DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2011 >

Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2011, № 3 (ч.2) : [48]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА

Боговик О. А. Структурно-семантичні особливості речень із предикатами знання

Бондар Т. Г. Сполучуваність лексеми der Weg з іменними частинами мови у німецькій мові

Ботвінко О. М. Лексичні засоби вираження презирства в сучасній англійській мові

Венгринович А. А. Морфологічна категорія роду німецького іменника та кількість його синонімів

Гончар К. Л. Іменникове, ад’єктивне та адвербіальне лексико-семантичні мікрополя вихваляння у сучасній англійській мов

Долгополова Л. А. Інфінітив у давніх індоєвропейських мовах

Жаботинская С. А. Лексико-грамматические разряды английского существительного: лингвокогнитивная трактовка

Захарчук І. О. Дієслова із заперечною проклітикою у давньоанглійських текстах

Кійко С. В. Частиномовний розподіл омонімів у сучасній німецькій мові

Коляда Е. К. Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення процесів пам’яті

Коротун Н. Г. Проблема визначення вигуків як частини мови

Марко Н. С. Структурно-семантичні та стилістичні особливості словосполучень при описі зовнішності в романах Д. Лоджа

Мартинюк О. М. Конструкції з предикатними актантами у французькій мові

Mykhaylenko V. V. Pronoun “you” in the Functional Aspect

Рудницька Н. М. Одночленні номінативні речення у німецьких газетних і журнальних текстах

РОЗДІЛ ІІ. ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА

Баланюк С. С. Енантіосемія в значенні англійських прикметників оцінки “особливий”

Барбанюк О. О. Роль фразеологізмів-симулякрів у декодуванні гіперреального художнього простору тетралогії Урсули ле Гуїн “Земномор’я”

Візнюк О. В. Динаміка префіксальних моделей ономасіологічної категорії локативності в англійській мові

Галишин І. М. Телескопія як один із новітніх способів словотвору в англійській мові

Глущук Н. М. Прагма-семантичні особливості абревіацій у сучасній англійській мові

Гонгало В. С. Ономасіологічний підхід у дослідженні мови

Гурецька М. В. Лексико-семантичне поле “роздратування”

Демчук А. И. Средства вербализации мелодики в современном английском языке

Дулепа І. Б. Німецько-українські міжмовні омоніми у фаховій субмові педагогіки

Єфремова Н. В. Актуальні питання теорії синонімії

Застровська C. О., Близнюк Л. М. Heimweh: до історії виникнення поняття

Карасенко О. А. Найменування чоловіків із суфіксом -er у релігійних пам’ятках середньоверхньонімецького періоду

Кечеджі О. В. Внутрішньомовні запозичення і збагачення словникового складу англйської мови

Калиновська І. М., Процик М. М. Типологічні аспекти позитивно-емотивних іменників сучасної англійської мови

Карпова К. С. Номінативні засоби формування позитивного образу Кетрін Мідлтон у сучасних британських ЗМІ

Киселюк Н. П. Способи номінацій поняття “радість” у площині емотіології (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

Ковтун Я. П. Реалізація форм словотвірного значення у іменників із категоріальним значенням збірності (на матеріалі сучасної німецької мови)

Колегаева И. М., Загребельная Н. В. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ по ВОДЕ как смыслообразующий признак англоязычного ЛСП “водное транспортное средство”

Lalajan N. S., Podwojska O. W. Vergleichende analyse des adjektivs im deutschen und im ukrainischen

Мішкур В. Г. Семантика анімалізмів-гіперонімів у складі паремій іспанської мови

Мовчан Д. В. Зв’язок антонімії з антиноміями мови

Огуй О. Д. Позначення блідості в середньонімецькій мові

Орлова С. І. Структурно-словотворчі особливості англійських топонімів

Поздняков О. В. Семантичні деривати в німецькому молодіжному слензі: квантитативна характеристика

Романова Н. В. Проблема емоційної і емотивної лексики

Яковенко М. В. Динаміка процесу деонімізації топонімів

Янчук К. О. Вербалізація позамовного змісту в системі компаративних фразеологічних одиниць

РОЗДІЛ ІІІ. СЛОВНИКАРСТВО

Antoniuk H. D., Kulchutzkyj I. M. The representation of “The myth of Sisyphus” by Albert Camus in the information retrieval dictionary model of ancient Greek mythology

Боярчук О. С. Сучасні тенденції в українській офіційно-діловій лексикографії

Вискушенко С. А. До проблеми розробки двомовного термінологічного тематичного словника англійської фахової мови тваринництва

Гороть Є. І., Малімон Л. К. Лексикографічна концепція англо-українського семантико-словотвірного словника

Каліберда О. О. Біографічні дані в тлумачному словнику англійської мови

Луцик Н. З. Запозичення як один із найбільш продуктивних шляхів збагачення словникового складу англійської мови

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback