DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Типологія та функції мовних одиниць >
2015 >
Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7057

Название: Фразеологічні одиниці в романі Мирослава Дочинця «Лис. Віднайдення загублених слідів»: семантика, особливості функціонування
Другие названия: Phraseological Units in Myroslav Dochynets’ Novel “Fox. Retrieving of the Lost Tracks”: Semantics, Peculiarities of Functioning
Авторы: Яцьків, Марія
Yatskiv, Mariya
Ключевые слова: фразеологічні одиниці
фразеологізм
трансформація
загальномовні фразеологічні одиниці
індивідуально-авторські фразеологізми
phraseological units
phraseologism
transformation
general language phraseological units
author individual idioms
Issue Date: 2015
Издатель: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Библиографическое описание: Яцьків М. Фразеологічні одиниці в романі Мирослава Дочинця «Лис. Віднайдення загублених слідів»: семантика, особливості функціонування / М. Яцьків //Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 1 (3). – С. 251-261
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто особливості функціонування фразеологічних одиниць в індивідуальному стилі Мирослава Дочинця. Здійснено аналіз фразеологічного багатства роману «Лис. Віднайдення загублених слідів» та виявлено особливості використання фразеологізмів у художньому просторі роману. Проаналізовано загальномовні, трансформовані та індивідуально-авторські фразеологізми. Виокремлено тематичні групи індивідуально-авторських фразеологічних одиниць, зафіксованих у романі, найбільш репрезентативні з них позначають: дії, вчинки, поведінку людини; діяльність особи в її стосунках з будь-ким; властивості, якості людини; фізичний стан особи; зовнішній вигляд; стан особи, що характеризується зовнішніми проявами. Вивчення фразеологізмів на основі мови роману окремого письменника дало нам багатий матеріал для опису національної картини світу. У романі М. Дочинця спостерігається широке функціонування фразеологічних одиниць, одним із домінувальних чинників у формуванні семантичної цілісності яких є експресивне, емоційно-оцінне значення. Фразеологізми у тексті функціонують як структурні компоненти тексту. Авторські видозміни загальномовних фразеологічних одиниць значною мірою розширюють їх функціональне поле.The article takes a view of the peculiarities of functioning of the phraseological units in Myroslav Dochynets' individual style. The analysis of the phraseological wealth of the novel “Fox. Retrieving of the Lost Tracks” has been made and the peculiarities of the usage of phraseological units in the artistic space of the novel has been discovered. General, transformed and author individual idioms have been analyzed. The theme groups of author individual idioms, discovered in the novel, have been distinguished, the most numerous of them are: person's actions, doings, behavior;person's activities in contacts with anyone; person's features, qualities; person's physical state; appearance; state of a person, which is characterized by external manifestation. The research of the idioms on the basis of the novel of a separate writer has provided us with the abundant material for the description of the national picture of the world. In M. Dochynets' novel a wide variety of the functioning of phraseological units is observed. One of the main factors of the formation of their semantic unity is an expressive, emotionally-evaluative denotation. Phraseological units function as structural components of the text. Author modifications of the general phraseological units largely extend their functional range. The analysis of the text has given an opportunity to determine the stylistic load of the idioms.
URI: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/7057
Appears in Collections:Типологія та функції мовних одиниць, 2015, № 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
251-261.pdf627,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback