DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Історико-правовий часопис >

Історико-правовий часопис, 2014, № 1(3) : [30]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
SECTION 1. THEORY, HISTORY AND PHILOSOPHY OF STATE AND LAW

Яцишин М. Проблеми визначення поняття «пенітенціарна система» в сучасних умовах / Yatsyshyn M. Problems of «Penitentiary System» Definition in Modern Conditions

Булавіна С. Конституції Польщі 1921 та 1935 років в українській та польській історіографії / Bulavina S. Constitutions of Poland of the 1921 and 1935 Represented in the Ukrainian and Polish Historiography

Гламазда П. Діяльність органів управління місцями ув’язнення на місцях в умовах реалізації тюремної реформи Павла Скоропадського / Glamazda P. Activities of Custodial Management on the Ground in Terms of Prison Reform Implementation by Pavlo Skoropadskii

Кравчук М. Історико-правова ґенеза Державного Трибуналу: досвід Польщі / Kravchuk M. Historical and Legal Genesis of State Tribunal: Experience of Poland

Крисюк Ю. Трансформація правового менталітету крізь призму еволюції основних соціальних цінностей в західноєвропейській і українській правовій традиції / Krysiuk Y. Transformation of the Legal Mentality Through the Prism of the Evolution of Social Values in Western and Ukrainian Legal Tradition

Куренда Л. Дослідження сутності професійної правосвідомості юриста / Kurenda L. Study of the Essence of Professional Legal Awareness of Lawyer

Лаба О. Механізм взаємодії правових систем Ради Європи та України / Laba O. The Mechanism of the Interaction between the Legal Systems of the Council of Europe and Ukraine

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО
SECTION 2. CONSTITUTIONAL, ADMINISTRATIVE, INFORMATIONAL AND FINANCIAL LAW

Берназюк Я. Контрольна нормотворчість Президента України як важливий механізм захисту і охорони Конституції України / Bernaziuk I. Law-making Control of the President of Ukraine as an Important Mechanism of Protection of the Constitution of Ukraine

Федоренко В., Малюга А. Шляхи і напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України: теоретико-методологічні тазаконодавчі аспекти (частина 1) / Fedorenko V., Malyuga A. Ways and Directions of Improving the Legislation of Deputies’ Elections: Theoretical, Methodological and Legislative Aspects (part 1)

Кравчук В. Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види / Kravchuk V. Institutional (Branch) Normatively-legal Guarantees of Judge’s Activity in Ukraine

Кудрявцева О. Конституційні засади захисту прав і свобод дитини в Україні: досвід, проблеми, перспективи / Kudryavtseva O. Constitutional Bases of Child’s Rights and Freedoms Protection in Ukraine: Experience, Problems and Prospects

Микулець В. Єдиний інформаційний простір: формування та застосування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні / Mykulets V. Unified Information Space: the Formation and Application in the Area of Traffic Safety in Ukraine

Музичук К. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Сербії / Muzychuk K. Informational Rights and Liberties of a Humans, Their Judicial Defence in the Constitutional Regulations of Serbia

Нинюк М. Стадії розвитку організації / Nynyuk M. Stages of the Organization’s Development

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ
SECTION 3. ACTUAL PROBLEMS OF CIVIL LAW

Шишка Р. Стадії створення юридичної особи / Shyshka R. Stages of the Creating the Legal Entity

Яворська О., Демчук А. Європейський досвід укладення договору зберігання на товарному складі / Jaworski A., Demchuk A. European Experience of Concluding a Contract for Storing on Trading Warehouse

Ковальчук В. Підприємство як цілісний майновий комплекс: суб’єкт чи об’єкт прав? / Kovalchuk V. Enterprise as the Property complex: the Right’s Subject or Object?

Старчук О. Поняття та види принципів-заборон у системі основоположних засад трудового права України / Starchuk О. Сoncept and Types of Prohibition Principles in the System of Labor Law Fundamental Basis of Ukraine

Dukhnevych I., Dukhnevych А. Nadzór nad działalnością SKOK w świetle nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych / Dukhnevych I., Dukhnevych А. Control over the Activities of Credit Unions in the Light of the New Statute about Cooperative Savings and Credit Unions

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА
SECTION 4. CRIMINAL AND CRIMINAL EXECUTIVE LAW, CRIMINOLOGY, CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS

Кваша О. Розгляд окремих корупційних злочинів крізь призму поняття необхідної співучасті / Kvasha O. Review of Individual Corruption Cases Through the Lens of the Concept of Participation Required

Щур Б. Проблеми практичного застосування системи окремих криміналістичних методик / Schoor B. Problems of Practical Application of the System of Special Criminalistical Methods

Саско О. Генеза кримінальної відповідальності за контрабанду / Sasko E. Genesis of Criminal Liability for Contraband

Цимбалюк В. Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності юридичних осіб та перспективи України / Tsymbaliuk V. Foreign Experience of Criminal Liability of Legal Entity and Perspectives of Ukraine

Чупринський Б. Особливості застосування обставин, які пом’якшують покарання, не зазначених в частині першій ст. 66 Кримінального кодексу України / Chuprinsky B. Features of Application of Circumstances, which Mitigate Punishments, which Are Not Specified in Part One of Article 66 of the Criminal Code of Ukraine

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
SECTION 5. INTERNATIONAL SCIENTIFIC COOPERATION

Иванников И. Философско-правовое учение В. А. Савальского / Ivannikov I. Philosophical and Legal Studies of V. A. Savalski

Kmiecik Z. R. A Mental Illness and Mental Retardation as Marriage Impediments in Polish Family Law

Niczyporuk J., Grzeszczuk M. Evolution of participation forms of Social Organizations in the Polish Administrative Proceeding

Niczyporuk J., Podleśny M. The Realization of the Principle of Objective Truth in the General Administrative Procedure

РОЗДІЛ 6. ТРИБУНА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
SECTION 6. TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS

Леміщак К. Правосвідомість та ресоціалізація: взаємозв’язок категорій / Lemishchak K. Legal Justice and Resocialization: Correlation of Categories

Олексюк К. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора під час досудового розслідування / Oleksyuk К. Features of Appeal against Decisions, Actions or Omissions of Prosecutor during Pretrial Investigation

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback