DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2014 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2014, № 2 (26) : [20]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Organizational Problems of Physical Training

Тетяна Круцевич, Ірина Когут, Сергій Применко. Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад / Tatiana Krutsevych, Irina Kohut, Sergei Primenko. Social Aspects of Relations Between Ukrainian Young People and Special Olympics Athletes

Наталія Соколова. Регламентація здорового способу життя в навчальних закладах Російської імперії в другій половині ХVIII ст. / Nataliia Sokolova. Regulation of Healthy Way of life in Educational Establishments of the Russian Empire is in the Second Half of XVIII Ages

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту
Professional Training Of Physical Education And Sport Specialists

Леонід Гнітецький. Сформованість знань студентів-першокурсників про сутність моральних якостей учителя фізичної культури / Leonid Gnitetsky. Formation of Knowledge by the First Year Students About the Nature of Moral Qualities of the Teacher of Physical Culture

Педагогічні технології навчання фізичної культури
Pedagogical Technologies Of Education In Physical Training

Александра Баканова. Характеристика нормы как оценки физического развития, физической подготовленности и физического состояния контролируемого контингента / Alexandra Bakanova. Characteristics of Norm as Evaluation of Physical Development, Physical Fitness and Physical State of the Controlled Group

Іван Васкан. Науково-методичні основи розвитку рухової активності підлітків у позаурочній діяльності / Ivan Vaskan. Scientific and Methodological Bases of Adolescent’s Physical Activity in Extracurricular Activity

Валерій Мазур. Ефективність експериментальної технології залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності в процесі навчання в основній школі / Valeriy Mazur. The Effectiveness of an Experimental Technology to Attract Students of Special Medical Group in Physical Activity in the Learning Process at the Basic School

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Руслана Валецька, Омелян Петрик. Механізм дії фізичної активності на управління здоров’ям / Ruslanа Valetska, Omelian Peter. The Mechanism of Action of Physical Activity in Health Management

Анатолій Войнаровський, Наталія Войнаровська. Лікарський контроль студентів як профілактика спортивного травматизму / Anatoly Voynarovsky. Natalia Voynarovs’ka. Medical Control Students, as Prevention of Sports Injuries

Леся Галаманжук. Особливості фізичної працездатності й розвитку фізичних якостей у дівчаток із різною спрямованістю мануальної рухової асиметрії протягом 4–6 років / Lesy Galamandjuk. Peculiarities of Physical Abilities and Development of Physical Features of Girls with Different Manual Motor Asymmetry Orientation Within 4–6 years

Вікторія Коваль, Яна Кушнір. Вікторія Коваль, Яна Кушнір / Victoria Koval, Yana Kyshnir. He Role of the Family in the Physical and Psychological Development of Childre

Олена Шишкіна, Ігор Бейгул. Вплив занять фітнес-аеробікою на функціональні показники жінок / Elena Shishkina, Igor Beygul. The Influence of Aerobic Fitness Exercises on Women’s Function

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

В’ячеслав Сергеєв, Наталія Грейда, Оксана Усова. Особливості китайської фітотерапії, порівняно з національною народною фітотерапією / Vyacheslav Sergeev, Nataliya Hreyda, Oksana Usova. Peculiarities of Chinese and Ukrainian Folk Herbal Therap

Ярослав Філак, Фелікс Філак, Тетяна Цюпак. Профілактика сколіотичної постави в умовах школи інтернатного типу / Jaroslav Filak, Felix Filak, Tatiana Tsupak. Prevention of Scoliotic Posture Under the Conditions of Boarding School

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Юрій Валецький. Самоконтроль спортсменом стану свого здоров’я / Yuri Valetskу. Self-athlete as His Health

Ганна Войнаровська, Наталія Войнаровська, Людмила Чеханюк. Естетико-спортивний складник занять естетичною гімнастикою на етапі початкової спеціалізації / Anna Voynarovs’ka, Natalia Voynarovs’ka, Lyudmila Chehanyuk. Aesthetic Sports Component Aesthetic Gymnastics Classes at the Initial Stage of Specialization

Олена Доценко. Комплексна оцінка спеціальної техніко-тактичної підготовленості в спортивному орієнтуванні / Olena Dotsenko. Integrated Assessment of the Special Technical and Tactical Readiness in Orienteering Sport

Ольга Іванюк. Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою / Olga Ivanyuk. Peculiarities of Electrical Activity in the Cerebral Cortex Athletes at Rest

Валерій Ніколаєнко, Олег Байрачний. Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11–18-річного віку: порівняльний аналіз / Valery Nikolaenko, Oleg Gully. Organizational and Methodological Approaches to the Construction of the Training Process with the Players 11–18 Years of Age: a Comparative Analysis

Роман Олійник. Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації / Roman Oleynik. Assessing the Development of Morphological Characters in Highly Skilled Athletes

Роман Черкашин, Анатолій Тучак. Підвищення працездатності в метальників молота за допомогою засобів відновлення в підготовчому періоді / Rovan Cherkashyn, Anatolij Tuchak. Improving Efficiency in Hammer Throwers Using Recovery Tools in the Preparatory Period

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback