко, Ольга Вікторівна
Vasylenko, Olha V.
Ключевые слова: неологізм
комп'ютерна лексика
афіксація
словоскладання
neologism
computer vocabulary
affixation
composition
Issue Date: 2019
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Василенко О.В. Особливості формування англійської комп’ютерної лексики/ О.В. Василенко // Актуальні питання іноземної філології. – №10. – Луцьк , 2019. – С. 40-45.
Краткий осмотр (реферат): У статті зроблене узагальнення сучасних тенденцій формування комп’ютерної лексики. Проаналізовано основні способи утворення комп’ютерної лексики. Окремо розглянуто способи утворення комп’ютерної термінології. Ведучу роль у змінах корпусу комп’ютерної лексики відіграє екстралінгвістичний чинник, а саме - інформаційна революція (розроблення й упровадження новітніх інформаційних технологій). Згідно зі сферою використання комп’ютерну лексику можна розподілити на декілька груп: загальновживана комп’ ютерна лексика; лексика користувачів Internet; професійна лексика програмістів; лексика користувачів комп’ютерних програм; лексика комп’ютерних ігор, тощо. Словотвірні процеси досить активно розгалужують комп’ютерну лексику, про що свідчить наявність великої кількості спільнокореневих слів. Найбільш активним на сучасному етапі розвитку комп’ютерної лексики визнається використання суфіксального способу словотворення. Комп’ютерна лексика поширюється як способом субстантивації, так і вербалізації. Деякі слова, що входять до складу комп’ютерної лексики, утворені способом телескопного словотворення, при якому в слові фігурують тільки частини основ декількох слів. Можна виділити декілька видів мовної компресії стосовно комп'ютерної лексики: усічення основи, стягнення основи, абревіація, акронімія. Англійські комп’ютерні терміни характеризуються різною словотвірною структурою, а саме, наявні скорочення, складні слова, деривація. Розвиток сфери «віртуальної» економіки, втягнення якомога більшої кількості людей у користування міжнародною комп’ютерною мережею зумовило виникнення якісно нових (цифрових) засобів масової інформації, які функціонують виключно через Internet. Даний процес зумовив появу відображення у мові таких новоутворених реалій, як електронні журнали. Ця група неологізмів створена шляхом телескопії – зрощення сталих комп’ютерних морфем з елементами, які було виділено зі слів. The article summarizes the current trends in the formation of computer vocabulary. The main ways of forming computer vocabulary are analyzed, as well as the methods of forming computer terminology. The extralinguistic factor, namely the information revolution (the development and implementation of the latest information technologies) plays a leading role in changes in the computer lexicon corpus. Depending on the sphere of use, computer vocabulary can be divided into several groups: commonly used computer vocabulary; Internet users vocabulary; professional vocabulary of programmers; vocabulary of users of computer programs; computer games vocabulary. Word-building processes actively branch out computer vocabulary, as evidenced by the presence of a sufficiently large number of singular words. The most active at the present stage is the use of the suffix method of word formation. Computer vocabulary is distributed both in the method of substantization and verbalization. Some words that are part of computer vocabulary are formed by telescopic word formation, in which only parts of the foundations of several words appear in a word. There are several types of speech compression in relation to computer vocabulary: truncation of the basis, collection of the basis, abbreviation, acronym. English computer terms are characterized by different word-formation structure, namely, the available abbreviations, compound words, derivation. The development of the “virtual” economy, the involvement of as many people as possible in the use of the international computer network has led to the emergence of qualitatively new (digital) media that operate exclusively through the Internet. This process led to the emergence of a reflection in the language of such new realities as electronic journals. This group of neologisms was created by telescoping - fusion of permanent computer morphemes with elements that were isolated from words.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16003
Appears in Collections:Наукові роботи (FIF)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vasylenko O. V. _article.doc.pdf371,13 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback