DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2014 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2014, № 1 (25) : [19]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Organizational Problems of Physical Training

Ганна Войнаровська. Хореографічний імпресіонізм як історична складова творчого підходу в художній гімнастиці / Hanna Voinarovska. Choreographic Impressionism as a Historical Component of Creative Approach in Rhythmic Gymnastics

Тетяна Єрмакова. Педагогічні погляди Януша Корчака щодо формування здорової особистості / Tatyana Yermakova. Pedagogical Views of Janusz Korczak on Formation of Healthy Personality

Наталія Соколова. Військова підготовка в початкових школах Російської імперії наприкінці ХІХ– на початку ХХ ст. / Nataliya Sokolova. Military Preparation in Elementary Schools of the Russian Empire at ther End of 19th – Beginning of 20th Century

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical Technologies Of Education In Physical Training

Александра Баканова. Инновационный метод организации учебного процесса / Oleksandra Bakanova. Innovative Method of Educational Process Organization

Ніна Деделюк, Людмила Чеханюк, Тетяна Овчаренко. Сучасні підходи до оздоровлення дітей дошкільного віку / Nina Dedeliuk, Liudmyla Chekhaniuk, Tatyana Ovcharenko. Modern Approaches to Health-Improving of Children of Preschool Age

Володимир Захожий, Нінель Мацкевич. Застосування засобів наочності на уроках фізичної культури / Volodymyr Zakhozhy, Nynel Mackiewicz. Applying of the Means of Demonstrativeness at the Lessons of Physical Culture

Юрій Палічук. Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста / Yuriy Palichuk. Methodology of Realization of Technology and Pedagogical Conditions of Health–Saving of an Economist

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Андрій Малишкін. Вплив розвитку точності бігових кроків на швидкість бігу 30 м учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи / Andrey Malyshkin. Influence of Development of Accuracy of Running Steps on Speed at a Distance of 30 m Among Pupils of 5–6th Grade of a General School

Ewelina Niźnikowska. The Influence of Physical Activity Program on Physical Fitness of Older Adult Women / Ewelina Niźnikowska. The influence of physical activity program on physical fitness of older adult women

Ростислав Човган. Фізична підготовленість школярів 10–11 років у дитячому оздоровчому таборі / Rostislav Chovgan. Physical Preparation of Pupils Aged 10–11 in a Children's Health Camp

Елена Шишкина. Оптимизация структуры и содержания занятий фитнес-аэробикой оздоровительной направленности / Olena Shyshkina. Structure Organization and Content of Fitness–Aerobics Classes of Health–Improvements Orientation

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Олександра Ардашева. Дослідження щодо визначення співвідношення функціональних розладів стопи в дітей дошкільного віку з функціональними розладами та анатомічними змінами стопи / Oleksandra Ardasheva. Defining of Correlation of Functional Foot Disorder Among Children of Preschool Age with Functional Disorders and Anatomic Changes of a Foot

Константин Сергиенко, Галина Бутенко, Владимир Шкура. Влияние физических нагрузок на осанку спортсменов-туристов во время спортивных туристских категорийных горных походов / Kostyantyn Sergiyenko, Halyna Butenko, Volodymyr Shkura. Influence of Physical Loads on Posture of Athletes–Tourists During Sports Touristic Categorical Mountain Hikes

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Ігор Бейгул. Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів / Igor Beygul. Influence of Extreme Activities Conditions on Psychological Condition of Judoists

Любовь Ворфоломеева, Зоя Смирнова. Индивидуальная оценка состояния системы внешнего дыхания квалифицированных лыжников- гонщиков на этапе подготовки к высшим достижениям / Liubov Vorfolomeeva, Zoya Smirnova. Individual Estimation of Condition of the System of External Respiration of Qualified Cross–Coutry Skiers on Preparational Stage to High Achievements

Анатолій Войнаровський. Засоби й методи профілактики травм серед студентів-єдиноборців / Anatoliy Voinarovskiy. Means and Methods of Profilaxis Among Students who are Practicing Martial Arts

Юрій Маніло. Базові моделі підготовленості футбольних арбітрів різної кваліфікації / Yuriy Manylo. Basic Models of Preparation of Football Referees of Different Qualification

Валерій Ніколаєнко, Олег Байрачний. Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки футболістів: порівняльний аналіз / Valeriy Nikolayenko, Oleg Bayrachnyi. Organizational and Methodological Approaches o Formation of Educational and Training Process on the Stage of Initial Preparation of Football Players: Comparative Analysis

Юрий Римар. Повышение физической и функциональной подготовленности юных гребцов путем определения индивидуальных энергозатрат / Yuriy Rimar. Increasing of Physical and Functional Preparation of Young Rowers by Means of Defining of Individual Power Inputs

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback