DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2012 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2012, № 4 : [121]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Organizational Problems of Physical Training

Надія Ашиток. Фізичне виховання обдарованих дітей у контексті гуманістичної парадигми / Nadezhda Ashytok. Physical education of children through the prism of humanistic paradigm of education

Сергей Бубка. Олимпийское образование, распространение олимпийских идеалов и принципов в жизни мирового сообщества усилиями Международного олимпийского комитета – при различных президентах МОК – совместно с Международной олимпийской академией, национальными олимпийскими комитетами и другими международными и национальными организациями/ Serhiy Bubka. Olympic education, spreading of Olympic ideals and principles into life of world’s society by means of International Olympic Committee –under different Presidents of IOC – together with International Olympic Academy, national Olympic committees and other international and national organizations

Олексій Гук. Фізичне виховання дівчат у гімназіях Тернопільського воєводства міжвоєнного періоду / Aleksey Huk. The physical education of girls at the gymnasiums in Ternopil province during the interwar period

Вікторія Дук. Моніторинг соціально-економічної ситуації у сфері фізичної культури й спорту / Viktorya Duk. Analysis of socio-economic situation in the sphere of Physical Education and Sports

Валерий Косяк. Олимпизм в аспекте философии жизни / Valeriy Kosyak. Olympism in the aspect of the philosophy of life

Микола Лук’янченко. Теорія й практика фізичного виховання в спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст / Nikolay Lukjanchenko. Development of health protection ideas in Ukrainian pedagogy of the period between two World Wars >

Валентина Марчик, Вадим Андріанов, Олександр Порохненко. Суспільний запит на фізичну культуру / Valentina Marchik, Vadim Andrianov, Alexander Porohnenko. Public demand for physical education

Виктор Мунтян. Педагогико-философские и культурологические аспекты системы воспитания / Victor Muntian. Pedagogical, philosophical and cultural aspects of educational system

Ірина Павлюк. Організаційно-управлінська система хокею в Україні / Irina Pavliuk. The system of the organization and management of ice hockey in Ukraine

Юлія Савонік, Антон Литвинець, Іванна Литвинець. Вплив Асоціації молодих християн на розвиток міжнародних спортивних змагань / Yulia Savonik, Anton Lytvynets, Ivanna Lytvynets. The influence of association of young Christians on development of international sports competitions

Наталія Соколова. Розвиток системи фізичного виховання в навчальних закладах України у 30-х роках ХХ ст. / Nataliya Sokolova. Development of the physical education system in educational establishments of Ukraine in 1930s. National Univerisity of Physical Education and Sport of Ukraine

Марина Терещук. Формування системи розвитку гольфу в міжнародній системі спорту / Maryna Tereshchuk. Formation of the development system of golf in the international system of sports

Володимир Файдевич, Сергій Козіброцький. Особливості та напрями укладання нормативних вимог із фізичного виховання для студентів ВНЗ України / Volodymyr Faidevych, Serhiy Kozibrotskiy. Characteristics and trends of forming regulatory requirements for physical education for high school students in Ukraine

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional Training Of Physical Education And Sport Specialists

Галина Балахничева, Лідія Завацька. Формування професійної підготовки фахівців фізичної культури до практичної роботи з учнями сучасної школи / Halyna Balakhnycheva, Lidiya Zavatska. Formation of professional preparation of physical training specialists for practical activities with pupils of a modern school

Валентин Винник. Вплив сучасних стереотипів естетики здоров’я на вибір пріоритетів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання / Valentyn Vynnyk. The influence of the modern stereotypes of health aesthetics on the choice of professional training priorities of a future physical education teacher

Олег Винничук, Альона Васильченко. Теоретичні та практичні проблеми реалізації потенціалу особистості в процесі формування професіоналізму / Oleg Vynnychuk, Alena Vasylchenko. Theoretical and practical issues of development and realization of personal potential in the process of professionalism formation

Лія Гальченко. До питання підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності / Liya Galchenko. To the question of preparation of future teachers of physical culture to the use of mobile and national games in professional activity

Станислав Дмитриев. Метапредметные блоки-модули формирования педагогических технологий в образовательных системах (дискурс-анализ проблемы) / Stanislav Dmitriev. Metasubject blocks-modules of formation of pedagogical technologies in educational systems (Discourse-analysis of the problem)

Галина Кондрацька. Педагогічні умови формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту в умовах навчання у ВНЗ / Galina Kondratska. Pedagogical conditions of professional verbal culture formation of the future specialists in physical education and sport in the conditions of higher educational establishment education

Тетяна Маленюк. Оцінка фізичної підготовленості студентів (18–19 років) факультету фізичного виховання / Tetyana Malen’uk. The evaluation of physical fitness of students (aged 18–19) of the Department of Physical Education

Богдан Мицкан, Тетяна Завгородня, Андрій Шпільчак, Ганна Презлята, Ігор Випасняк, Богдан Лісовський. Пріоритети та перспективи акмеологічного зростання вчителя фізичної культури в умовах модульного навчання / Bohdan Mytskan, Tetiana Zavhorodnia, Andriy Shpylchak, Hanna Prezliata, Ihor Vypasniak, Bohdan Lisovskiy. Priorities and perspectives of acmeologic growth of a physical culture teacher under modular training conditions

Володимир Омельяненко. Інтеграція змісту дисциплін природничо-наукового циклу як умова формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури / Volodymyr Omelyanenko. The integration of natural-science disciplines content as a condition of forming health-preserving competence of the future physical training teachers

Раїса Поташнюк, Ірина Поташнюк, Оксана Кубович, Зоряна Свердан. Патологія зору в дітей: можливості використання методик реабілітації, профілактики в процесі підготовки майбутніх фахівців здоров’я людини до здоров’язберігальної діяльності / Raisa Potashniuk, Irina Potashniuk, Oksana Kubovich, Zoryana Sverdan. Children’s Eyesight Pathology: the Possibilities of the Usage of the Rehabilitation and Prevention Methods in the Training Process of Future Human Health Specialists to Health Protection Activity

Ірина Свістельник. Систематизація інформації з фізичної реабілітації у ВНЗ фізкультурного профілю / Irina Svistelnik. Systematization of information on physical rehabilitation in PE institutions of higher education

Лариса Харченко, Лоліта Денисова. Про стан розробки та впровадження стандартів вищої освіти в галузі знань “Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини” / Larysa Kharchenko, Lolita Denysova. About the state of development and implementation of higher education standards in the field of “Physical education, sport and human health”

Людмила Чалій, Тетяна Козаченко. Сучасний підхід до викладання дисципліни “Теорія і методика викладання лижного спорту” у вищих навчальних закладах / Ludmyla Chalii, Tetyana Kozachenko. The modern approach to the teaching of "Theory and methods of teaching skiing" in higher education establishments

Анастасія Шевченко. Новітні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Anastasiya Shevchenko. New approaches to the training of the future teachers of physical culture

Ольга Нєчаєва. Вимоги до професійної готовності майбутніх учителів основ здоров’я в контексті статевого виховання підлітків / Оlha Nechayeva. Requirements to professional readiness of future teachers of Health Fundamentals in the context of sexual education of teenagers

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical Technologies Of Education In Physical Training

Алла Альошина, Олександр Бичук, Ігор Бичук, Антон Альошин. Характеристика фізичних вправ, які використовуються в технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного віку / Alla Aleshina., Аleksandr Bychuk, Igor Bychuk., Anton Aleshin. Characteristics of the physical exercises, which are used in the technologies of prevention flatfoot of children older preschool age

Альона Вітченко. Педагогічні умови ефективного впровадження здоров’язберігальної технології комплексного застосування дихальних вправ у процесі фізичного виховання молодших школярів / Aliona Vitchenko. Pedagogical conditions of effective implementation of health-preserving technology of a complex application of breathing exercises in the process of physical education of junior pupils

Сергій Воєділов. Характеристика принципів реалізації педагогічної технології розвитку координаційних здібностей школярів у процесі позаурочних занять із біатлону / Sergiy Voyedilov. Characteristics of the principles of realization of pedagogical technology of development of pupils’ co-ordinating abilities at extracurricular activities in biathlon

Тетяна Гнітецька, Ірина Войтович. Досвід організації профільного навчання за спортивним напрямом (профіль – туризм) / Tetiana Gnitetska, Iryna Voitovych. Experience of organization of profile training according to sports direction (’Tourism’)

Роман Карпюк. Пріоритет здоров’язберігальних тенденцій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів / Roman Karpiuk. Health preserving priority trends in physical education of students in higher educational establishments

Інна Ляхова. Організаційно-методичні особливості корекційного навчання рухових дій дітей із порушеннями слуху / Inna Liakhova. Organizational peculiarities of methodological correctional education of children with hearing impairments of motor actions

Володимир Мисів. Характеристика технологій фізичного виховання у військових ліцеях в аспекті розв’язання завдань оздоровчого змісту (ретроспективний аналіз) / Volodymyr Mysiv. Characteristics of physical education technologies in military lyceums in the aspect of solving problems of health-improving origin (retrospective analysis)

Олександр Митчик. Здоров’язберігальне середовище та здоров’язберігаючі технології у вищому навчальному закладі / Aleksandr Mytchik. Space saving health and health savings technology in higher education

Володимир Наумчук. Загальні положення методики навчання школярів спортивних ігор / Volodymyr Naumchuk. General methods of teaching of school sports games

Олена Нєворова. Шляхи реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання молодших школярів на основі індивідуальних показників властивостей нервових процесів / Olena Nevorova. Ways of realisation of differentiated appraoch to physical training of junior pupils on the basis of individual indicators of properties of nervous processes

Марина Радченко. Теоретичні аспекти інтегративної технології формування фізичної культури студентів / Maryna Radchenko. Theoretical aspects of integrative technology of formation of physical culture among students

Тетяна Ротерс. Методологічні засади фізичного виховання школярів / Tetiana Roters. Methodological basics of physical education of schoolchildren

Віктор Слюсарчук. Сучасні тенденції диференційованого фізичного виховання молодших школярів / Viktor Sliusarchuk. Modern tendencies of differentiated physical education of junior pupils

Станіслав Статьєв. Значення занять музично-ритмічного виховання глухих дітей молодшого шкільного віку / Stanislav Statiev. Importance of music and rhythmic activities for the deaf children of junior school-age

Ганна Толчєва. Організація тренувальних занять хатха-йогою зі студентами вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи / Hanna Tolcheva. Organization of training sessions of hatha-yoga with students of higher educational establishments in extracurricular activities

Юрій Фурман. Організаційно-методичні умови формування моторики дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання / Yuriy Furman. Organizational and methodical conditions of formation of motor skills of junior schoolchildren with impaired vision in the process physical education

Анатолій Цьось, Георгій Гац. Педагогічна діагностика в процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Anatoly Tsos, Heorhy Hats. Pedagogic Diagnostics in Physical Education Teaching of Secondary School Sstudents

Олександр Юрченко. Обґрунтування програми формування моторики дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором в процесі фізичного виховання / Aleksandr Yurchenko. Substantiation for the program of motility formation of junior school children with impaired vision in the process physical education

Антон Яловик. Провідні компоненти ефективного формування рухових навичок / Anton Yalovyk. Leading components of effective formation of motor skills

Юрій Ячнюк. Формування рухових навичок у студентів у процесі занять гандболом / Yuriy Yachniuk. Formation of motor skills among students in the process of training handball

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Олена Андрєєва, Костянтин Пацалюк. Соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності боулінг-клубів / Olena Andreyeva, Konstantyn Patsaliuk. Socio-pedagogical conditions of recreational activity in bowling clubs

Юліана Андрійчук, Віктор Чижик, Віктор Романюк. Вплив секційних занять волейболом на руховий розвиток школярів 14–16 років / Yuliana Andriychuk, Viktor Chyzhyk, Viktor Romaniuk. Influence of volleyball activities on motor development of schoolchildren aged 14–16

Олександр Артюшенко, Леонід Нечипоренко, Андрій Артюшенко. Формування мотивів фізичного самовдосконалення учнів середнього шкільного віку / Alexander Artyushenko, Leonid Nechyporenko, Andrew Artyushenko. Formation of physicalself-motivation of students middle school age

Вячеслав Бабич. Визначення потенціалу навчального предмета “Фізична культура” в контексті формування соціального здоров’я учнів основної школи / Viacheslav Babych. Exposure of potential of educational subject «Physical culture» in the context of formation of social health among basic school pupils

Юлія Беляк. Спосіб інтегральної оцінки фізичного фітнесу жінок зрілого віку / Julia Belyak. The method of integral assessment of physical fitness

Іван Васкан, Андрій Розтока. Стан і формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту / Ivan Vaskan, Andrey Roztoka. The State and forming for the schoolboys of interest to physical education and sport

Юрій Вихляєв. Особливості самостійної роботи студентів збірних команд факультетів / Yuri Vihljaev. Features of students' independent work teams of faculties

Олександр Гладощук, Віктор Тонконог, Микола Скабицький, Ігор Бейгул, Олена Шишкіна. Вікові особливості динаміки розвитку силових здібностей студентів основної медичної групи / Alexander Gladoschuk, Victor Tonkonog. Nicholai Skobirsky, Igor Beygul, Yelena Shishkina. Age peculiarities of the dynamics in the development of strength ability among students of basic medical group

Надія Грабик. Стан фізичної підготовленості учнів 5–6 класів сільської школи / Nadiya Hrabyk. The Condition of physical preparation of pupils of 5-6 grades in rural school

Олег Гребік. Профілактика травматизму під час практичних занять із фізичного виховання зі студентами технічного навчального закладу / Oleg Hrebik. Preventing injuries during practical physical education lessons with students of technical educational institutions

Світлана Грициляк, Юрій Цюпак. Порівняльна характеристика фізичної підготовленості молодших підлітків основної школи / Svitlana Grytsyliak, Yuriy Tsiupak. Comparison characteristics of physical qualification among younger teenagers of basic school

Dominik Dąbrowski, Joanna Baj–Korpak, Andrzej Soroka, Agata Pocztarska-Dec, Ewelina Niźnikowska, Filip Korpak. Turystyka rowerowa osób niepełnosprawnych / Dominik Dąbrowski, Joanna Baj–Korpak, Andrzej Soroka, Agata Pocztarska-Dec, Ewelina Niźnikowska, Filip Korpak. Bike hire people with disabilities

Світлана Дмитренко, Клавдія Козлова, Інна Асаулюк. Характеристика показників фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку Вінницької та Хмельницької областей / Svitlana Dmitrenko, Klavdia Kozlova, Inna Asaulyuk. Characteristic of physical preparedness of pupil in Vinnitsa and Khmelnitsky regions

Геннадій Єдинак, Євген Приступа. До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних сил України / Gennady Iedinak, Ievgen Prystupa. 0n the question of improving physical fitness assessment of the Armed Forces of Ukraine

Борис Кедровський, Ірина Маляренко, Юрій Ромаскевич. Ефективність використання проби Руф’є під час розподілу учнів на групи для занять фізичною культурою / Boris Kedrovskiy, Iryna Malyarenko, Yurij Romaskevich. Efficiency of the use of test of Ruf’e at distributing of students on groups for engaged in a physical culture

Володимир Ковальчук. Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів / Vladimir Kovalchuk. Modern approaches to assessment of academic achievement in physical education of students

Петро Костюк. Моделювання зміни в дитячому літньому оздоровчому таборі в напряму оздоровчої діяльності / Petro Kostiuk. Modeling of the season in a children's summer camp in the direction of recreational activities

Євген Котов, Анатолій Хомич, Ольга Касарда. Програмування самостійних занять фізичними вправами студентів вищих навчальних закладів / Yevhen Kotov, Anatoliy Thomas, Olga Kasarda. Programming of independent engaged in physical exercises of students of higher educational establishments

Тетяна Лойко. Функціональний тренінг у процесі занять фізичною культурою учнів старшої школи / Tetiana Loiko. Functional training in the process of physical education of high school students

Олег Мазурчук, Віктор Ребрина. Мотивація молоді до ведення здорового способу життя через використання сучасних і нетрадиційних підходів до проведення занять фізичного виховання / Oleg Mazurchuk, Victor Rebrina. Motivation of youth to lead healthy lifestyle using modern and alternative approaches to the lessons of physical education

Віталій Осіпов. Оптимізація фізичного стану жінок зрілого віку засобами інноваційних фітнес-технологій / Vitaly Osipov. Optimization of the physical condition of mature women by means of innovative fitness technology

Тарас Палагнюк. Мотиваційні аспекти проведення спортивних заходів серед молоді / Taras Palagniuk Motivation aspects conducting sports measures of youth

Геннадій Петренко. Програмно-нормативні та соціально-педагогічні засади фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу / Hennadij Petrenko. Programmatic normative and socialpedagogical principles of physical education of children of senior preschool age in the conditions of preschool educational establishment

Вікторія Петрович, Анастасія Альошина. Гнучкість та її вплив на організм людини / Victoria Petrovych, Anastasiya Aleshina. Influence of flexibility on human’s organism and its role in sport

Іванна Пілярська. Вплив плавання та фізичних вправ у воді на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку / Ivanna Pilyarska. Influence of swimming and physical exercises in water on physical development of children of midchildhood

Оксана Самчук, Олександр Сабіров. Рівень функціональних можливостей серцево-судинної й дихальної систем організму студентів вищих навчальних закладів / Oksana Samchuk, Oleksandr Sabirov. Level of functional possibilities of the sercevo-sudinnoy and respiratory systems of organism of students higher educational establishment

Олена Сапожник. Фізичний розвиток студенток вищого навчального закладу / Elena Sapozhnyk. The physical condition of students of higher educational institutions

Ольга Соколова. Зміни адаптивних можливостей організму студентів-першокурсників під впливом систематичних занять степ-аеробікою / Olga Sokolova. Ttransformation of the adaptive abilities of the organism of freshmen under the influence of the systematic step-aerobics training

Олег Федорович. Єдність шкільного й сімейного виховання – необхідна умова сьогодення / Oleg Fedorovych. The unity of school and family education - a necessary condition for today

Роман Черкашин, Володимир Михалевський, Олександр Валькевич. Силові навантаження в системі мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів / Roman Cherkashin, Vladimir Mihalevskyi, Aleksandr Valkevich. The power system load-motivational value orientations of students in higher education

Богдан Шиян. Передумови й перспективи формування національної системи фізичного виховання школярів / Bohdan Shiyan. Pre-conditions and prospects of forming of the national system of physical education of schoolboys >

Юрій Юрчишин. Ефективність чинного змісту фізичного виховання у формуванні мотивації студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості / Yuriy Yurchyshyn. Effectiveness of content of physical education in the formation of students' motivation for physical activity of recreational orientation

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic physical training, sport medicine and physical rehabilitation

Алла Альошина. Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму / Аlla Аlioshyna. Meanings of physical rehabilitation means which are used in the treatment of patients with bronchial asthma

Наталья Гончарова, Елена Бондарь, Анна Бойко. Влияние нарушений осанки на компоненты физического состояния детей младшего школьного возраста / Natalya Goncharova, Olena Bondar, Anna Boiko. Influence of disturbances of posture on components of the physical condition of primary school children

Оксана Дубчук. Оцінка фізичного стану студентів групи фізичної реабілітації вищих навчальних закладів / Oksana Dubchuk. The assessment of physical condition of the students of group of physical rehabilitation of the higher educational institution

Світлана Індика. Поширеність депресії та зв’язок з іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації / Svitlana Іndyka. Prevalence of depression and relationship with other risk factors for cardiovascular diseases among patients after myocardial infarction in ambulatory stage of rehabilitation

Konrad Kraszewski. Zasady postępowania w urazach sportowców wyczynowych / Konrad Kraszewski. Activity basis in situation of athlets’ physician

Елена Лазарева. Выраженность последствий заболевания как фактор, определяющий направленность реабилитационных мероприятий у больных после оперативного лечения вертеброгенных компрессионных синдромов / Yelena Lazarieva. The consequences’ magnitude of the disease as a factor in determining the direction of rehabilitation in patients after surgical treatment of syndromes of the vertebral compression

Юрій Попадюха, Адель М. А. Марайта, Лілія Катюкова. Використання реабілітаційних тренажерів у фізичній реабілітації після артроскопічної реконструкції ротаторної манжети плеча / Yuri Popadyuha, Adele M.A. Marayta, Liliy Katiukova. The use of rehabilitative exercise equipment in the physical rehabilitation after arthroscopic reconstruction of the rotator cuff

Юрий Фурман. Физическая реабилитация больных с вертеброгенной пояснично-крестцовой радикулопатией, осложненной нарушениями осанки / Jury Furman. Physical rehabilitation of patients with vertebral lumbosacral radiculopathy, complicated by impairs of posture

Тетяна Цюпак, Ніна Деделюк, Юрій Цюпак. Вплив лікувальної фізичної культури на кардіореспіраторну систему молодших підлітків із хронічним бронхітом / Tyanyana Сupak, Nina Dedelyuk, Yurij Сupak. The influence of medical physical training on the cardiorespiratory system of youth with chronic bronchitis

Світлана Якобчук. Психофізичний стан дітей із церебральним паралічем та їх соціальна адаптація як педагогічна проблема / Svitlana Yakobchuk. Psycho-physical condition of children with cerebral palsy and their social integration as a pedagogical problem

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Александр Апайчев. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы спортсменок эстафетной команды 4х100 м / Oleksandr Apaichev. Functional state of cardiovascular system of sportswomen of relay team 4х100 m

Ольга Бекас, Юлія Паламарчук. Модернізація навчально-тренувального процесу дзюдоїстів 10–11 років з урахуванням їх соматотипів / Olha Bekas, Yulia Palamarchuk. Modernization of educational-training process of judoists aged 10–11 taking into account their somatic types

Юрій Бріскін, Віктор Корягін, Оксана Блавт. Технологічне забезпечення об’єктивного оцінювання гнучкості / Yuriy Bryskin, Viktor Koriahin, Oksana Blavt. The technological support objective evaluation the flexibility

Валентина Воронова, Ирина Смоляр, Виктория Ковальчук. Особенности преодоления стресса у спортсменов-дефлимпийцев с помощью копинг-стратегий / Valentyna Voronova, Iryna Smoliar, Viktoria Kovalchuk. Features of overcoming stress by athletes with hearing impairments with coping-strategies

Сергій Галюза. Дослідження взаємозв’язку силових здібностей із рівнем спортивної майстерності студенток, які займаються футболом / Sergiy Galiuza. Research of muscular power and sport mastery correlation of female soccer-students of universities

Олена Дем’янчук. Побудова тренувальних циклів під час підготовки спортсменів у спортивному туризмі / Оlena Demianchuk. Construction of training cycles at training athletes in sport tourism

Володимир Добринський, Жанна Мудрик. Підвищення фізичної підготовки юних легкоатлетів за допомогою бар’єрних вправ / Volodymyr Dobrynskyi, Zhanna Mudryk. The Increasing of Young Athletes’ Physical Preparation by Hurdle Exercises

Василь Дрожжин, Михайло Хатіпов. Психофізіологічні функції кваліфікованих та юних п’ятиборців у різні роки підготовки / Vasyl Drozhzhyn, Myhailo Khatypov. Physiological functions of skilled and young pentathletes at various stages of preparation

Ніла Казімірко, Олена Дичко, Данило Дичко, Віталій Гаврилін, Дмитро Пікінер, Наталія Акімова, Ірина Ахременко. Вплив фізичних навантажень на кількісний та віковий склад червонокрівців периферійної крові спортсменів-дзюдоїстів / Nila Kasymyrko, Olena Dychko, Danylo Dychko, Vitaliy Gavrylin, Dmytro Pikiner, Natalia Akimova, Iryna Akhremenko. Effect of physical loads on quantitative and age structure of peripheral blood erythrocytes of sportsmen-judoists

Віталій Кашуба, Юрій Юхно, Ірина Хмельницька. Використання хронометричних систем у спортивних змаганнях / Vitaliy Kashuba, Yuriy.Yukhno, Iryna Khmelnytska. Modern chronometric systems of sports events

Елена Криворученко. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беге на короткие дистанции / Olena Kryvoruchenko. Estimation of functional state of cardiovascular system of sportsmen of different qualifications specialized in sprint

Владимир Минин. Влияние вестибулярных раздражений на показатели центральной кардиогемодинамики у боксеров с различным уровнем вестибулярной устойчивости / Volodymyr Minin. Influence of vestibular irritations on indexes of central kardiohemodynamics of boxers with different levels of vestibular stability

Михайло Мороз, Тетяна Суворова, Євгенія Сахарук. Вплив засобів силової спрямованості на розвиток швидкісних можливостей бігунів на короткі дистанції / Mykhailo Moroz, Tetiana Suvorova, Yevgeniya Sakharuk. Influence of facilities of power orientation on development of speed abilities of sprinters

Станіслав Онищук. Вплив авторської програми застосування Омега-3 на стан енергозабезпечувальних систем м’язової діяльності бігунів на короткі дистанції / Stanislav Onyshchuk. Influence of author`s application program omega-3 on the condition of energy providing systems of muscle activity among runners on short distances

Татьяна Полулященко. Биохимический метод контроля функционального состояния организма юных велосипедистов на этапе начальной подготовки / Tetiana Poluliashchenko. Biochemical method of control of functional condition of organisms of young bicyclists at the stage of preliminary training

Галина П’ятничук, Ярослав Яців. Характеристика чинників, що впливають на передстартовий стан спортсменів / Halyna Piatnychuk, Yaroslav Yatsiv. Characteristics of factors that influence on pre-start condition of athletes

Роман Райтер, Орест Лесько, Ігор Огірко, Орест Борик. Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їх конституції будови тіла / Roman Raiter, Orest Lesko, Ihor Оhyrko, Orest Boryk. Basics of technical preparation of sportsmen of difficult coordinated types of sport depending on their body constitution

Анатолій Ровний. Системні механізми управління цілеспрямованою діяльністю спортсменів / Anatoliy Rovniy The System mechanisms of management of sportsmen purposeful activity

Ольга Рода, Іван Маріонда. Тенденції наукових досліджень спортсменок в аспекті статевих особливостей / Olha Roda, Ivan Marionda. Sportswomen’ Research Trends in Terms of Gender Specific

Богдан Розпутняк. Вплив атлетичної та фізичної підготовки на динаміку інтенсивності у плавців 14–15 років / Bogdan Rozputniak. Influence of athletic and physical training on intensity dynamics among swimmers aged 14–15

Олександр Скавронський. Теоретико-методологічні основи планування тренувальних засобів у підготовці боксерів / Alexander Skavronskiy. Theoretico-methodological bases of planning of training facilities in preparation of boxers

Ольга Сокольвак. Структура та зміст тренувальної роботи учнів-волейболістів 10–11 класів протягом підготовчого періоду річного циклу підготовки в спортивній секції / Olga Sokolvak. The structure and content of training work of pupils who are volleyball players of 10–11 grades during the preparatory period of annual cycle of training in the sports section

Інна Толкунова, Олександра Голець, Шериф Сархан. Детермінанти психологічної згуртованості в спортивній команді (на прикладі футболу) / Inna Tolkunova, Oleksandra Golets, Sherif Sarkhan. Determinants of psychological cohesion in sport teams (for example, football)

Роман Черкашин. Роль рухливих ігор в удосконаленні навчально-тренувального процесу юних метальників молота на початковому етапі багаторічної підготовки / Roman Cherkashyn. Role of motive games in improving of study-training process of young hammer throwers in early years of preparation

Александр Шаров, Евгений Сидорук, Алексей Шутеев, Федор Гоголюк. Методика применения специальных упражнений при обучении технике бега по уровневой системе управления движениями / Oleksandr Sharov, Yevgen Sydoruk, Oleksiy Shuteyev, Fedor Gogoliuk. Technique of application of special exercises while training technics of run on level the control system of movements Technique of application of special exercises while training technics of run on level the control system of movements

Оксана Шинкарук, Микола Безмилов. Експертне оцінювання ефективності змагальної діяльності баскетболістів високої кваліфікації в ігровому сезоні / Oksana Shynkaruk, Mykola Bezmylov. Expert evaluation of effectiveness of competitive activity of basketball players of high qualification in a game season

Володимир Яловик, Ігор Сахарук, Володимир Олещук, Геннадій Будкевич. Побудова індивідуального тренування скороходів на основі моніторінгу частоти серцевих скорочень / Volodymyr Yalovyk, Ihor Sakharuk, Volodymyr Oleshchuk, Genadiy Budkevich. Formation of personal training of fast runners based on monitoring of heart rate

Володимир Яременко. До питання організації тренувального процесу на початковому етапі підготовки борців / Volodymyr Yaremenko. Question of training process organization at the initial stage of wrestlers training

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback