DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2015 >
Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7049

Название: Порівняльна синтаксема в семантико-синтаксичній структурі простого речення
Другие названия: Comparative Syntaxema in the Semantic-Syntactic Structure of a Simple Sentences
Авторы: Рошко, Світлана
Roshko, Svitlana
Ключевые слова: порівняння
порівняльна синтаксема
типи порівняльних синтаксем
порівняльні декон'юнктиви
семантико-синтаксичні відношення
підрядне порівняльне речення
синтаксична деривація
трансформація
comparison
comparative syntaxema
types of comparative syntaxemes
comparative deconjunctive
semantic and syntax relations
subordinate comparative sentence
syntax derivation
transformation
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Рошко С. Порівняльна синтаксема в семантико-синтаксичній структурі простого речення / С. Рошко // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (3). – С. 200-210
Краткий осмотр (реферат): У статті досліджено функціональне навантаження порівняльної синтаксеми у семантико-синтаксичній структурі простого речення. Показано, що синтаксеми як мінімальні семантико-синтаксичні одиниці виділяють на основі семантико-синтаксичних відношень. Наведені імена вчених, які займаються проблемою вивчення синтаксем та категорії порівняння у семантико-синтаксичній структурі речення. Мета дослідження – описати основні функціональні типи порівняльних синтаксем та простежити дериваційні перетворення в системі порівняльних одиниць, у результаті яких утворюються складні синтаксеми в позиції детермінантних членів речення. У науковій роботі проаналізовані семантичні різновиди первинних предикатних і субстанціальних порівняльних синтаксем та семантичні і морфологічні варіанти складних, вторинних порівняльних синтаксем, серед яких можна виокремити, насамперед, вторинні предикатні синтаксеми. Розглянуто такі види адвербіальних порівняльних синтаксем як порівняльні часові, порівняльні причинові, порівняльні цільові. Зазначені засоби вираження атрибутивних та апозитивних синтаксем. Охарактеризовані семантично неелементарні синтаксеми у позиції детермінантних членів речення, які є найпоказовішим розрядом складних синтаксем, що відображають транспозиційні перетворення аналітичних синтаксичних морфем (сполучник → декон'юнктив) та свідчать про дериваційну похідність у системі порівняльних одиниць. In this article it is examined the comparative functional load of syntaxema in the semantic-syntactic structure of a simple sentence. It is identified that syntaxemes as minimal semantic-syntactic units are selected on the basis of semantic-syntactic relations. It is show thes names of scientists dealing with the problem of studying syntaxemes and categories of comparison in the semanticsyntactic structure of sentences. The aim of this research is the to describe the main functional types of comparative syntaxemes and to investigate the derivational transformation in the system of comparative units, which leads to the formation of complex syntaxemes in the position of the determinant pacts of the sentence. In scientific work it is analyzed the semantic types of primary predicate and substantial comparative syntaxemes and semantic and morphological variants of complex, secondary comparative syntax within it may be distinguished the secondary predicate syntaxemes. It is considered the following types of comparative adverbially syntaxemes as comparative time, comparative reason and comparative target. It is specified the means of expression of attribute and apozytyv syntaxemes. It is characterized the semantic neelementarni syntaxemes in the position of determinant pact of the sentence, which are the most notable category of complex syntaxemes reflect which transpozyional conversions of analytical syntactic morpheme (conjunction → deconjunctive) and witness about derivation in the system of comparative units.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7049
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
200-210.pdf632,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback