DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2013 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2013, № 2 : [39]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Organizational Problems of Physical Training

Валентина Бенера. Історико-педагогічний дискурс становлення фізичної культури на Кременеччині / Valentyna Benera. Historico-Pedagogical Discourse of Establishment of Physical Culture in Kremenets Region

Анатолій Войнаровський. Протиріччя й проблеми традиційної системи фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах України / Anatoliy Voinarovskiy. Contradictions and Problems of Traditional System of Physical Education of Students Youth in Higher Educational Establishments of Ukraine

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional Training Of Physical Education And Sport Specialists

Ольга Гайдук. Особливості професійної підготовки вчителів фізичного виховання в Німеччині (на прикладі фахових ВНЗ землі Баварія) / Olga Gayduk. Peculiarities of Professional Preparation of Physical Education Teachers in Germany (on an Example of Bavaria Universities)

Юрій Забіяко. Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту / Yuriy Zabiyako. Professional Preparation of Specialists in Physical Education and Sport

Наталія Іщук. Справедливість як професійно важлива цінність майбутнього вчителя фізичної культури / Nataliya Ishchuk. Fairness as a Professionally Important Quality of a Future Physical Culture Teacher

Михайло Кричфалушій, Сергій Макарчук. Деякі труднощі психологічного характеру адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання у вищому навчальному закладі / Mikhail Krichfalushiy, Sergey Makarchuk. Some Difficulties of Psychological Character of Adaptation of First-Year Students to New Conditions of Studying in Higher Educational Establishment

Ірина Панасюк. Комунікативний компонент у підготовці студентів до застосування тренінгів у школі / Irina Panasiuk. Communicative Component in Preparation of Students to Training Usage at School

Світлана Пільова. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організаційної діяльності / Svetlana Pileva. Preparation of Future Teachers of Physical Culture and Organizational Activity

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical Technologies Of Education In Physical Training

Наталія Завидівська. Особливості здоров’язбережувальних педагогічних процесів в умовах фундаменталізації непрофесійної фізкультурно-оздоровчої освіти / Nataliya Zavydivskaya. Peculiarities of Health-Saving Pedagogical Processes Under Conditions of Establishment of Non-Professional Physical Culture and Health-Improving Education

Інна Климчук. Формування потреби займатися фізичними вправами в дітей середнього шкільного віку / Inna Klimchuk. Formation of Need of Physical Exercises Practicing Among Children of Middle School Age

Едуард Навроцький, Василь Пантік. Удосконалення силових якостей студентів засобами атлетичної гімнастики / Eduard Navrotskiy, Vasiliy Pantik. Development of Power of First-Year Students by Means of Competitive Gymnastics

Валерій Поляковський, Світлана Грициляк, Раїса Поляковська. Особливості методики навчання основних прийомів техніки гри в баскетбол дівчаток 10–13 років / Valeriy Poliakovskiy, Svetlana Gritsiliak, Raisa Poliakovskaya. Peculiarities of Methodology of Education of Main Technics of Basketball of Girls Aged 10–13

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Tomasz Buraczewski, Leszek Cicirko. Efektywność ukierunkowanych zajęć z piłki nożnej dzieci w półtorarocznym cyklu szkolenia na wstępnym etapie szkolenia / Tomasz Buraczewski, Leszek Cicirko. Effectiveness of Target Football Classes Among Children During 1,5-Year Cycle of Training at the Initial Stage of Training

Юрій Валецький. Фізична культура для дітей у дошкільному закладі / Yuriy Valetskiy. Physical Culture for Children in Pre-School Establishments

Іван Васкан. Функціональний стан організму підлітків загальноосвітніх навчальних закладів / Ivan Vaskan. Functional State of Organisms of Teenagers of General Educational Establishments

Леся Галаманжук. Характеристика передумов виникнення в дошкільників мануальної рухової асиметрії / Lesya Halamanzhuk. Characteristics of Preconditions of Appearance of Manual Motor Asymmetry Among Preschoolers

Олександр Гурковський. Ставлення гімназистів до занять фізичними вправами в умовах різних навчальних навантажень / Aleksandr Gurkovskiy. Attitude of Gymnasium Students to Physical Exercises Under Conditions of Different Academic Loads

Олег Мазурчук. Мотивація молоді до ведення здорового способу життя через використання сучасних і нетрадиційних підходів до проведення занять фізичного виховання / Oleg Mazurchuk. Motivation of the Youth to Leading of Healthy Lifestyle by Means of Usage of Modern and Non-Traditional Approaches to Conducting of Physical Education Classes

Тарас Надкерничний. Формування стійкого інтересу студентів до мети й завдань занять із фізичного виховання / Taras Nadkernychnyi. Formation of Stable Interest of Students to Aim and Tasks of Physical Education Classes

Юрій Ніколаєв, Сергій Ніколаєв. Розвиток гнучкості й рухливості в плечових і кульшових суглобах у юнаків середнього та старшого шкільного віку / Yuriy Nikolayev, Sergey Nikolayev. Development of Flexibility and Mobility in Shoulder and Hip Joints Among Boys of Middle and Senior School Age

Ярослав Ніфака. Профілактика травматизму під час проведення занять із фізичної культури та спорту / Yaroslav Nifaka. Traumatism Prophylaxis During Conducting Physical Culture and Sports Classes

Людмила Чеханюк. Вплив занять фітбол-аеробікою на рівень фізичної підготовленості старшокласниць / Liudmyla Chekhaniuk. Influence of Practicing of Fitball Aerobics on the Level of Physical Preparation of Senior Pupils

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Руслана Валецька. Раціональне збалансоване харчування спортсменів / Ruslana Valetskaya. Rational Balanced Diet of Sportsmen

Лариса Ращинська. Значення лікувальної фізкультури в профілактиці ранніх зрушень хребта в студентів вищих навчальних закладів / Larisa Rashchinska. Meaning of Physiotherapy in Prophylaxis of Early Disorders of Spine Among Students of Higher Educational Establishments

В’ячеслав Сергеєв, Неоніла Сергеєва. Метод Р. Фолля в діагностиці та лікуванні / Vyacheslav Sergeev, Neonila Sergeeva. Reinhold Voll’s Method in Diagnostics and Treatment

Оксана Усова. Етіологія та патогенез вузлового зоба / Oksana Usova. Aetiology and Pathogenesis of Adenomatous Goiter

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Олександр Будзуляк. Контроль та управління тренувальним процесом плавців-спринтерів під час силової підготовки / Aleksandr Budzuliak. Control and Management of Training Process of Swimmers-Sprinters While Power Preparation

Валерій Вихор. Розподіл рухових дій боксерів за складністю їх виконання / Valeriy Vikhor. Ranking of Motor Actions of Boxers According to Difficulty of their Execution

Анатолій Гірак. Навчально-тренувальні програми бойових мистецтв як відображення їх концепції / Anatoliy Hirak. Education and Training Programs of Martial Arts As a Reflection of their Concept

Ольга Іванюк, Олександр Панасюк. Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів в альфа-діапазоні ЕЕГ / Olha Ivaniuk, Oleksandr Panasiuk. Features of Cerebral Electric Activity of Cortex At Sportsmen In Alpha Range Of Eeg

Андрій Ковальчук. Особливості тренувального процесу волейболістів різної кваліфікації / Andrey Kovalchuk. Peculiarities of Training Process of Volleyball Players of Different Qualifications

Олена Козлова. Особливості підготовки спортсменок високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках в умовах професіоналізації / Elena Kozlova. Peculiarities of Top Level Female Track and Field Jumpers Preparation Under Conditions of Professionalization

Теодор Мельник, Костянтин Жигун. Методи оптимізації інтелектуальної діяльності тренера в процесі прийняття рішення / Teodor Melnik, Konstantin Zhigun. Methods of Optimization of Intellectual Activity of a Trainer in the Process of Decision-Making

Михайло Мороз, Анатолій Карабанов. Вплив змагальних навантажень на організм юних бігунів на середні дистанції / Mikhail Moroz, Anatoliy Karabanov. Influence of Competitive Loads on Organisms of Young Middle Distance Runners

Ірина Неклюдова, Володимир Сахарук. Анагліфічна теорія техніки в легкій атлетиці на прикладі метання списа та диска / Irina Nekliudova, Vladimir Sakharuk. Anaglyphic Theory of Technique in Track-and-Field on Example of Javelin and Disk Throwing

Анатолій Стеценко. Аналіз найвищих досягнень українських спортсменів різних категорій на міжнародних змаганнях із пауерліфтингу / Anatoliy Stetsenko. Analysis of High Performance of Ukrainian Sportsmen of Different Categories at International Powerlifting Competitions

Тетяна Суворова, Євгенія Сахарук. Розвиток швидкої сили в юних спринтерів із використанням інтенсивних дозованих обтяжень / Tatyana Suvorova, Evgeniya Sakharuck. Development of High-Speed Power Among Young Sprinters with the Use of Intensive Dosing Weight

Людмила Харченко-Баранецька. Дослідження комплектування екіпажів в академічному веслуванні за морфофункціональним критерієм / Ludmila Kharchenko-Baranetska. Research of Manning in Rowing According to Morphological and Functional Criteria

Роман Черкашин, Валерій Кузнєцов. Модельні характеристики фізичної підготовленості як фактор індивідуалізації тренування юних метальників 13–14 років / Roman Cherkashyn, Valeriy Kuznetsov. Model Characteristics of Physical Preparation As a Factor of Training Individualization of Young Throwers Aged 13–14

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback