DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2013 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2013, № 1 : [95]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Organizational Problems of Physical Training

Анатолій Войнаровський. Документально-нормативна база керівництва розвитком студентського спорту в СРСР 1950–1970 р. / Anatoliy Voinarovskyi. Documentary Regulatory Base of Student Sport Development Management in the USSR (1950–1970)

Анатолій Гірак, Лідія Завацька. Процес становлення й розвитку бойових мистецтв як вимога сучасності / Anatoliy Girak, Lidiya Zavatskaya. The Process of Establishment and Development of Martial Arts as Requirement Of the Present

Світлана Демеха, Вадим Гаєвий. Технологія управління фізкультурними кадрами в організаціях фітнес-спрямованості / Svetlana Demekha, Vadim Gayevoy. Technology of Management of Physical Culture Personnel in Organizations of Fitness Orientation

Олена Дьоміна, Василь Бусол, Василь Шуберт. Розвиток спортивного фехтування в Україні до 1941 р. / Olena Dyomina, Vasyl Busol, Vasyl Shubert. Development of Sports Fencing in Ukraine Untill 1941

Аркадій Кісельов, Андрій Чернозуб, Олег Славітяк, Карен Абрамов. Історичні аспекти витоків і розвитку вітрильного спорту Миколаївщини / Arkadiy Kiseliov, Andrey Chernozub, Oleg Slavityak, Karen Abramov. Historical Aspects of Sources and Development of Sailing Sport in Nikolayev

Галина Лапшина, Роман Дмитрів. Історичні аспекти розвитку фізичного виховання в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Galina Lapshyna, Roman Dmytriv. Historical Aspects of the Development of Physical Education in Ukraine at the end of the 19 th Century

Наталія Соколова. Нормативно-правова регламентація здорового способу життя в жіночих середніх навчальних закладах Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Nataliya Sokolova. Normative Legal Regulation of Healthy Lifestyle in Woman’s Secondary Educational Establishment of the Russian Empire (the 2 nd Part of the 19 th Century – the Beginning of the 20 th Century)

Ірина Ячнюк. Історичні передумови становлення професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині / Irina Yachniuk. Historical Preconditions of Making up of Professional Education of Physical Culture Teachers in Bukovina

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional Training Of Physical Education And Sport Specialists

Микола Божик. Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективна умова формування готовності майбутніх учителів-предметників до професійної діяльності / Mykola Bozhyk. Professionally Applied Physical Training as an Effective Condition of Formation of Future Teachers to Professional Activity

Юрій Драгнєв. Аналіз результатів експериментальної роботи з упровадження педагогічної системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору / Yuriy Dragnyev. Analysis of the Results Of Experimental Work on Implementation of Pedagogical System of Professional Progress of Future Physical Culture Teacher Under Conditions of Informational and Educational Domain

Євгеній Жуковський. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів / Yevgen Zhukovskyi. Formation of Readiness of Future Physical Culture Teachers for Organization of Independent Physical Culture Health-Improving Activity of Schoolchildren

Ігор Іваній. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури / Ihor Ivaniy. Competence Approach to Professional Preparation of Physical Culture Teacher

Оксана Ільків. Інноваційна діяльність як основа професійної діяльності / Oksana Ilkiv. Innovation Activity as Basis of Professional Activity

Василь Клапчук. Фізична реабілітація як наукова спеціальність і фах у практиці охорони здоров’я / Vasyl Klapchuk. Physical Rehabilitation as Scientific Specialty in the Practice of Health Services

Петро Ладика. Адаптація студентів першого курсу факультету фізичного виховання до навчання в університеті / Petro Ladyka. Adaptation of Students of the First Year of Studying of the Physical Education Department to Studying at the University

Ганна Леськів-Бондарчук. Підготовка майбутніх фахівців із фізичної культури й спорту до фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми зрілого віку / Hanna Leskiv-Bondarchuk. Preparation of Future Specialists in Physical Culture and Sport to Physical Culture and Health-Improving Work With People of Mature Age

Андрій Огнистий. Відбір на факультет фізичного виховання – першооснова якісної підготовки вчителя фізичної культури / Andriy Ohnistyi. Selection for a Physical Education Department as a Fundamental Principle of Quality Preparation of a Physical Culture Teacher

Валентин Пономарьов. Аналіз стану сформованості професійно-педагогічної компетентності тренерів з атлетичної гімнастики / Valentyn Ponomaryov. Condition Analysis of Formation of Professional Pedagogical Competence of Gymnastics Trainers

Андрій Сватьєв. Проектування підвищення кваліфікації викладачів, якій здійснюють підготовку майбутніх тренерів-викладачів / Andriy Svatyev. Projecting of Professional Development of Professors Who Train Future Trainers-Teachers

Аліса Твеліна. Критерії сформованості спеціальних рухових навичок у майбутніх учителів фізичної культури / Alisa Tvelina. Criteria of Formation of Special Motor Skills Among Future Physical Culture Teachers

Віктор Шандригось, Галина Шандригось. Місце оглядово-методичних занять у професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури / Victor Shandrygos, Halyna Shandrygos. Place of Observation-Methodological Classes In Professional Preparation of a Future Physical Culture Teacher

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical Technologies Of Education In Physical Training

Олена Аксьонова, Тетяна Сіроткіна. Динамічні паузи як засіб фізичної реабілітації дітей / Olena Aksyonova, Tetyana Sirotkina. Dynamic Pauses as Means of Physical Rehabilitation

Юліана Андрійчук. Обґрунтування експериментальної методики секційних занять із волейболу, спрямованої на оптимізацію фізичного стану школярів / Yulianna Andriychuk. Basis of an Experimental Methodology of Sectional Clasees in Volleyball that is Aimed at Optimization of Pupils’ Health Condition

Оксана Бойко. Теоретичні аспекти впливу мотиваційних складових на підвищення ефективності занять із фізичної культури / Oksana Boiko. Theoretical Aspects of Influence of Motivational Component on Increasing of Effectiveness of Physical Culture Lessons

Василь Довгаль. Наукове обґрунтування експериментальної методики занять для школярів - підлітків із затримкою психічного розвитку / Vasyl Dovgal. Scientific Basis of an Experimental Methodology for Teenage Pupils With Mental Retardation

Юрій Забіяко. Педагогічні технології навчання фізичної культури / Yuriy Zabiyako. Pedagogical Technologies of Physical Culture Teaching

Ірина Карпюк. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп / Irina Karpiuk. Indiviualisation of Process of study in Physical Education of The Students of Special Medical Group

Ярослав Кравчук. Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів початкової школи / Yaroslav Kravchuk. Methodology of Differentiated Approach to Physical Training Process for Primary School Pupils

Микола Носко, Сергій Браташ. Педагогічні основи застосування здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах / Nikolay Nosko, Sergey Bratash. Pedagogical Basics of Implementation of Health-Saving Technologies in Educational Process at the Lessons of Physical Educaton at General Schools

Микола Носко, Катерина Рубіс. Побудова навчально-виховного процесу з спортивної боротьби для студенток факультету фізичного виховання / Nikolay Nosko, Ekaterina Rubis. Formation of Educational Process for Female Students of Physical Educational Department

Олексій Сокирко. Навчання плавання глухих дітей дошкільного віку / Aleksey Sokirko. Teaching Swimming of the Deaf Children of Preschool Age

Олена Шишкіна, Ігор Бейгул, Віктор Тонконог, Микола Скабицький. Поєднання різних видів фітнесу в навчально-тренувальному процесі зі студентською молоддю / Yelena Shishkina, Igor Beygul, Viktor Tonkonog, Nikolay Skabitskiy. Uniting of Different Types of Fitness Into Educational-Training Process With Student Youth

Юрій Ячнюк. Гандбол як засіб формування рухових навичок у студентів / Yuriy Yachniuk. Handball as Means of Motor Skills Formation Among Students

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Іванна Боднар. Ставлення учнів середнього шкільного віку до уроків фізичної культури / Ivana Bondar. Attitude of Middle School-Age Pupils to Physical Culture Lesson

Василь Василюк. Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді у ВНЗ Російської Федерації / Vasyl Vasyluk. Conceptual Basics of Physical Education of Student Youth in Higher Educational Establishments of the Russian Federation

Анатолій Вольчинський, Надія Вольчинська, Ярослав Смаль. Вплив гри на підвищення рухової активності дошкільників / Anatoliy Volchinskiy, Nadezhda Volchinskaya, Yaroslav Smal. Influence of a Game On Increasing of Motor Activity of Preschoolers

Людмила Гальчинская. Исследование путей формирования соревновательной установки у студентов, занимающихся по системе профессионально-прикладной физической подготовки / Liudmyla Halchynska. Research of Ways of Formation of Competing Set Among Students who Practice According to the Program of Professionally Applied Physical Preparation

Роман Гах. Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання студентів-економістів другого року навчання / Roman Hakh. Artistic Gymnastics in The System of Physical Education of Students-Economists of the Second Year of Studying

Олег Гребік. Травмопрофілактичні заходи на заняттях зі спортивної гімнастики серед студентів / Oleg Grebik. Travmoprofilakticheskie of Measure on Employments on a Sporting Gymnastics Among Students

Валерій Єднак, Станіслав Сапрун. Ставлення батьків учнів 4-х класів до впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів / Valeriy Yednak, Stanislav Saprun. Attitude of Pupils of the Fourth Class to Introduction of Olympic Education in Educational Process

Інна Климчук, Василь Пантік. Спрямованість фізичного виховання учнів середнього шкільного віку / Inna Klimchuk, Vasiliy Pantik. Physical Education Orientation of Pupils of Middle School Age

Юлія Козерук. Визначення показників рухової підготовленості учениць професійно-технічних навчальних закладів / Yulia Kozeruk. Defining of Motor Preparation Indices of School-Girls of Vocational Schools

Наталія Кондак, Ірина Гаврилко. Визначення особливостей прояву психофізіологічного стану студентів для обґрунтування їх відбору до занять волейболом / Nataliya Kondak, Iryna Havrylko. Defining of Peculiarities of Psychophysiological State Manifestation of Students for Grounding of Selection for Taking up Volleyball

Тетяна Кучер. Зміни рівня фізичного здоров’я студентів залежно від переважання типу автономної нервової системи / Tatyana Kucher. Changes of Physical Health Level Among Students Depending on Their Type of Autonomic Nervous System

Любов Левандовська. Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів старших класів / Liubov Levandovskaya. Basics and Criteria of Optimal Motor Activity Normalization Among Senior Pupils

Андрій Лукавенко, Геннадій Мороз. Динаміка емоційних процесів у дівчат різних соматотипів на етапах першого року навчання у вищому навчальному закладі / Andrey Lukavenko, Gennadiy Moroz. Dynamics of Emotional Processes Among Girls of Different Somatotypes on the Stage of the First Year of Studies In Higher Educational Establishemt

Людмила Максименко. Чинники формування здоров’я засобами фізичного виховання дітей 5-ти та 6-ти років міської й сільської місцевості / Liudmila Maksimenko. Formation Factors of Children Aged 5-6 From Urban and Rural Areas

Ольга Мельник, Ольга Підсадочна. Використання засобів атлетичної гімнастики в професійно-прикладній фізичній підготовці студентів факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії / Olga Melnik, Olga Pidsadochna. Usage of Means of Competitive Gymnastics in Professionally-Applied Physical Preparation of Students of the Department of Computer Printing Engineering

Євген Михалюк, Світлана Малахова, Костянтин Лур’є, Леонід Левченко. ЕКГ-контроль як експертиза першої лінії раптової смерті на заняттях із фізичного виховання / Yevgeniy Mikhaliuk, Svetlana Malakhova, Konstantin Lurye, Leonid Levchenko. Electrocardiogram-Control as an Examination of the First Line of Sudden Death During Physical Education Lessons

Ірина Ніколайчук, Олена Додонова, Вікторія Григор’єва. Механізм психолого-дидактичного стимулювання студентів до занять фізичною культурою / Irina Nikolaychuk, Yelena Dodonova, Viktoriya Grigoryeva. Mechanism of Psychodidactic Stimulation of Students to Physical Culture Classes

Ірина Олійник, Катерина Єрусалимець. Формування культури дозвілля студентської молоді / Irina Oliynyk, Yekaterina Yerusalimets. Formation of Leisure Culture Among Student Youth

Вікторія Петрович. Фітнес як засіб зниження надмірної ваги в жінок / Viktoriya Petrovych. Fitness as Means of Weight Reduction Among Women

Людмила Петрук, Олена Кузнєцова. Особливості організації занять із фізичного виховання в спеціальній медичній групі університету / Liudmila Petruk, Yelena Kuznetsova. Peculiarities of Physical Education Lessons Organization in Special Medical Group of the University

Олександр Плиска. Визначення функціонального стану студентів із різним фізичним навантаженням / Oleksandr Plyska. Determination of the Functional State of Students With Different Physical Activity

Елена Потёмкина. Физиологичная интенсивность упражнений волейбола, применяемых на начальном этапе обучения студентов в техническом высшем учебном заведении / Olena Potyomkina. Physiological Intensity of Volleyball Exercises that are Used at the Initial Stage of Students’ Studying in Technical Higher Educational Establishment

Анатолій Ребрина. Формування в студентів-маркетологів позитивного ставлення до професійно-спрямованого фізичного виховання / Anatoliy Rebryna. Formation Among Students-Marketing Specialists of Positive Attitude to Professionally-Oriented Physical Education

Богдан Семенів. Забезпечення термінового ефекту підвищення працездатності студентів спеціальностей «Харчові технології» / Bogdan Semeniv. Providing of Urgent Effect Of Increasing of Workability Among Students of Specialty «Food Technologies»

Ірина Середа. Вплив засобів фізичного виховання на формування професійних якостей студентів-географів / Irina Sereda. Influence of Physical Education Means on Formation of Professional Qualities Among Students- Geographers

Віктор Слюсарчук, Олександр Гурковський. Особливості функціональних показників дітей різних соматотипів у період між 8 і 10 роками / Viktor Sliusarchuk, Aleksandr Gurkovskiy. Functional Status of Children Aged 8-10 and its Connection With a Somatotype

Жанна Сотник, Вікторія Романова, Лідія Винокурова. Оптимізація фізичного стану дівчат старшого шкільного віку на основі ритмічної гімнастики / Zhanna Sotnyk, Viktoriya Romanova, Lidiya Vinokurova. Optimization of Physical Condition of Girls of Senior School Age on the Basis of Rhythmic Gymnastics

Олег Сотник. До проблеми викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Oleg Sotnyk. The Problem of Teaching Physical Education in Higher Education Institutions

Геннадій Стадніков. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях із фізичного виховання у вищому навчальному закладі / Gennadiy Stadnikov. Activization of Educational Activity of Students at the Lessons of Physical Education at a Higher Educational Establishment

Віктор Чижик, Віктор Гордійчук. Адаптаційні можливості учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл за даними аналізу варіабельності серцевого ритму / Viktor Chizhyk, Viktor Gordeichuk. Adaptive Abilities of Pupils of Rural and Urban General Schools According to the Analysis of Heart Rate Variability

Олександр Ястремський, Андрій Нападій, Сергій Сиротюк. Рівень показників фізичного стану хлопців 12–13 років у кінці та на початку навчального року / Aleksandr Yastremskiy, Andrey Napadiy, Sergey Syrotiuk. Level of Indices of Physical Condition of Children Aged 12-13 at the end and at the Beginning of an Academic Year

Іван Васкан. Стан фізичної підготовленості підлітків / Ivan Vaskan. The Condition of Physical Preparedness of Adolescents

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Юрій Валецький. Травми та наслідки неправильного навантаження в спорті / Yuriy Valetskiy. Traumas and After-Effects of Irregular Loads in Sport

Ігор Григус. Відновлення функції зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму на етапі медичної реабілітації / Igor Grigus. Restoration of External Respiration Function Among the ill with Bronchial Asthma on the Stage of Medical Rehabilitation

Н. Давибіда. Динаміка структурно-метаболічних змін плечових кісток щурів із вираженими старечими змінами при динамічних інтенсивних фізичних навантаженнях / N. Davybida. Dynamics of Structure-Metabolic Changes of Humeral Bone Among Rats With Evident Gerontal Changes in Case of Dynamic Intensive Physical Loads

Інна Кириченко, Олена Присяжнюк, Олег Кириченко, Лілія Кириченко, Анастасія Горпіняк. Оцінка ефективності комплексу фізичної реабілітації у вагітних жінок у ІІ–ІІІ триместрах на подальший перебіг вагітності й пологів / Inna Kirichenko, Yelena Prisyazhniuk, Oleg Kirichenko, Liliya Kirichenko, Anastasiya Gorpinyak. Estimation of the Effectiveness of Physical Rehabilitation Complex Among Pregnant Women in ІІІІІ Trimester on Further Pregnancy Flow and Childbirth

Татьяна Коломиец. Эффективность применения компьютерного механического комплекса rev – 9000 при реабилитации пациентов с травмой передней крестообразной связки / Tetyana Kolomiyets. Effectiveness of Apllying of Computerized Mechanic Complex Rev-9000 During Rehabilitation of Patients with Trauma of a Front Cruciformed Ligament

Марія Левон. Профілактика вторинного остеоартрозу в спортсменів / Mariya Levon. Prophylaxis of Secondary Osteoarthritis

Ольга Нагорна, Наталія Михайлова. Особливості проведення гідротерапії дітям з аутизмом / Olga Nagorna, Natalya Mikhailova. Peculiarities of Conducting of Hydropathy for Children With Autism

Анжела Ногас. Ревматоїдний артрит – сучасний стан проблеми / Andzhela Nogas. Rheumatoid Arthritis – Modern Condition of the Problem

Микола Романишин. Використання науково-доказової практики у фізичній реабілітації в неврології / Nikolay Romanishin. Usage of Scientific-Demonstrative Practice in Physical Rehabilitation of Neurology

Любов Середа, Юрій Лянной. Порушення функцій опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку як сучасна проблема / Liubov Sereda, Yuriy Lyannoy. Dysfunction of Locomotor Apparatus Among Children of Preschool Age as a Modern Problem

Андрій Хмара, Олег Покотило. Вплив лляної олії на вміст продуктів пол у тканинах щурів різного віку за умов адаптації до тривалих фізичних навантажень плаванням / Andrey Khmara, Oleg Pokotilo. Influence of Linseed oil on Keeping Products of Lipid Peroxidation in Tissue of Rats of Different Age under Conditions of Adaptation to Long Physical Loads by Swimming

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Вікторія Андреєва, Наталія Ліцоєва, Вікторія Григор’єва, Світлана Чайкіна. Динаміка змін кислотної резистентності та морфології еритроцитів під впливом фізичних навантажень у крові спортсменів-борців / Viktoriya Andreeva, Nataliya Litsoyeva, Viktoriya Grigoryeva, Svetlana Chaikina. Dynamics of Changes of Acid Resistance and Erythrocytes Morphology in Blood of Sportsmen- Wrestler Under the Influence of Physical Loads

Ольга Борисова. Технология научных исследований по проблемам развития спорта в Украине в современных условиях / Olha Borysova. Technology of Scientific Research on the Problem of Sport Development in Ukraine Under Modern Conditions

Марина Воробьева. Развитие физических качеств юных баскетболистов с учётом типа темперамента / Maryna Vorobyova. Development of Physical Qualities of Young Basletball Players Taking Into Account of Temperament Type

Алексей Ганчар, Иван Ганчар. Мониторинг результатов достижений выступления сильнейших команд пловцов-призеров на XXVI-XXX Олимпийских играх с 1996-2012 гг. (ІІІ этап) / Oleksiy Hanchar, Ivan Hanchar. Monitoring of Achievements Results of Performance Results of the Strongest Teams of Swimmers Prize-Swimmers at XXVI–XXX Olympic Games (1996–2012) (III Stage)

Юрий Котченко. Этапы развития и олимпийские перспективы спортивного лазания / Yuriy Kotchenko. Stages of Development and Olympic Perspectives of Sports Climbing

Тетяна Круцевич, Ірина Когут. Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту / Tatyana Krutsevych, Irina Kogut. Preconditions of Establishment and Development of Adaptive Sport

Євген Михалюк. Гендерні відмінності та схожість деяких показників функціонального стану висококваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту / Yevheniy Mikhaliuk. Gender Differences and Similarities of Some Indices of Functional State of Highly Qualified Sportsmen of Cyclic Kinds of Sport

Михайло Мороз, Тетяна Суворова, Надія Карабанова. Методика застосування стрибкових вправ у спеціальній підготовці бігунів на короткі дистанції / Mikhail Moroz, Tatyana Suvorova, Nadezhda Karabanova. Methodology of Applying of Jumping Exercises in Special Preparation of Runners on Short Distances

Татьяна Павлова. Значение физического развития и проявления физических качеств девочек семи лет в системе их отбора для занятий спортивными играми / Tetyana Pavlova. Meaning of Physical Development and Display of Physical Qualities of Girls in the System of Selection for Sports Games

Мар’ян Пітин. Місце теоретичної підготовки в системі багаторічного вдосконалення спортсменів у настільному тенісі / Maryan Pityn. Place of Theoretical Preparation in System of Many Year Mastering of Sportsmen in Table Tennis

Леонід Поплавський, Олена Маслова. Визначення еволюційних етапів формування правил гри в баскетбол та їх порівняльна характеристика з історичними етапами розвитку баскетболу як виду спорту / Leonid Poplavskiy, Yelena Maslova. Defining of Evolutional Stages of Formation of Game Rules in Basketball and their Comparative Characteristics with Historical Stages of Development of Basketball as a Kind of Sport

Владимир Прокопович, Валентин Ляпин, Олег Соловьёв, Татьяна Гузенко-Прокопович. Современные тенденции развития волейбола: агрессивная подача и контрагрессивный приём мяча / Volodymyr Prokopovychm, Valentyn Lyapin, Oleh Solovyov, Tetyana Huzenko-Prokopovych. Modern Tendencies of Volleyball Development: Aggressive Service and Counter-Aggressive Reception

Марина Рачок. Особливості психологічної підготовки баскетбольних арбітрів / Marina Rachok. Peculiarities of Psychological Preparation of Basketball Judges

Олег Серебряков. Определение значимости критериев оценки видов подготовки хоккеистов высокой квалификации / Oleh Serebryakov. Defining of Meaning of Estimation Criteria of Kinds of Preparation of Hockey Players of High Qualification

Людмила Тайболина. Адаптация сердечной мышцы спортсменки высого класса на этапе непосредственной подготовки к ХХХ играм Олимпиады / Liudmyla Taibolina. Adaptation of Heart Muscle of a Sportswoman of High Class on the Stage of Direct Preparation for the XXX Olympic Games

Олена Талатинник. Порівняльна характеристика функціональних змін серцевого м’яза висококваліфікованого спортсмена з кульової стрільби у двох олімпійських роках підготовки / Yelena Talatynnik. Comparative Characteristics of Functional Changes of Heart Muscle of a Highly Qualified Sportsman in Bullet Shooting During two Years of Preparation

Михаил Ткаченко. Управление тренировочным процессом квалифицированных легкоатлетов-спринтеров на основе учёта адаптации к нагрузкам на быстроту и скоростную выносливость в годичном макроцикле / Mykhailo Tkachenko. Managing of Training Process of Qualified Athletic Sprinters on the Basis of Calcultation of Adaptation of Loads on Speed and Speed Endurance in Yearly Microcycle

Юлай Тупеев. Особенности техники броска поворотом с захватом руки и одноименной ноги изнутри борцов вольного стиля различной квалификации / Yulay Tupeev. Peculiarities of Technics of Turnaround Shot with arm Grip and Leg From Half-Court of Freestyle Wrestlers of Different Qualifications

Владислав Цыганок. Информационная модель соревновательной деятельности в гандболе высших достижений / Vladyslav Tsyhanok. Informational Model of Competition Activity in Handball of Higher Achievements

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback