DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2013 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2013, № 4 : [21]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Organizational Problems of Physical Training

Євгенія Танько. Обґрунтування умов вивчення й упровадження досвіду провідних країн світу в практику роботи вищих навчальних закладів України / Yevgeniya Tanko. Grounding of Conditions of Studying and Implementation of Experience of the Leading Countris of the World Into Practice of Work of Educational Institutions of Ukraine

Вікторія Терещук. Історико-філософський аспект визначення поняття саморозвитку особистості / Viktoriya Tereshchuk. Hostorical and Philosophical Aspect of Defining of the Notion of Self–Development of Personality

Ху Лифей. Характеристика особенностей функционирования системы физической культуры и спорта в КНР (1995–2011 гг. / Hu Lifey. Characteristics of Peculiarities of Functioning of the System of Physical Culture and Sport in the People's Republic of China, 1995-2011)

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional Training Of Physical Education And Sport Specialists

Наталія Бєлікова. Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності / Natalya Belikova. Inforamative Fillign of the Process of Preparation of Future Specialists in Physical Rehabilitation to Health–Saving Acitivity

Тетяна Бугеря. Особливості та сутність професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я / Tatyana Bugerya. Peculiarities and the Main Point of Professional Preparation of Future Teachers of Health Basics

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical Technologies Of Education In Physical Training

Наталія Завидівська. Навчання здоров’язбереження – основа сучасної системи фізичного виховання студентів / Nataliya Zavydivskaya. Teaching of Health Protection – the Basis of the Modern System of Physical Education

Роман Невзоров. Аналіз класифікації авіаційних тренажерів як елементу вдосконалення навчального процесу підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань / Roman Nevzorov. Analysis of Classification of Aviation Training Simulator as an Element of Improvement of Educational Process of Preparation of Students-Pilots for Realization of Operational Missions

Юрій Палічук. Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста / Yuriy Palichuk. Methodology of Realization of Technology and Pedagogical Conditions of Health-Saving of an Economist

Ярослав Cмаль. Теоретико-методичні основи засобів народної фізичної культури / Yaroslav Smal. Theoretical and Methodological Basics of Means of Physical Culture

Дмитро Цись. Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів під впливом спортивно спрямованого навчання волейболу / Dmitriy Tsis. Comparative Characteristics of Physical Preparedness of Students Under the Influence of Sports Oriented Volleyball Training

Антон Яловик. Координаційна готовність студентів до засвоєння рухових нивичок / Anton Yalovyk. Coordination of Readiness of Students for Mastering of Motor Skills

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Іван Глазирін. Особливості біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді жіночої статі, визначеного за темпами статевого розвитку / Ivan Glazyrin. Peculiarities of Biological Maturing of Pupils and Student Youth of Female Sex Defined by Rate of Sexual Maturation

Svitlana Demchuk. Correction of Motor Sphere of Pupils with Hearing Deprivation by Means of Physical Education / Світлана Демчук. Корекція рухової сфери школярів із депривацією слуху засобами фізичного виховання

Самер Дмор. Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень у річному циклі занять футболом молодших школярів / Samer Dmor. Defining of Optimal Parameters of Physical Loads in an Annual Cycle of Practicing Football of Junior Pupils

Виталий Кашуба, Татьяна Ивчатова, Александр Торгунский. Характеристика вертикальной устойчивости тела женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом / Vitaliy Kashuba, Tetyana Ivchatova, Oleksandr Torhunskyi. Characteristics of Vertical Stableness of Women who Practice Fitness Training

Евгений Котов. Уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студентов / Yevhen Kotov. Level of Functional Possibilities of Cardiovascular and Respiratory Systems of Students’ Organisms

Олесь Пришва. Спосіб інтегрального оцінювання реакції організму чоловіків зрілого віку на фізичне навантаження / Oles Pryshva. Way of Integral Estimation of Reaction of Male Organisms of Mature Age on Physical Loads

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Олександр Валькевич. Застосування методу колового тренування для розвитку фунціональної підготовки боксерів / Aleksndr Valkevych. Applying of the Method of Circular Training for the Development of Functional Training of Boxers

Віктор Романюк. Особливості фізичного розвитку юних футболістів 11–17 років / Viktor Romanyuk. Peculiarities of Physical Development of Young Football Players Aged 11–17

Валерія Тищенко. Оптимальне поєднання навантажень у підготовчому періоді річного макроциклу кваліфікованих гандболістів / Valeriya Tyshchenko. Optimal Combination of Loads in Preparatory Period of Yearly Macro-Cycle by Qualified Handball Player

Володимир Яловик, Володимир Олещук, Оксана Трофимович. Методика тренування скороходів у низькогір’ї в змагальний період / Volodymyr Yalovyk, Volodymyr Oleshchuk, Oksana Trofymovych. Methods of Race Walkers Training in Low Mountains During a Competitive Period

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback