DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2012 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 3 : [96]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури
Historical, philosophical, legal and organizational problems of physical training

Надія Ашиток. Фізичне виховання дітей у контексті гуманістичної парадигми / Nadiya Ashytok. Physical education of children through the prism of humanistic paradigm of education

Сергей Бубка. Развитие программ игр олимпиад и зимних Олимпийских игр при различных президентах МОК / Serhiy Bubka. Development of Olympic Games and Winter Olympic Games under different Presidents

Едвард Вільчковський, Анастасія Вільчковська, Володимир Пасічник. Януш Корчак про фізичне виховання дітей та молоді / Edward Vilchkovskiy, Anastasia Vilchkovska, Volodymyr Pasichnyk. Janush Korchak about physical training of children and youth

Анатолій Войнаровський. Розвиток футболу на Волині у 1920–1939 рр. / Anatoliy Voinarovskiy. Development of football in Volyn in 1920–1939

Аркадій Кісельов, Анатолій Руденко, Наталя Борецька, Наталя Вичалковська, Аліса Твеліна. Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з художньої гімнастики / Arkadiy Kiselev, Anatoliy Rudenko, Natalia Boretskaya, Natalia Vichalkovskaya, Alisa Tvelina. Specialized children-youth sports school of Olympic reserve of rhythmic gymnastics

Микола Колос, Володимир Яременко. Етичні та морально-правові норми виховання студентів на заняттях спортивними єдиноборствами / Mykola Kolos, Volodymyr Yaremenko. Sports-ethical and legal standards of education of students in classes of combat sports

Антон Литвинець, Вадим Канащук, Іванна Литвинець, Олена Падовська. Спортивна діяльність Івана Піддубного / Anton Lytvynets, Vadym Kanashchuk, Ivanna Lytvynets, Olena Padovska. Sports activities of Ivan Piddubnyi

Михайло Лозовик. Зародження фізкультурно-спортивного руху в селах Подністров’я в повоєнні роки (1944–1954 рр.) / Mikhail Lozovik. Development of sports movement in villages of Prydnistrovya in the postwar period (1944–1954)

Світлана Мальона. Допінг-контроль та його організаційно-правові основи / Svetlana Malona. Doping-Control and it organizational-legal fundamentals

Сергій Мединський. Діяльність американського альянсу здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації й танців крізь призму часу / Sergiy Medynskiy. Activity of the American alliance of health, physical education, recreation and dance through the prism of time

Олександр Онопрієнко, Ольга Онопрієнко. Система патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки / Oleksandr Onoprienko, Olha Onoprienko. System of patriotic upbringing on the basis of Ukrainian ethnopedagogics

Валентина Самодай. Особливості визначення проблем програми “Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки” / Valentyne Samoday. Peculiarities of problem defining of program “Concept of national target social development program of physical culture and sports in the years of 2012–2016”

Юрій Тимошенко. Спортивне життя в радянській Україні в 1920-ті роки / Yuriy Tymoshenko. Sports life in Soviet Ukraine in 1920th

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional training of physical education and sport specialists

Леонід Гнітецький, Олександр Швай, Євген Козак. Розуміння сутності гуманістичних цінностей студентами-гандболістами / Leonid Gnitetskiy, Oleksandr Shvai,Yevgen Kozak. Understanding of the essence of humanistic values by students-handballers

Євгенія Захаріна. Бельгійський досвід професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи / Yevgeniya Zakharina. Belgian experience of training of future physical education teachers to extra-curricular health and educational work

Лідія Ковальчук, Інна Ткачівська, Ганна Презлята, Сергій Курилюк. Складники професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури / Lidiya Kovalchuk, Iryna Tkachivska, Hanna Prezliata, Sergiy Kuryliuk. Components of professional image of future physical education teachers

Людмила Коновальська, Світлана Писаренко. Педагогічне оцінювання на основі комп’ютерного тестування формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення професійно- орієнтованих дисциплін / Ludmyla Konovalska, Svitlana Pysarenko. Pedagogical evaluation based on computer testing of formation of future physical educational teachers’ competence in the process of studying of professionally oriented disciplines

Валентин Кузьмік, Тетяна Краснобаєва, Микола Галайдюк. Модель підготовки майбутніх викладачів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій у школі / Valentin Kuzmyk, Tetiana Krasnobayeva, Mykola Halaidiuk. Model of preparation of future philologu teachers to using health-preserving technologies at school

Валентина Леонова, Александр Куц, Оксана Швец. Подготовка студенток педагогического университета к спортивно-массовой работе по аэробике в школе / Valentyna Leonova, Olexandr Кuts, Oksana Shvets. Preparation of students of pedagogical university to sports and community work in aerobics at schools

Людмила Лисенко. Система дослідницької роботи майбутніх фахівців із фізичної культури як основа розвитку їхніх креативно-інноваційних здібностей / Ludmila Lysenko. System of research work of future specialists of physical culture as a base of development of their creative-innovative abilities

Тетяна Матвійчук. Формування педагогічної позиції в майбутніх спортивних педагогів / Tetiana Matviichuk. Forming of pedagogical position for future sports teachers (in the example of Lviv state university of physical culture)

Ірина Мінжоріна, Вадим Василенко, Світлана Переверзєва, Тарас Андріанов, Ніна Сахно. Компетентність особистості студентів при виборі майбутньої спеціальності / Irina Minzhorina, Vadim Vasilenko, Svetlana Pereverzeva, Taras Andrianov, Nina Sakhno. Personal competence of students in choosing their future occupation

Андрій Огнистий, Катерина Огниста, Едуард Маляр. Дефініція “готовність” у контексті майбутньої професійної діяльності учителів-предметників у напрямі фізичного виховання учнів / Andrew Ognystiy, Kateryna Ognysta, Edvard Maliar. Definition of “readiness” in the context of future professional activity f subject-teachers in the direction of physical education

Андрій Сватьєв. Методологічні засади професійної діяльності майбутніх тренерів-викладачів / Andriy Svatyev. Methodological basics of future teaching trainers' professional activity

Наталія Степанченко. Особливості професійно-педагогічної мотивації майбутнього спортивного педагога / Natalia Stepanchenko. Peculiarities of professional pedagogical motivation of a future sports teacher

Ірина Хоменко, Іван Глазирін. Формування термінологічної компетентності та її вплив на успішність навчання з медико-біологічних дисциплін майбутніх учителів фізичної культури / Iryna Khomenko, Ivan Glazyrin. Formation of terminological competence and its influence on successfulness of studying of biomedical disciplines among future physical education teachers

Тамара Чиженок, Юлія Коваленко. Застосування структурно-логічних схем із дисципліни “Теорія і методика фізичного виховання” у процесі підготовки фахівців фізичного виховання й спорту / Tamara Chizhenok, Yulia Kovalenko. Applying of structural-logical schemes in the discipline “Theory and methodology of physical education” during training process of physical culture and sport specialists

Владимир Шуляк. К вопросу об интегральном образовании в физической реабилитации / Volodymyr Shuliak. Integrated education in physical rehabilitation

Ярослав Яців. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту / YaroslavYatsiv. Professional training of specialists of physical culture and sports

Ірина Ячнюк. Система безперервної освіти вчителів фізичної культури / Irina Yachniuk. System of continuous education of teachers of physical culture

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical technologies of education in physical training

Ольга Багінська. Теоретичне дослідження сучасних тенденцій у навчанні школярів фізичної культури, зумовлених формуванням нової парадигми освіти в Україні / Olga Baginskaya. Theoretical research of modern tendencies in training of school students to physical culture predetermined by formations of a new paradigm of education in Ukraine

Ніна Байкіна, Павло Пиптюк, Олеся Поддуєва. Особливості функціонального стану аналізаторів, які беруть участь у руховій діяльності на заняттях оздоровчим туризмом / Nina Baikina, Pavel Pyptiuk, Olesia Podduyeva. Peculiarities of functional state of receptors that take part in motion activity at the lessons of remedial tourism

Оксана Вацеба, Мирослав Герцик, Людмила Гриненко. Всеукраїнський спортивно-масовий захід “Олімпійське лелеченя” як нова форма фізкультурно-спортивної роботи серед школярів (на прикладі загальноосвітніх шкіл міста Львова) / Oksana Vatseba, Miroslav Gertsik, Liudmila Grynenko. All-Ukrainian sports event “Olympic stork” as a new form of fitness and sports activities among students (in the example of Lviv schools)

Олена Додонова. Удосконалення навчального процесу фізичного виховання студентів на основі розвитку мотивації та гуманізму / Yelena Dodonova. Perfection of educational process of physical education of students on the basis of development of motivation and humanism

Олександра Дубогай, Наталія Завидівська. Особливості педагогічного експерименту із упровадження здоров’язберігальної технології навчання студентів / Oleksandra Dubogay, Nataliya Zavydivska. Peculiarities of pedagogical experiment for implementation of health-preserving technology of students’ education

Володимир Захожий, Наталія Захожа, Василь Войтович. Психолого-педагогічна характеристика готовності старшокласників до занять фізичними вправами / Volodymyr Zakhozhiy, Natalia Zakhozha, Vasyliy Voitovych. Psychological and pedagogical characteristic of senior students' willingness to exercise

Надія Ковальчук, Галина Балахничева, Людмила Заремба. Інтегрований вплив фізичних вправ і загартування на організм дошкільників 5–6 років / Nadia Kovalchuk, Galyna Balakhnicheva, Ludmyla Zaremba. Influence of physical exercises and hardering on organism of preschoolers aged 5–6

Тетяна Круцевич, Наталія Пангелова. Зміст і засоби програми інтегрованого розвитку рухових та моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання / Tatiana Krutsevych, Nataliya Pangelova. Maintenance and facilities of the program of integrated development of motive and moral qualities of children of senior preschool age in the process of physical education

Неля Маляр. Організаційні форми превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку / Nelia Maliar. Organizational forms of preventive physical education of preschoolers

Валерій Поляковський, Світлана Грициляк, Олександр Швай, Раїса Поляковська. Особливості методики навчання кидка м’яча в кошик учнів 5-х класів / Valeriy Poliakovskiy, Svitlana Grytsyliak, Oleksandr Shvai, Raisa Poliakovska. Peculiarities of teaching methods of throw ball in a basket among students of the fifth grade

Станіслав Сапрун. Досвід реалізації програм олімпійської освіти в зарубіжжі серед учнів молодшого шкільного віку / Stanislav Saprun. Experience of realization of Olympic education programs in foreign countries among schoolchildren

Анастасія Стешенко. Різновиди оздоровчої гімнастики в сучасній фізичній культурі / Anastasіya Steshenko. Varieties of health gymnastics in modern physical culture

Роман Чопик, Марія Полякова. Упровадження в урок фізичної культури інтерактивних технологій із варіативного модуля “Баскетбол” / Roman Chopyk, Mariya Poliakova. Introduction of interactive technologies in physical education lesson in variable module “Basketball”

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical education of different groups

Ігор Бакіко. Профілактика вживання наркотичних речовин серед учнівської молоді / Igor Bakiko. Drug usage preventing among young people

Joanna Baj–Korpak, Andrzej Soroka, Dominik Dąbrowski, Filip Korpak, Agata Pocztarska-Dec, Ewelina Niźnikowska. Samoocena aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej / Joanna Baj–Korpak, Andrzej Soroka, Dominik Dąbrowski, Filip Korpak, Agata Pocztarska-Dec, Ewelina Niźnikowska. The self-assessment of physical activity of physical education students of the Faculty of Physical and Sports Education in Biała Podlaska

Григорій Власов. Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання / Gennadiy Vlasov. Substantiation of healthy lifestyle of medical students by means of physical education

Світлана Демчук,Наталія Злуніцина, Вікторія Романова. Організація фізичного виховання школярів спеціальних медичних груп / Svitlana Demchuk, Viktoriya Romanova, Natalia Zlunycyna. Organization of physical education of schoolchildren in special medical groups

Петро Євстратов, Любомир Бигар, Ярослав Зорій. Особливості показників індексу маси тіла в студенток І курсу гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету / Petro Yevstratov, Liubomyr Bilyk, Yaroslav Zorij. Peculiarities of indexes of body mass of girls-students of the first course of humanitarian specialities of Chernivtsi national university

Тетяна Єрмакова. Роль і значення “шкіл здоров’я” у формуванні світогляду школярів / Tetiana Yermakova. Role and value of “Schools of health” in forming of schoolchildren’s world outlook (in the example of Kharkiv State Academy of Design and Arts)

Ірина Замятіна. Вплив занять із лижної підготовки на фізичний стан підлітків / Iryna Zamiatina. Influence of ski trainings on body condition of teenagers

Надія Земська. Характеристика рухової активності студентської молоді / Nadiya Zemska. Description of young students’ physical activity

Павло Кіндрат. Математичні методи обробки й оцінювання інформації у фізичному вихованні / Pavlo Kindrat. Mathematic methods of information processing and valuation in physical education

Оксана Кубович. Теоретичні передумови формування культури здорового способу життя студентської молоді / Oksana Kubovych. Theoretical preconditions of formation of healthy lifestyle among students

Ганна Мардар, Юрій Черкалюк. Сила волі та рівень фізичного стану як фактори формування здорового способу життя / Hanna Mardar, Yuriy Cherkaliuk. Willpower and level of physical condition as factors of healthy lifestyle formation

В’ячеслав Мірошніченко, Світлана Нестерова. Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом / Viacheslav Myroshnychenko, Svitlana Nesterova. Peculiarities of display of aerobic and anaerobic possibilities of organism of youth with different somatic types

Юрій Мосейчук. Самостійні заняття як засіб покращення стану здоров’я студентської молоді / Yuriy Moseychuk. Independent classes as means of improving of students’ health

Анна Наконечна. Показники фізичного стану жінок другого зрілого віку, які займаються за системою Дж. Пілатеса / Anna Nakonechna. Indicators the physical condition of women of the second mature age engaged in system of J. Pilates

Наталія Ольхова-Марчук. Формування міжособистісних взаємин молодших школярів на уроках фізичної культури / Natalia Olkhova-Marchuk. Forming of interpersonal mutual relations of junior schoolchildren during lessons of physical culture

Віталій Попадьїн, Сергій Номеровський, Ірина Головійчук, Олексій Максак. Роль і місце фізичної підготовки в процесі бойового вдосконалення військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України / Vitaliy Popadin, Sergiy Nomerovskiy, Iryna Golovyichuk, Oleksiy Maksak. Role and place of physical readiness in the course of combat improvement of Ukrainian Navy personnel

Володимир Сергієнко. Віковий розвиток швидкісних здібностей студенток / Volodymyr Sergiyenko. Age development of female students’ velocity capabilities

Аніта Сікура, Валерій Пліско. Гіпокінезія як різновид залежності / Anita Sikura, Valeriy Plisko. Hypokinesia as a kind of dependence

Олексій Стасенко. Дидактико-методичні аспекти фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах / Oleksiy Stasenko. Didactic and methodological aspects of physical education of students at higher education institutions

Олена Череповська, Дмитро Череповський, Тетяна Палагнюк. Самостійні заняття як один із засобів покращення рівня фізичної підготовленості студенток / Olena Cherepovska, Dmytro Cherepovskiy, Tetiana Palahniuk. Independent work as one of ways of developing of female-students’physical preparedness

Оксана Чичкан, Галина Шутка, Ольга Пазичук. Функціональний стан серцево-судинної системи студентів протягом двох років навчання / Oksana Chуchkan, Halyna Shutkа, Olha Pazychuk. Functional state of cardiovascular system of students during two years of studying

Володимир Яковлів, Євгеній Яковлів. Роль олімпійських ідеалів у житті учнівської молоді / Volodymyr Yakovliv, Yevheniy Yakovliv. A role of Olympic ideals in life of the youth

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic physical training, sport medicine and physical rehabilitation

Алла Альошина. Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму / Аlla Аlеshіna. The meaning of physical rehabilitation, which are used in the treatment of patients with bronchial asthma

Ольга Андрійчук. Зміна основних симптомів гонартрозу в результаті лікування та реабілітації / Olga Andriychuk. Changing of maine symptoms of gonarthrosis as a resultof treatment and rehabilitation

Надія Богдановська, Ірина Кальонова. Комплексна реабілітація хворих із грижами міжхребцевих дисків із застосуванням ізометричних навантажень / Nadia Boqdanovska, Iryna Kalyonova. Complex rehabilitation of patients with hernias of intervertebral disks with application of isometric loads

Наталія Грейда, Анатолій Тучак. Застосування фізичних вправ при хронічному бронхіті з учнями старших класів / Natalia Greida, Anatoliy Tuchak. Performing of physical exercises in case of chronic bronchitis among senior pupils

Ігор Григус. Методологічні аспекти проведення фізичної реабілітації у хворих на хронічний бронхіт / Igor Grygus. Methodological aspects of physical rehabilitation among patients with chronic bronchitis

Виталий Кашуба, Руслан Бибик. Характеристика компонентов физического развития женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом / Vitaliy Kashuba, Ruslan Bibik. Characteristics of physical development components of women involved in fitness

Владимир Кормильцев, Елена Лазарева. Применение функционального тренинга в физической реабилитации лиц с вертеброгенной патологией / Vladimir Kormiltsev, Yelena Lazareva. Application of functional training in physical rehabilitation of vertebrogenic pathology

Богдан Мицкан, Генадій Єдинак, Зіновій Остапяк, Богдан Грицуляк, Тетяна Мицкан. Інсульт: різновиди, фактори ризику, фізична реабілітація / Bogdan Mytskan, Gennady Edynak, Zynowij Ostapyak, Bogdan Grytsulyak, Tetiana Mytskan. Stroke: Causes, factors of risk, physical rehabilitation

Евгения Перова. Стресс и психические расстройства в травматологии / Eugenia Perova. Stress and psychiatric disorders in traumatology

Раїса Поташнюк, Ірина Поташнюк, Микола Кукалець, Ольга Напримерова, Олена Захарчук, Олександр Мазур. Профілактор Євмінова: можливості використання в комплексі засобів фізичної реабілітації й профілактики / Raisa Potashniuk, Iryna Potashniuk, Mykola Kukalets, Olga Naprimerova, Olena Zakharchuk, Oleksandr Mazur. Evminov’s preventive device: possibilities of its usage in complex of physical rehabilitation and prophylaxis facilities

Ольга Скомороха. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы женщин с алиментарно- конституциональной формой ожирения I–II степени при синдроме поликистозных яичников под влиянием программы физической реабилитации / Olha Skomorokha. Dynamics of indices of cardiovascular system of women with alimentary-constitutional obesity form of I–II degree with polycystic ovary syndrome under the influence of physical rehabilitation program

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and professional sport

Геннадій Арзютов. Точність побудови руху в спортивних іграх, відмінності та зміни в структурі підготовленості спортсменів різної кваліфікації, статі, віку / Hennadiy Аrziutov. Exactness of motion cbuilding in sport games, differences and changes in structure of preparedness of athletes of different qualification, sex, age

Олександр Будзуляк. Вікові особливості плавців та їх здатність до фізичних і функціональних навантажень / Oleksandr Budzuliak. Age characteristics of swimmers and their ability to physical and functional stress

Валерій Вихор. Розвиток спеціальної витривалості у боксерів / Valeriy Vykhor. Development of special endurance among high-level boxers

Віктор Горбуля, Вікторія Горбуля, Олександр Горбуля. Дослідження функціональної підготовленості баскетболістів у підготовчому періоді / Viktor Gorbulia, Viktoriya Gorbulia, Oleksandr Gorbulia. Research of functional readiness of basketball players in the preparatory period

Василь Дрожжин. Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за психофізіологічним станом юних спортсменів-п’ятиборців в динаміці етапу спеціалізованої базової підготовки / Vasiliy Drozhzhin. Quantitative forecasting criteria of psycho-physiological control for psycho-physiological state of youn pentathletes in the dinamics of specialized training phase

Ольга Зайко, Максим Семенюк. Основные модельные характеристики техники бега в конькобежном спорте / Olha Zaiko, Maksym Semeniuk. Main model characteristics of running technique in skating

Надія Карабанова, Анатолій Карабанов, Світлана Савчук. Контроль фізичних навантажень у процесі підготовки юних спортсменок / Nadiya Karabanova, Anatoliy Karabanov, Svitlana Savchuk. Control of body loads in the process of young sportswomen trainings

Виктор Костюкевич. Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве с учётом координационной сложности выполнения технико-тактических действий / Viktor Kostiukevich. Indicators of competitive activity of hockey-players on the grass taking into account the complexity of coordinating implementation of technical and tactical actions

Петро Ладика, Володимир Бучок. Рівень розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників-початківців / Petro Ladyka, Volodymyr Buchok. Level of development of the skill to combine movements in the movement operation of canoeists at the stage of basic training

Георгий Максименко. Обоснование эффективных схем макроциклов подготовки юных десятиборцев / Georgiy Maksymenko. Reasoning of effective cycle of training for decathlon competitors on the specialized basic level

Нінель Мацкевич, Тетяна Овчаренко, Світлана Калитка, Венера Кренделєва, Алла Мальцева, Анна Сірик. Зміст програмного матеріалу зі спортивної аеробіки та вплив занять на фізичну працездатність дівчат 18–19 років / Nynel Matskevych, Tetiana Ovcharenko, Svitlana Kalytka, Venera Krendeleva, Alla Maltseva, Anna Siryk. Сoncept of sport-health fitness program and impact of exercises on physical capability of girls aged 18-19

Вячеслав Мулик, В. Лобода. Визначення взаємозв’язку морфологічних показників, окремих рухових якостей і виконання елементів техніки юних тенісистів 6–8 років / Viacheslav Mulyk, V. Loboda. Determination of intercommunication of morphological indexes, separate impellent qualities and implementation of elements of technique of young tennis players aged 6–8

Мутасем Абдель Ваххаб Халаф Аль-Соуб. Оптимізація фізичних навантажень учнів училищ-інтернатів із ДЦП у річному циклі занять футболом / Mutasem AbdualWahab Khalaf Al-soub. Optimization of physical loads among students of boarding-schools with child's cerebral paralysis in yearly cycle of fotball trainings

Василь Пикалюк, Оксана Усова, Олександр Сологуб. Фізична працездатність та функціональний стан кардіореспіраторної системи юних плавців / Vasyliy Pykaliuk, Oksana Usova, Oleksandr Solohub. Physical efficiency and functional condition of junior swimmers’ cardiorespiratory system

Юрій Полатайко. Вплив фізичного навантаження максимальної потужності на реактивність кардіореспіраторної системи в спортсменів / Yuriy Polataiko. Influence of physical loads of maximal power on reactivity of cardiovascuiary system of sportsmen

Володимир Саєнко, Сергій Лахно. Швидкісно-силова підготовленість боксерів на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень / Volodymyr Sayenko, Sergiy Lakhno. High-speed and power preparedness of boxers on the phase of preparation to high sports achievements

Ярослав Свищ, Д. Воронін, Марія Сибіль. Застосування самоконтролю для визначення функціонального стану кваліфікованих легкоатлетів у тренувальному процесі / Yaroslav Svysch, D. Voronin, Mariya Sybil. Self-checking of a functional condition in training process of the qualified track and field athletes

Романа Сіренко, Тетяна Козакова, Олег Пижик, Юрій Сіренко. Характерні особливості фізичної працездатності студентів-плавців у перехідному періоді річного тренувального циклу / Romana Sirenko, Tetiana Kozakova, Oleh Pyzhik, Yuriy Sirenko. Characteristic peculiarities of physical health of students-swimmers in the transitional period of one year training cycle

Юрій Фурман, Н. Гаврилова. Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13–16 років через застосування в тренувальному процесі нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії / Yuriy Furman, N. Gavrilova. Improving of physical preparation of cyclists aged 13-16 with the help of using normobaric hypercapnic hypoxia in the educational-training process

Людмила Харченко-Баранецька. Підходи щодо формування тактичної майстерності веслярів-байдарочників вищої спортивної кваліфікації / Ludmyla Kharchenko-Baranetska. Approaches to formation of tactical skills for qualified rowers of high sport school

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback