DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2015 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 2 (30) : [39]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й кадрові проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Staff Problems of Physical Culture

Сергій Гуменюк. Актуальність використання засобів інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів фізичної культури / Sergiy Gumeniuk. Topicality of Using the Innovative Technologies Means in Professional Training of Future Teachers of Physical Education

Олександр Ємець. Використання педагогічних ситуацій у самостійній роботі майбутніх фахівців фізичної культури / Oleksandr Yemets. Use of Pedagogical Situations in Individual Work of Future Physical Education Specialists

Юрій Іванишин, Лідія Ковальчук, Світлана Мальона. Скейтбординг: історія виникнення та етапи становлення / Yuriy Ivanishyn, Lidiya Kovalchuk, Malona Svitlana. Skateboarding: the Origins and Stages of Establishment

Любов Іванова. Упровадження фізичного виховання в навчальні заклади України як передумова становлення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з учнями спеціальної медичної групи / Lyubov Ivanova. Implementation of Physical Education in Educational Institutions of Ukraine as Precondition to Establishment of Professional Preparation of Future Physical Culture Teachers for Work with Pupils of a Special Medical Group

Тетяна Ніжевська. Критерії, показники й рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до використання засобів артпедагогіки в професійній діяльності / Tetyana Nizhevska. Criteria, Indicators and Levels Ofreadiness of a Future Physical Educationteacher for Using the Means of Art-pedagogy in Professional Activities

Галина Панченко. Вектори вибору шляхів удосконалення підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до здоров’язберігальної діяльності в початковій школі / Halyna Panchenko. Vectors of Choice of Theways of Improvement of Future Physical Culture Teacher Preparation for Health Saving Activity in Elementary School

Ганна Приходько. Фізичне виховання учнів у навчальних закладах України в першій половині ХIХ ст. / Anna Prykhodko. Physical Education of Students in Educational Institutions of Ukraine in the First half of XIX century

Ірина Скрипченко. Професійна готовність майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту до діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму / Iryna Skrypchenko. Professional Readiness of Future Specialists in Physical Education and Sports to the Activity in the Sphere Children-youth Tourism

Людмила Чалій. Оцінювання сформованості туристських умінь та навичок у майбутнього вчителя фізичної культури / Lyudmyla Chaliy. Rating of Touristskills Formation of a Future Physical Trainingteacher

Технології навчання фізичної культури
Technologies Of Education In Physical Training

Alla Aleshina. The Formation of Posture of Pupils as an Actual Problem / Alla Aleshina. The Formation of Posture of Pupils as an Actual Problem

Анастасія Вільчковська. Ритмічна гімнастика під музику Альфреда й Марії Кнессів / Anastasia Vilchovska. Rhythmic Gymnastics to Music by Alfred and Maria Kness

Інна Ляхова, Марина Верховська. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в системі фітнес-індустрії / Inna Lyakhova, Marina Verkhovska. Modern Physical Culture and Health Improvement Technologies in the System of Fitness Industry

Владимир Темченко. Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся баскетболом при спортивно-ориентированном физическом воспитании / Volodymyr Temchenko. Influence of Informational Technologies on Physical Preparadness of Students Engaged in Basketball n Sports-oriented Physical Education

Ганна Толчєва. Критерії оцінювання рівня оволодіння студентами технікою дихальних вправ із хатха-йоги за європейською кредитною трансферною системою / Hanna Tolcheva. Criteria of Estimation of the Level of Mastering by Students of Technic of Breathing Exercises from Hatha-yoga According to the European Credit Transfer System

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Евгений Врублевский, Юзеф Татарчук, Ричард Асинкевич. Анализ эффективности оздоровительных занятий с помощью биоимпедансометрии / Yevhen Vrublevskyi, Yuzef Tatarchuk, Richard Asinkevich. Analysis of the Effectiveness of Health-improving Trainingswith the Help of Bioimpedometr

Олег Кемінь . Оцінка рівня соматичного здоров’я учнів 9-х класів та факторів негативного впливу на нього / Oleg Kemin. Estimation of the Level of Somatic Health of the 9th Classes and Faґctora of Negative Effect on it

Анастасія Козак. Вивчення особливостей сучасного процесу навчання на уроках із фізичної культури в дітей молодших класів / Anastasiya Kozak. Study of Peculiarities of Modern Educational Process at Physical Culture Classes Among Junior Pupils

Валентина Марчик, Ірина Мінжоріна, Світлана Переверзєва. Працездатність серцево-судинної системи студента протягом навчання у вищому навчальному закладі / Valentyna Marchyk, Iryna Minzhorina, Svitlana Pereverzeva. Working Capacity of the Cardiovascular System of a Student During Study Period in a Higher Educational Establishment

Світлана Нестерова, Вʼячеслав Мірошніченко, Ірина Мацейко. Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами / Svitlana Nesterova, Vyacheslav Miroshnychenko, Iryna Matseyko. Influence of Physical Education Classes on Functional Capabilities of the External Respiration System of Girls aged 17–19 with Different Somatic Types

Олена Нєворова, Валентина Черній, Людмила Нєворова. Аспекти спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку / Olena Nyevorova, Valentyna Cherniy, Lyudmyla Nyevorova. Aspects of Orientation of Physical Culture and Health Improvement Activities Considering Psychophysiological Characteristics of Children of Junior School Age

Василь Озарук, Ганна Презлята, Галина Ковальчук, Інна Ткачівська. Стан сформованості мотивів учнів початкових класів до рухової активності / Vasyl Ozaruk, Anna Prezlata, Anna Kovaltsuk, Inna Tkachivska. Condition of Formation of Motives of Pupils of Elementary Classes to Motor Activity

Петро Петрица. Значення самостійних занять фізичними вправами для студентів груп фізичної реабілітації / Petr Petrytsa. Meaning of Independent Physical Exercises Practicing for Students of Groups of Physical Rehabilitation

Наталія Семенова, Анатолій Магльований. Рухова активність та психоемоційний стан студенток 15–17 років / Nataliya Semenova, Anatoliy Mahliovanyi. Motor Activity and Psychoemotional Condition of Female Students aged 15–17

Ганна Тимченко, Лариса Жукова. Використання хронобіологічних паспортів як засобів оптимізації режиму дня студентів класичного університету під час планування режиму занять фізичною культурою / Hanna Tymchenko, Larysa Zhukova. Usage of the Chronobiological Passports as Means of Optimization of the Daily Routine for Classical University Students in Physical Training Classes Planning

Юрій Фурман, Світлана Сальникова. Удосконалення фізичного стану жінок 30–36 років за показниками фізичної підготовленості за допомогою комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Yuriy Furman, Svitlana Salnikova. Improvement of Physical Condition of Women aged 30–36 According to the Indices of Physical Preparadness by Means of Complex Applying of Aqua Fitness Classes and Methodologies of Endogenous Hypoxic Breathing

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Юрій Валецький. Формування правильної постави в дітей дошкільного й шкільного віку на уроках фізичного виховання / Yuriy Valetskyi. Formation of Correct Posture Among Children of Preschool and School age at Physical Education Classes

Тетяна Дьомкіна, Вікторія Онищук. Експрес-вплив ендогенно гіпоксичного дихання на показники артеріального тиску та спірографії студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію / Tetyana Dyomkina, Viktoriya Onishchuk. Rapid in Fluenceo Fendogenic-hypoxemic Respiration on the Indices of Arterial Tension and Spirography of Female Students ill with Neurocirculatory Dystonia

Ольга Ліпська. Оцінка повсякденної активності чоловіків із травмами сухожилків згиначів пальців кисті / Olha Lipska. Complex Estimation of the General Every Day Activity of an Injured Extremity of Men with Injuries of Flexor Tendons of Fingers

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Олександр Бур’яноватий. Вплив занять спеціального акробатичного спрямування на функціональний рівень прояву відтворення величини зусилля, що розвивається, юних бійців-багатоборців 6–8 років у групі початкової підготовки / Oleksandr Buryanovatyi. The Effect of the Special Acrobatic Direction Classes on the Functional Level of Manifestation of the Developing Efforts of Young All-round Athletes Aged 6–8 in Groups of Basic Training

Аурел Васильчук, Юрій Мосейчук. Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу / Aurel Vasylchuk, Yuriy Moseychuk. Technology of Defining of Technical and Physical Preparedness of Students in the Process of Increasing of Sports Mastery in Football

Оксана Заплатинська, Роман Петрина. Моделі ритмічної структури базових стрибків у художній гімнастиці / Oksana Zaplatynsky, Roman Petryna. Models Rhythmic Structure of Base Jumps in Gymnastics

Олена Лисенко. Фізіологічна реактивність та співвідношення «стимул-реакція» за умов фізичних навантажень різного характеру / Elena Lysenko. Physiological Reactivity and Value «Stimulus-response» in Terms of Physical Activity of Various Kinds

Дар’я Окунь. Вплив експериментальної програми тренування на показники фізичної підготовленості юних веслярів-слаломістів / Dariya Okun. Influence of Experimental Training Program on Indicators of Physical Preparedness of Young Rowers-Slalomists

Ростислав Первачук, Марія Сибіль, Антон Чуєв. Дієвість програми спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробної системи енергозабезпечення за критерієм спеціальної витривалості кваліфікованих борців вільного стилю / Rostyslav Pervachuk, Mariya Sybil, Anton Chuyev. Effectiveness of the Program Ofdirected Influence on Separate Components of the Anaerobic Energy Supply System According to the Criterion of Special Endurance of Qualified Freestyle Wrestlers

Володимир Саєнко, Олександр Дубовой, Володимир Дубовой. Біохімічний аналіз сечі пауерліфтерів високої кваліфікації на тренувальних заняттях та змаганнях / Volodymyr Sayenko, Oleksandr Dubovyi, Volodymyr Dubovyi. Biochemical Analysis of Urine of Power Lifters of High Qualification During Training Sessions and Competitions

Сергій Собко, Сергій Воропай, Наталія Собко, Сергій Гавришко. Динаміка показників загальної фізичної підготовленості юних футболістів на етапі базової підготовки / Sergiy Sobko, Sergiy Voropay, Nataliya Sobko, Sergiy Havryshko. The Dynamics of Indices of the General Physical Preparedness of Young Football Players Oat the Stage of Basic Preparation

Valeria Tyshchenko. Innovative Tests During Control Psychomotor Function by Qualified Handballers / Valeria Tyshchenko. Innovative Tests During Control Psychomotor Function by Qualified Handballers

Анна Топол. Анализ уровня специальной подготовленности квалифицированных гимнасток в групповых упражнениях / Anna Topol. Analysis of the Level of Speciale Training of Qualified Gymnasts in Group Exercises

Іван Хомяк. Удосконалення швидкісно-силових характеристик ударів у боксерів високої та середньої кваліфікації / Ivan Khomyak. Improvement of Speed-force Characteristics of Punches of Boxers of High and Average Qualification

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback