DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет економіки та управління >
Наукові роботи (FEM) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16005

Название: Теорія та практика менеджменту безпеки
Авторы: Черчик, Лариса Миколаївна
Cherchyk, Larysa M.
Коленда, Наталія Вікторівна
Kolenda, Nataliia V.
Ніколайчук, Тетяна Олексіївна
Nikolaichuk, Tetiana O.
Омелянчук, Надія
Omelianchuk, Nadiia
Малютенко, Вікторія
Maliutenko, Viktoriia
Тоцька, Олеся Леонтіївна
Shepeliuk, Nataliia
Кушнір, Мирослава Анатоліївна
Kushnir, Myroslava A.
Ліпич, Любов Григорівна
Biletska, Kateryna V.
Lipych, Liubov H.
Рудик, Анастасія Олександрівна
Rudyk, Anastasiia O.
Ковальчук, Альбіна Ігорівна
Kovalchuk, Albina I.
Moroz, Elina H.
Карлін, Микола Іванович
Karlin, Mykola I.
Жукевич, Світлана Миколаївна
Zhukevych, Svitlana M.
Гапанюк, Тетяна Валеріївна
Сазонець, Ігор Леонідович
Hapaniuk, Tetiana V.
Буняк, Надія Михайлівна
Buniak, Nadiia M.
Борисюк, Олена Володимирівна
Лорві, Ірина Федорівна
Borysiuk, Olena V.
Зима, Іван Ярославович
Zyma, Ivan Ya.
Гаражджук, Іванна Василівна
Harazhdzhuk, Ivanna V.
Хумарова, Ніна Іпполитівна
Sazonets, Ihor L.
Khumarova, Nina I.
Рассадникова, Світлана Іванівна
Rassadnykova, Svitlana I.
Lorvi, Iryna F.
Сорокопуд, Ія Валентинівна
Sorokopud, Iia V.
Павлова, Олена Миколаївна
Pavlova, Olena M.
Пахаренко, Ольга Володимирівна
Pakharenko, Olha V.
Гвоздь, Оксана Миколаївна
Бегун, Світлана Іванівна
Hvozd, Oksana M.
Behun, Svitlana I.
Павелко, Ольга Віталіївна
Бортнік, Світлана Миколаївна
Bortnik, Svitlana M.
Вернігорова, Наталія Валеріївна
Vernihorova, Nataliia V.
Жук, Наталя Тарасівна
Zhuk, Natalia T.
Зеленко, Оксана Михайлівна
Zelenko, Oksana M.
Єрошенко, Яна Вадимівна
Yeroshenko, Yana V.
Pavelko, Olha V.
Павлов, Костянтин Володимирович
Pavlov, Kostiantyn V.
Левицький, Віктор Володимирович
Levytskyi, Viktor V.
Хілуха, Оксана Анатоліївна
Khilukha, Oksana A.
Ліщук, Віра Іванівна
Lishchuk, Vira I.
Матвеєв, Микола Едуардович
Matveiev, Mykola E.
Медведчук, Ольга Владиславівна
Мороз, Еліна Григорівна
Medvedchuk, Olha V.
Моклиця, Назар Сергійович
Moklytsia, Nazar S.
Саленко, Андрій Сергійович
Kosinskyi, Petro M.
Salenko, Andrii S.
Стадник, Валентина
Stadnyk, Valentyna
Тарасова, Кристина Ігорівна
Tarasova, Krystyna .
Ugur, Turan
Черчик, Артур Олегович
Cherchyk, Artur O.
Голікова, Ольга Сергіївна
Holikova, Olha S.
Коротя, Мирослав Іванович
Козлов, Владислав Адріанович
Kozlov, Vladyslav A.
Павлова, Тетяна Володимирівна
Pavlova, Tetiana V.
Кондратюк, Ірина
Kondratiuk, Iryna
Івашко, Олена Анатоліївна
Ivashko, Olena A.
Купінець, Лариса Євгенівна
Kupinets, Larysa Y.
Korotia, Myroslav I.
Мельничук, Софія
Melnychuk, Sofiia
Сенишин, Оксана Степанівна
Senyshyn, Oksana S.
Роєнко, Людмила
Roienko, Liudmyla
Ніколайчук, Тетяна Олексіївна
Nikolaichuk, Tetiana O.
Михайлюк, Олена Леонідівна
Mykhailiuk, Olena L.
Голод, Андрій Петрович
Балджи, Марина Дмитрівна
Baldzhy, Maryna D.
Шершун, Ольга
Shershun, Olha
Тимошенко, Оксана
Tymoshenko, Oksana
Прав, Роман Юрійович
Prav, Roman Yu.
Попко, Олена Володимирівна
Popko, Olena V.
Holod, Andrii P.
Матвійчук, Наталія Миколаївна
Matviichuk, Nataliia M.
Корчинська, Любов Федорівна
Korchynska, Liubov F.
Микитин, Тарас
Mykytyn, Taras
Сивий, Руслан
Syvyi, Ruslan
Купчак, Володимир Романович
Kupchak, Volodymyr R.
Галянт, Сергій Романович
Косінський, Петро Миколайович
Haliant, Serhii R.
Тютюнник, Ганна Олексіївна
Tiutiunnyk, Hanna O.
Стащук, Олена Володимирівна
Totska, Olesia L.
Stashchuk, Olena V.
Сак, Тетяна Василівна
Sak, Tetiana V.
Сазонець, Ігор Леонідович
Sazonets, Ihor L.
Рудик, Наталія Іванівна
Rudyk, Nataliia I.
Полінкевич, Оксана Миколаївна
Polinkevych, Oksana M.
Бойко, Ольга Вікторівна
Білецька, Катерина Володимирівна
Boiko, Olha V.
Морохова, Валентина Олександрівна
Morokhova, Valentyna O.
Юрків, Надія Миколаївна
Yurkiv, Nadiia M.
Шепелюк, Наталія
Ключевые слова: менеджмент безпеки
економічна безпека підприємств
Соціоекологоекономічна безпека
регіон
національна безпека
Issue Date: 2019
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Теорія та практика менеджменту безпеки [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р., Луцьк) : збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки; відп. ред. Л. М. Черчик. – Електрон. кн. – Луцьк, 2019. – 160 с.
Краткий осмотр (реферат): У збірнику подано тези доповідей та виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої питанням теорії менеджменту безпеки, безпеки особистості, прикладним аспектам забезпечення соціальної, екологічної, економічної безпеки підприємств, питанням механізму забезпечення соціоекологоекономічної безпеки регіону, проблемам забезпечення національної безпеки.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16005
ISBN: 978-617-7117-65-9
Appears in Collections:Наукові роботи (FEM)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Збірник_ТПМБ_2019.pdf3,44 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback