DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2012 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 2 : [82]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури
Historical, philosophical, legal and organizational problems of physical training

Надія Ашиток. Проблеми фізичного виховання в Україні та способи їх соціально-педагогічного розв’язання / Nadya Ashitok. Problems of physical education in Ukraine and ways of their social and educational solutions

Анатолій Войнаровський. Історичний аналіз розвитку студентського спорту у вищих навчальних закладах України / Anatoly Voinarovskii. Historical analysis of the development of student sport in higher educational establishments in Ukraine

Віктор Галан-Влащук. В. О. Сухомлинський про виховання здорової дитини / Viktor Galan-Vlashchuk. V. O. Sukhomlynsky about upbringing of a healthy child

Михайло Ібрагімов. Аскеза в спорті та фізичному вихованні як теософська проблема самозбереження людини / Mikhail Ibrahimov. Asceticism in sport and physical education as a theosophical problem of self-preservation of a human

Оксана Марчук. Проблема фізичного виховання дітей у педагогіці XIX ст. / Oksana Marchuk. The problem of physical education of children in pedagogics of the 19 century

Ігор Огірко, Олег Огірко. Духовно-моральні аспекти фізичного виховання / Igor Ohirko, Oleg Ohirko. Spiritual and moral aspects of physical education

Андрій Панчук. Сучасний стан громадянської вихованості студентів педагогічних університетів / Andrey Panchuk. Modern condition of civil mannerliness of students of pedagogical universities

Світлана Степанюк, Інна Городинська, Юрій Грабовський. Розвиток фізкультурно-спортивного руху в Херсонському державному університеті / Svetlana Stepanyuk, Inna Gorodinskaya, Yurii Grabovskii. The development of athletic and sports movement in Kherson State University

Ху Лифей. Развитие физической культуры и спорта в высшей школе КНР (1996–2012 гг.) / Hu Lifei. The development of physical culture and sport in high school of China (1996–2012)

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional training of physical education and sport specialists

Ольга Атамась. Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу / Olha Аtаmаs. Structural сomponents of readiness to implementation of health fitness technologies among future teachers of physical education

Галина Власюк, Олена Ярмощук. Педагогічні засади виховання самостійності майбутніх фахівців із фізичного виховання / Galina Vlasyuk, Olena Yarmochyk. Pedagogical principles of independence training of future specialists in physical education

Андрій Герасимчук, Євгеній Франків, Євстахій Франків, Євген Онисько. Педагогічні та психологічні аспекти формування професійної компетенції вчителів фізичної культури / Andrey Gerasymchuk, Yevgeniy Frankiv, Yevstakhiy Frankiv, Yevgeniy Onysko. Pedagogical and psychological aspects of forming a professional competence of physical culture teachers

Володимир Дручик. Методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язберігальних технологій у старшій школі / Vladimir Druchyk. Methodological approaches towards the problem of preparation of future teachers of physical culture to introduction health conservation technologies in senior school

Наталія Іщук. Самовиховання та його роль у формуванні морально-етичних цінностей майбутніх учителів фізичної культури / Natalia Ishchuk. Self-education and its role in formation of moral and ethical values of future teachers of physical education

Вадим Кіндрат, Наталя Кіндрат. Проблема патріотичного виховання студентів спеціальності “Фізичне виховання” / Vadim Kindrat, Nataliya Kindrat. Problems of patriotic education of students whose major is Physical Education

Олена Котова. Теоретико-методологічні засади та проблеми підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання / Elena Kotova. Preparation of future teachers of physical education to the profile teaching at senior school

Игорь Михута, Валерий Васюк, Дайга Барановская. Сравнительный анализ уровня развития психофизических способностей суворовцев разного военно-профессионального профиля / Igor Mikhuta, Valeriy Vasiuk, Daigo Baranovska. Comparative analysis of the level of development of psycho-physical abilities of cadets of different military-professional profile

Сергій Мішин. Теоретичне обґрунтування поняття “самоосвіта” в процесі професійної педагогічної діяльності майбутнього фахівця / Sergey Mishin. Theoretical reasoning of the concept of “self-education” in the process of professional-pedagogical activity of future specialists

Раїса Поташнюк, Оксана Кубович. Методологічні підходи до дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців здров’я людини до здоров’язберігальної діяльності / Raisa Potashniuk, Oksana Kubovich. Methodological approaches of future specialists towards the research of the problem of human health training to health protective activity

Наталія Свірщук, Тетяна Вознюк, Андрій Драчук. Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної діяльності як пріоритетний напрям сучасної вищої освіти / Natalia Svyrshchuk, Tatiana Vozniuk, Andrey Drachuk. Special preparedness of future teachers of physical training to physically-recreational activity as a priority line of modern higher education

Людмила Сущенко, Сергій Путров. Основні напрями використання Інтернету в професійній підготовці майбутніх фахівців із фізичної реабілітації / Liudmyla Sushchenko, Serhiy Putrov. Guidelines of the use of the Internet for training of future specialists in physical rehabilitation

Олена Томащук, Олександр Хриплюк. Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту / Elena Tomashchuk, Aleksandr Khrypliuk. The essence of the problem of professional training of future specialists in adaptive physical education toward work in sports centers for disabled people

Анна Чепелюк. Перевірка ефективності методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / Anna Chepeliuk. Verification of efficiency of methodology of psihology-pedagogical preparation of future teachers of physical culture

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical technologies of education in physical training

Альона Андросова. Аналіз процесу навчання старшокласників плавання в школах спортивного профілю Луганської області / Alona Androsova. Analysis of swimming training process of senior pupils in schools of sports profile in Luhansk region

Надія Вольчинська. Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок / Nadezhda Volchinskaya. Realization of playing method of studyingof pre-school aged children of main skills and techniques

Леся Галаманжук, Геннадій Єдинак. Стан вивчення проблеми, пов’язаної із забезпеченням оздоровчої спрямованості занять фізичними вправами дошкільників та учнів початкової школи / Olesya Galamandzhuk, Gennadiy Edinak. Level of studying of a problem connected with guaranteeing of health-improving orientation of physical education lessons among preschoolers and junior pupils

Тетяна Єрмолаєва, Валентин Ляпін. Організація позанавчальної роботи з фізичного виховання за експериментальною програмою формування естетико-фізичних якостей студентів / Tatyana Yermolayeva, Valentin Liapin. Organization of extracurricular activities of physical education in an experimental program of formation of aesthetic and physical qualities among students

Наталия Москаленко. Концепция олимпийского образования в общеобразовательных учебных заведениях / Natalia Moskalenko. The concept of Olympic education in comprehensive secondary schools

Ганна Олефір. До питання формування рухових навичок із волейболу в учнів у процесі профільного навчання / Anna Olefir. To the question of formation of volley-ball motive skills among students in the process of profile teaching

Юрий Седляр. Структура принципов адаптивной физической подготовки / Yuriy Sedlyar. The structure of principles in adaptive physical training

Сергій Семенович, Вадим Кіндрат. Диференційований підхід у процесі навчання юнаків старшої школи атлетичної гімнастики / Sergey Semenovich, Vadim Kindrat. Differentiated approach in the process of teaching athletic gymnastics among schoolboys of high school

Іван Смолюк, Вадим Смолюк, Віктор Шандригось. Підвищення ефективності фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі / Іvan Smolyuk, Vadim Smolyuk, Viktor Shandrygos. Increasing of effectiveness of physical education among children of preschool educational establishment

Андрій Федоров. Інтерактивні педагогічні технології формування цінностей здоров’я в студентів університетів / Andriy Fedorov. Interactive pedagogical technologies of formation of values of health among university students

Юрій Цюпак. Формування здоров’язберігальних знань та навичок молодших школярів притулку / Yuriy Tsiupak. Formation of health-saving knowledge and habits among junior pupils of an orphanage

Олена Школа. Вплив інтерактивних технологій навчання на уроках фізичної культури учнів молодших класів на формування їхньої життєвої компетентності / Helena Shkola. Influence of interactive technologies of teaching during lessons of physical culture among pupils of junior school on formation of their vital competence

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical education of different groups

Олена Андрощук. Загартування як один з ефективних засобів оздоровлення дітей дошкільного віку / Yelena Androshchuk. Tempering as one of the effective facilities of health improvement of preschoolers

Michał Bąkowicz.. Ćwiczenia kształtujące w profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Michał Bąkowicz. Shaping exercises as means of prevention of postural disorders among junior pupils

Ігор Бейгул, Олександр Гладощук, Віктор Тонконог, Олена Шишкіна. Роль туризму як засобу фізичної рекреації в життєдіяльності студентської молоді / Igor Beigul, Alexandr Gladoshchuk, Viktor Tokonog, Yelena Shishkina. Role of tourism as source of physical recreation in life of student youth

Юрій Вихляєв, Оксана Чиченьова. Планування та контроль самостійної роботи студентів із фізичного виховання / Yuriy Vikliayev, Oksana Chicheneva. Planning and controlling of independent work of students in physical education

Наталія Гончарова, Лоліта Денисова, Віталій Усиченко. Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу / Nataliya Goncharova, Lolita Denisova, Vitaliy Usychenko. Usage of modern informational technologies in physical fitness sphere

Віталій Дмитрук. Роль фізичної культури у формуванні валеологічних знань учнів молодшого шкільного віку / Vitaliy Dmytruk. Role of physical culture in formation of Valeologic knowledge among junior pupils

Майя Зубаль. Соматотипологічні особливості темпів приросту фізичних якостей хлопчиків 13–14 років (факторний аналіз) / Maya Zubal. Somatotypological peculiarities of physical qualities growth among boysaged 13–14 years (factor analysis)

Янина Ляхович. Динамика физической подготовленности детей 13–18 лет с лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности / Yanina Liakhovych. Dynamics of physical preparedness of children aged 13–18 with low degree of mental insufficiency

Олена Мороз. Взаємозв’язок компонентного складу тіла та рівня рухової активності жінок першого періоду зрілого віку / Yelena Moroz. Connection of composition of the body and motor activity level of women of first period of adulthood

Святослав Мудрик. Сучасний стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку / Svyatoslav Mudryk. Health condidtion of junior pupils at present days

Светлана Переверзева, Тарас Андрианов, Татьяна Дронникова, Екатерина Дронникова. Определение факторов мотивации старшеклассников к занятиям физической культурой и спортом / Svitlana Pereverzeva, Taras Andrianov, Tetiana Dronnikova, Kateryna Dronnikova. Determination of motivational factors of senior pupils to physical culture and sport

Богдан Семенів. Обґрунтування змісту професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів факультету харчових технологій / Bohdan Semeniv. Grounding of the grounding of professionally oriented physical preparation of students from the faculty of food technologies

Ірина Цап. Рівень адаптаційного потенціалу 19–21-річних студенток із секції волейболу / Irina Tsap. Level of adaptation potential of students aged 19-21 who are engaged in volley-ball section

Тетяна Цюпак, Микола Васильків, Петро Карабанович, Сергій Попель, Роман Файчак. Психосоматичні адаптивні реакції організму ліцеїстів різного соматотипу при екзаменаційному стресі / Tetiana Tsiupak, Sergiy Popel, Roman Faichak, Mykola Vasilkiv. Psychosomatic adaptive reactions of lyceum students’ organisms of different somatic types on examination stress

Ярослав Яців, Марія Чепіль. Сучасні погляди на реалізацію оздоровчої функції фізичної культури в дітей з урахуванням їхніх вікових особливостей / Yaroslav Yatsiv, Maria Chepil. Modern views on implementation of health functions of physical training among children according to their age characteristics

Максим Ячнюк. Теоретичні основи залучення студентської молоді до рекреаційної діяльності / Maxim Yachniuk. Theoretical foundations of attracting students to recreational activities

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic physical training, sport medicine and physical rehabilitation

Алла Алёшина, Антон Алёшин. Физическая реабилитация пациентов с выраженной дисфункцией стопы на отдалённом этапе острого нарушения мозгового кровообращения / A. Alеshina, A. Alеshin. Physical rehabilitation of patients with severe disfunction of a foot on the distant stage of acute cerebral circulation disorders

Тетяна Бойчук, Наталія Голод. Характеристика параметрів фізичного розвитку й функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи / Tatiana Boichuk, Nataliya Golod. Characteristics of parameters of physical development and functional preparedness among female students of special medical group

Наталія Грейда, Оксана Грицай, Венера Кренделєва. Вплив фізичних вправ на функціональний стан організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою / Nataliya Greyda, Oksana Grytsay, Venera Krendeleva. Influence of physical exercises on the functional state of organism of children of junior school age with superfluous weight

Владислав Дичко, Вероніка Флєгонтова, Данило Дичко, Віталій Гаврилін, Дмитро Пікінер, В’ячеслав Макарец, Наталія Акімова, Ірина Ахременко. Оцінка психофізіологічного статусу дітей із вадами зору віком 7–17 років / Vladislaw Dychko, Veronika Flegontova, Danil Dychko, Vitaliy Gavrilin, Dmitriy Pikiner, Natalia Akimova, Vitaliy Makarec, Irina Akhremenko. Evaluation of psycho-physiological status of visually impaired children aged 7–17

Людмила Жирак. Психологічна реабілітація дітей із вадами слуху засобами рекреаційно-туристичної діяльності / Liudmyla Zhyrak. Psychological rehabilitation of children with hearing defects by means of recreational-tourist activity

Венера Кренделєва. Вплив засобів фізичної реабілітації на стан кардіореспіраторної системи жінок зрілого віку зі стенокардією / Venera Krendeleva. The influence of physical rehabilitation means on the state of cardiorespiratory system of mature-aged women with stenocardia

Елена Лазарева. Основные принципы физической реабилитации при хирургическом лечении больных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми компрессионными синдромами / Olena Lazareva. Basic principles of physical rehabilitation in surgical treatment of patients with vertebrogenic lumbosacral compression syndromes

Ольга Ліпська. Епідеміологічні особливості травм кисті та методи оцінки результатів реабілітаційного втручання / Olga Lipskaya. Epidemiologic features of wrist injuries and methods of evaluation of rehabilitation interventions

Юрій Попадюха, Сохіб Бахджат Махмуд Аль Маваджех. Використання тракційних засобів для відновлення спортсменів після травм попереково-крижового відділу хребта / Yurii Popadiukha, Sokhib Bakhdzhat, Makhmud Al Mavadzhekh. Usage of traction means for athletes recovery from injuries of lumbosacral spine

Ярослав Філак, Фелікс Філак. Особливості фізичного розвитку дітей, у яких порушення постави (кругло-увігнута спина) поєднується з дискінезією жовчовивідних шляхів / Yaroslav Filak, Feliks Filak. Peculiarities of physical growth and development of children that have posture disorders (inward-curved back) are combined with biliary dyskinesia

Юрій Фурман, Вікторія Онищук. Фізична реабілітація студентів із бронхіальною астмою в процесі фізичного виховання у вищому навчальному закладі / Yuriy Furman, Viktoriya Onyshchuk. Physical rehabilitation of students with bronchial asthma in process of physical education in higher educational establishment

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and professional sport

Рустам Ахметов, Віктор Шаверський. Перспективні підходи до вдосконалення техніки рухових дій спортсменів / Rustam Akhmetov, Viktor Shaverskii. Perspective approaches to the development of techniques of moving actions of athletes

Юлія Борисова. Аналіз технічної підготовленості спортсменок, які займаються естетичною гімнастикою / Yulia Borysova. Analysis of technical preparedness of sportswomen that are engaged in aesthetic gymnastics

Юрій Валецький, Руслана Валецька, Омелян Петрик. Особливості фізіології та клініки перетренування в чоловіків і жінок / Yuriy Valetskiy, Ruslana Valetskaya, Emelian Petryk. Peculiarities of female and male physiology and clinics of their overtraining

Сергій Галій. Вивчення впливу фізичних навантажень спортсменів, які займаються пауерліфтингом, на стан фагоцитарної активності моноцитів і нейтрофілів та спонтанну продукцію цитокінів / Sergey Galiy. Influence of physical loadings on phagocytosis of monocytes and neutrophils and spontaneous production of cytokines

Олександр Гусаревич. Удосконалення управління спортивною підготовкою на основі комплексного використання технічних методів / Aleksandr Gusarevich. Development of sports training management on the basis of complex use of technical methods

Валерій Єднак. Особливості фізичної підготовки футбольних арбітрів у підготовчому періоді річного циклу тренування / Valeriy Yednak. Peculiarities of physical preparation of soccer arbiters in the preparatory period of cycle of training

Оксана Заплатинська. Удосконалення системи підготовки гімнасток-художниць згідно із сучасними правилами / Oksana Zaplatynska. Improving of a preparatory system of rhythmic gymnasts according to modern rules

Ольга Іванюк, Андрій Гаврилюк. Просторова синхронізація й десинхронізація біопотенціалів ЕЕГ при когнітивній діяльності спортсменів / Olga Ivaniuk, Andrey Gavryluk. Spatial synchronization and desynchronization of biopotentials of electroencephalogram at cognitive activity of sportsmen

Тамара Кутек. До питання прогнозування результативності спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту / Tamara Kutek. The question of performance prognosis of female athletes who specialize in high jump

Екатерина Максачук. Повышение эффективности воспитательного потенциала учебно-тренировочного процесса в условиях ДЮСШ / Kateryna Maksachuk. Increase of efficiency of educational potential of training process among children and youth in sports schools

Игорь Максименко. Особенности системы подготовки юных украинских спортсменов, специализирующихся в спортивных играх / Igor Maksymenko. Peculiarities of the system of preparation of young Ukrainian team players

Сергій Ніколаєв, Юрій Ніколалєв. Показники сили основних груп м’язів пауерліфтерів після силового навантаження / Sergiy Nikolayev, Yuriy Nikolayev. Indicators of strength of main muscle groups for powerlifters after power loads

Дмитро П’ятничук. Роль кислотно-лужної рівноваги в забезпеченні гомеостазу організму під час перебування спортсменів у гірських умовах / Dmitriy Pyatnichuk. The role of acid-base balance in providing of organism’s homeostasis during sportsmens’ being in mountains

Татьяна Самоленко. Пространственно-временные характеристики бегуний высокой квалификации на средние дистанции / Tatiana Samolenko. Spatio-temporal characteristics of women-runners of high qualification on middle distances

Іван Стасюк. Показники змагальної діяльності висококваліфікованих гравців у футзалі / Ivan Stasiuk. Indicators of competitive of highly qualified players in futsal

Вікторія Супрунович. Вплив показників тактичного мислення на ефективність ігрової діяльності футболісток із різним рівнем нейродинамічних функцій / Viktoria Suprunovich. Influence of rate of tactical thinking on efficiency of female footballer’s playing activity with different level of neurodynamic functions

Хасан Файсал Али Хасан. Оценка величины тренировочных нагрузок метателей, перенёсших детский церебральный паралич / Khasan Faisal Ali-Hasan. Estimation of intensity of the trainings loadings of throwers who had cerebral paralysis in childhood

Алла Хохла. Взаємозв’язки показників спеціальної та загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп / Alla Khokhla. Interrelation of general and special fitness among fencers and epee fencers of different qualification groups

Олександр Швай, Леонід Гнітецький, Валерій Поляковський. Ефективність фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів різних ігрових амплуа / Aleksandr Shwai, Leonid Gnitetskiy, Valeriy Poliakovskiy. Effectiveness of physical training of qualified volleyball players of different roles

Марина Шевчук. Морфофункціональна характеристика юних акробатів 6–7 років / Marina Shevchuk. Morphofunctional description of young acrobats aged 6-7

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback