DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2015 >
Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7032

Название: Прийменниково-відмінкові форми зі значенням мети в сучасній українській мові (на матеріалі первинних прийменників зі Словника української мови в 11-ти томах і Словника українських прийменників)
Другие названия: Prepositional-Case Forms with the Meaning of Purpose in Modern Ukrainian Language (Based on the Material of Primary Prepositions from the Ukrainian Language Dictionary in 11 Volumes and the Ukrainian Prepositions Dictionary)
Авторы: Зінько, Мирослава
Zinko, Myroslava
Ключевые слова: мета
ціль
прийменниково-відмінкова форма
первинний прийменник
власне-прийменник
purpose
goal
prepositional-case forms
the primary preposition
self-preposition
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Зінько М. Прийменниково-відмінкові форми зі значенням мети в сучасній українській мові (на матеріалі первинних прийменників зі Словника української мови в 11-ти томах і Словника українських прийменників) / М. Зінько // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (3). – С. 53-62
Краткий осмотр (реферат): У статті йдеться про прийменниково-відмінкові форми із первинними власне-прийменниками на позначення семантики мети в сучасній українській мові. Окрім аналізу мовних одиниць, яких зафіксовано частотне вживання, висвітлено й ті одиниці, побутування яких свідчить про втрату ними семантики цілі й перехід до синтаксичних архаїзмів. Серед найбільш продуктивних прийменниково-відмінкових форм із первинними власне-прийменниками виділено сполуки «для + р. в.», «на + з. в.», «заради + р. в.», «по + з. в.». Значно менший діапазон побутування зафіксовано таких форм, як «до + р. в.», «під + з. в.», «про + з. в.», що свідчить про їхню цільову десемантизацію й певну стилістичну маркованість. Здійснено порівняльну вибірку словникових статей про первинні прийменники на позначення цілі на матеріалі Словника української мови в 11-ти томах (1970−1980) і Словника українських прийменників (2007). На основі цього матеріалу проаналізовано зміни у вжитку поодиноких прийменників мети (як продуктивних, так і архаїчних прийменниково-відмінкових форм на позначення цільової семантики). The article refers to the prepositional-case forms with primary self-prepositions to describe the semantics of purpose in modern Ukrainian language. In addition to the analysis of linguistic units, which using is frequently fixed, it is spoken about those units, using of which indicates to the loss of semantics of purpose and transition to syntactic archaisms. Among the most productive prepositional-case forms of primary self-prepositions it is spoken about compounds «для + р. в.», «на + з. в.», «заради + р. в.», «по + з. в.». It is fixed much smaller range of using such forms like «до + р. в.», «під + з. в.», «про + з. в.», indicating to their purpose desemantization and certain stylistic marking. It is made the comparative sample of dictionary articles about the primary prepositions with the meaning of purpose based on the material of Ukrainian language dictionary in 11 volumes (1970−1980) and the Ukrainian Prepositions Dictionary (2007). Basing on this material it is analyzed changes in using of single prepositions of purpose (both productive and archaic prepositional-case forms to indicate the purpose semantics).
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7032
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
53-62.pdf639,35 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback