DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Педагогічні науки" >
2015 >
Серія "Педагогічні науки", 2015, № 1 (302) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6603

Название: Виховання толерантності в студентів вищих навчальних закладів
Другие названия: Еducation Tolerance in University Students
Авторы: Корпач, Надія
Олешак, Світлана
Korpach, Nadia
Oleshak, Svetlana
Ключевые слова: терпимість, толерантність, види толерантності, виховання толерантності, рівні толерант¬ності, студент, фахівець, дискусія.
терпимость, толерантность, виды толерантности, воспитания толерантности, уровни толерантности, студент, специалист, дискуссия
tolerance, types of tolerance, educationof tolerance, levels of tolerance, student, specialist, discussion.
Issue Date: 27-Jul-2015
Серия/номер: Професійна освіта;19
Краткий осмотр (реферат): На сучасному етапі розвитку українського суспільства важливим завданням вищої освіти є виховання фахівця, який відзначається насамперед толерантністю і терпимістю до різних думок, поглядів, переконань, неупередженістю в ставленні до колег, партнерів і подій, здатного самостійно будувати і власне життя, і життя своєї країни. У статті проаналізовано поняття толерантність, види, рівні толерантності, обґрунтовано потребу виховання в майбутнього фахівця загальної системи цінностей і толерантності зокрема. Наголошено, що в навчально-виховному процесі потрібно приділяти увагу толерантності як якості особистості, що передбачає перехід від стану терпимості іншої позиції, думки до її розуміння та поваги. Запропоновано під час проведення аудиторних занять створювати проблемні ситуації й активніше залучати студентів до обговорення того чи того питання. У позааудиторній виховній роботі рекомендують проводити круглі столи, кураторські години, формувати загальне толерантне ставлення під час проведення загальноуніверситетських свят упродовж року, залучати до волонтерської діяльності. В статье рассматривается понятие толерантность, виды, уровни толерантности и обосновывается необходимость воспитания у будущего специалиста общей системы ценностей и толерантности в частности. Отмечается, что в учебно-воспитательном процессе нужно уделять внимание толерантности как качества личности, которая предусматривает переход от состояния терпимости другой позиции, мысли, к ее пониманию и уважению. Предлагается во время проведения аудиторных занятий создавать проблемные ситуации и активнее привлекать студентов к обсуждению того или другого вопроса. В позааудиторний воспитательной работе рекомендуется проводить круглые столы, кураторские часы, формировать общее толерантное отноше¬ние во время проведения общеуниверситетских праздников на протяжении года, привлекать к волонтерской деятельности.In the article an author examines a concept tolerance, kinds, levls of tolerance and grounds the necessity of education fort he future spe¬cialists of the general system of values and tolerance. An author suggests during realization of audience employments to create problem situations and more active tobring over students to the discussion of that or other question. An author offers forms and methods of education of tolerancefor students.
Описание: Корпач Надія, Олешак Світлана.Виховання толерантності в студентів вищих навчальних закладів / Н. Корпач, С. Олешак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2015. - № 1 (302) : Серія "Педагогічні науки". - С. 90-94.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/6603
ISSN: 1729-360Х
Appears in Collections:Серія "Педагогічні науки", 2015, № 1 (302)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
20.pdf376,01 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback