DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві >
2015 >

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 3 (31) : [61]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
Історичні, філософські, правові й кадрові проблеми фізичної культури
Historical, Philosophical, Legal and Staff Problems of Physical Culture

Олена Андрєєва, Олександра Благій. Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців фізичної рекреації / Olena Andryeyeva, Oleksandra Blagiy. The System of Training and Qualification Improvement of Specialists in Physical Recreation

Едуард Вільчковський, Володимир Пасічник. Фізичне виховання в школах Греції / Eduard Vilchkovskyi, Volodymyr Pasichnyk. Physical Education in Schools of Greece

Григорій Грибан. Професійні відносини викладача фізичного виховання зі студентами під час формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей / Hryhoriy Hryban. Рrofessional Relationship of a Teacher of Physical Education with Students During the Formation of Sports and Health Improving Competencies

Роман Карпюк. Стратегія підвищення якості вищої фізкультурної освіти / Roman Karpiuk. The Strategy of Quality Improvement of Physical Culture Educatio

Світлана Кокарева, Катерина Шеховцова, Олена Мілкіна, Борис Кокарев. Вплив споживчих властивостей фізкультурно-оздоровчих послуг на мотивацію тих, хто займається регулярним оздоровчим тренуванням / Svitlana Kokareva, Kateryna Shekhovtsova, Olena Milkina, Borys Kokarev. The Influence of Consumer Properties of Physical Culture and Health-improvement Services on Motivation of Those Engaged in Regular Health-improvement Trainings

Ольга Кольцова. Анімаційна діяльність як засіб соціального виховання студентів факультету фізичного виховання та спорту / Olha Koltsovа. Entertainment Activity as Means of Social Education of Students of the Faculty of Physical Cultureand Sports

Петро Ладика, Галина Шандригось, Віктор Шандригось. Особливості застосування дистанційного навчання під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін / Petro Ladyka, Halyna Shandryhos, Viktor Shandryhos. Peculiarities of Applying of Distance Learning While Teaching of Sports-pedagogical Disciplines

Ганна Леськів-Бондарчук. Спецкурс «Організація та проведення спортивно-оздоровчої роботи з людьми третього віку» як важливий компонент формування готовності майбутніх фахівців із фізичного виховання / Anna Leskiv-Bondarchuk. The Special Course «Organization and Conducting of Sports and Health Improving Activities with People of the Third Age» as an Important Integral Component of the Formation of Readiness of the Future Specialists in Physical Education

Ірина Маляренко, Юрій Ромаскевич, Людмила Пушкина. Історія та перспективи розвитку жіночого марафону / Iryna Malyarenko, Yuriy Romaskevych, Liudmyla Pushkinа. History and Prospects of Development of Female Marathon

Андрій Огнистий, Валерій Єднак, Роман Власюк. Фізична підготовленість та її місце в навчально-тренувальному процесі з гімнастики й у підготовці спортивного педагога / Andriy Ohnystyi, Valeriy Yednak, Roman Vlasiuk. Physical Preparedness and its Place in Educational-training Process in Gymnastics and in Training of a Sports Pedagogues

Ярослав Остафійчук, Ганна Презлята, Богдан Мицкан. Валеологічні аспекти нормативно-правових документів щодо здоров’язберігальної діяльності серед різних верств населення / Yaroslav Ostafiychuk, Anna Prezlyata, Bohdan Mytskan. Valeological Aspects of Legal Documents in the Context of Health-saving Activity Among Different Population Groups

Людмила Сущенко. Розвиток здібностей майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі фахової підготовки / Liudmyla Sushchenko. Development of Abilities of Future Specialists in Physical Rehabilitation in the Process of Professional Preparation

Технології навчання фізичної культури
Technologies Of Education In Physical Training

Piotr Winczewski. Ocena zróżnicowania rodzajów kolumn ćwiczebnych stosowanych w grach i zabawach ruchowych / Petro Vynchevskyi. Differentiated Estimation of the Variants of Organization of Pupils in the Process of Conducting of Outdoor Games

Володимир Волков. Особливості формування рухових умінь і навичок у студентів спеціальної медичної групи / Volodymyr Volkov. Peculiarities of Motor Abilities and Skills Formation Among Students of a Special Medical Group

Олег Дикий. Актуальні проблеми профільного навчання за спортивним напрямом старшокласників / Oleh Dukyi . The Problems of Sports Oriented Studying of Senior Pupils

Олександра Дубогай. Навчання учнів початкової школи в системі здоров’язбереження засобами освітньо-рухової методики / Oleksandra Dubohai. Training of Junior Pupils in the Health-preserving System by Means of Educational and Motor Methodology

Анатолій Кашуба. Проектування моделі формування спеціальних рухових умінь та навичок у майбутніх учителів фізичної культури засобами баскетболу / Anatolіy Kashuba. Design of the Model of Formation of Special Motor Skills and Ability Among Future Physical Culture Teachers by Means of Basketball

Владимир Темченко. Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся баскетболом при спортивно-ориентированном физическом воспитании / Volodymyr Temchenko. Influence of Informational Technologies on Physical Background of Students Engaged Basketball in Sport-oriented Physical Education

Юрій Цюпак, Тетяна Цюпак. Вплив управління та організаторської роботи тренера на підготовку спортсменів / Yuriy Tsiupak, Tetyana Tsiupak. Influence of Managerial and Organizational Work of a Trainer on Preparation of Athletes

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
Physical Education of Different Groups

Алла Альошина, Олександр Бичук. Розвиток координаційних здібностей школярів у процесі адаптивного фізичного виховання / Alla Aleshina, Oleksandr Bychuk. Development of Coordinating Abilities of Junior Pupils in the Process of Adaptive Physical Education of Adaptive

Регіна Андрєєва. Фізична працездатність студенток під впливом занять чирлідингом / Regina Andryeyeva. Physical Capacity for Work of Female Students Under the Influence of Cheerleading Practicing

Ольга Андрійчук, Андрій Шевчук, Оксана Самчук, Анатолій Хомич. Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров'я студентів залежно від їхніх навчальних досягнень / Olha Andriychuk, Andriy Shevchuk, Oksana Samchuk, Anatoliy Khomych. Peculiarities of Physical and Psychological Components of the Students’ Health Depending on Their Academic Achievements

Оксана Аннушак. Характеристика фізичного розвитку та функціонального стану дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною деформацією хребта І–ІІ ступеня / Oksana Annushak Characteristics of Physical Development and Functional State of Children of Junior School Age with Scoliosis of the Spine of I–II Stage

Ольга Багінська. Динаміка та особливості прояву силових якостей школярів різних вікових груп як суттєвого фактору у розвитку їхньої рухової функції / Olga Bahynska. Dynamics and Pecualiarities of Strength Characteristics Demonstration by Pupils of Different age Groups as a Significant Factor in Development of their Motor Activity

Володимир Банах, Олена Довгань, Катерина Дмитрук. Загальна характеристика стану здоров’я студентів І–ІІ курсів / Volodymyr Banakh, Olena Dovgan, Kateryna Dmytruk. General Characteristics of Health Condition of Students of I–II Courses

Сергій Бондаренко. Особливості розвитку статичної витривалості та формування постави дітей 6–7 років у період адаптації до навчальних навантажень / Serhiy Bondarenko. Peculiarities of Development of Static Endurance and Posture Formation of Children Aged 6–7 During the Period of Adaptation to Academic Loads

Людмила Ващук. Рівень фізичної активності дівчат старшого шкільного віку / Ludmila Vaschuk. Level of Physical Activity of Girls of Senior School Age

Олексій Горпинич. Вплив засобів фізичного виховання на розвиток рівня мотивації, щодо досягнення успіху, в навчальній діяльності студентів вищого навчального закладу / Alex Horpynych. Effect of Physical Education on the Development of Motivation to Succeed in the Training of Students of Higher Educational Institution

Владимир Давыдов, Наталья Колесникова, Наталья Клочко. Физическая подготовленность студенток специализированного высшего учебного заведения, выполняющих работу до утомления / Volodymyr Davydov, Nataliya Kolesnikova, Nataliya Klochko. Physical Preparation of Students of a Specialized Higher Educational Establishment who Perform Their Work Until Fatigue

Світлана Демчук. Особливості розвитку фізичних якостей у школярів із депривацією слуху / Svitlana Demchuk Peculiarities of Development of Physical Qualities of Pupils with Hearing Deprivation

Ольга Касарда. Стан фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів / Olha Kasarda. Condition of Physical Fitness of Female Students in Higher Educational Institutions

Тетяна Круцевич, Оксана Марченко, Тетяна Імас. Проблема гендеру у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді / Tetyana Krutsevych, Oksana Marchenko, Tetyana Imas The Problem of Gender in Physical Education of Children, Teenasgers and Young People

Олена Кузнєцова, Богдан Зубрицький, Олена Сініцина. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу університету / Olena Kuznetsova, Bogdan Zubrytskyi, Olena Sinistina. Defining of the Level of Physical Preparedness of Students of the First Course of University

Олександр Митчик, Ірина Кліш, Олександр Панасюк. Фізична культура в здоровому способі життя студента / Oleksandr Mytchyk, Iryna Klish, Oleksandr Panasiuk Physical Culture in Healthy Lifestyle of a Student

Олесь Пришва. Інтегральний спосіб оцінювання впливу фізичної активності та харчування на фізичний стан чоловіків / Oles Pryshva. An Integral Method of Estimating the Impact of Physical Activity and Nutrition on Physical Condition of Men

Андрій Розтока. Стан фізичної підготовленості учнів 5–6 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Andriy Roztoka. Condition of Physical Preparedness of Pupils of 5–6 th Grades of Comprehensive Educational Establishments

Сергій Романчук. Технології самоосвіти в галузі фізичної підготовки тп спорту командирів курсантських підрозділів вищих військових навчальних закладів / Sergii Romanchuk. Self-educational Technologies of the Commanders of Cadets’ Subunits of Higher Military Educational Institutions in the Field of Physical Training and Sports

Ліліана Рядова. Динаміка розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор / Liliana Ryadova. The Dynamics of Development of Coordinating Abilities of Children of the Average School Age With Visual Impairments Under the Influence of Specially Oriented Exercises and Outdoor Games

Sergiу Savchuk, Volodymyr Kovalchuk. Health and Structure of Morbidity College Students / Sergіi Savchuk, Volodymyr Kovalchuk. Health and structure of morbidity college students

Тетяна Синиця, Людмила Шестерова, Сергій Синиця. Зміни фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку під впливом занять з оздоровчої аеробіки / Tetiana Synytsia, Sergiy Synytsia, Liudmyla Shesterova. Changes in Physical Preparedness of Women of the First Mature Age Under the Influence of Health-improving Aerobics

Ярослав Смаль. Сім’я як чинник залучення до народної фізичної культури дітей 5–6 років / Yaroslav Smal. Family as a Factor of Attraction to Native Physical Culture of Children Aged 5–6 Years Old

Ольга Улыбина. Сравнительный анализ результатов анкетирования студенческой молодёжи России и Украины по проблемам физического воспитания/Olga Ulybina. Comparative Analysis of the Results of Questioning of Student Youth of Russia and Ukraine on the Problems of Physical Education

Сергій Футорний, Світлана Калитка, Нінель Мацкевич, Ольга Рода, Влодимир Михалевський. Вплив занять оздоровчою ходьбою на фізичний стан чоловіків другого зрілого віку / Sergiy Futornyi, Svitlana Kalytka, Ninel Matskevych, Olha Roda, Volodymyr Mykhalevskyi. Influence of Recreational Walking on Physical Condition of Men of the Second Mature Age

Алла Хохла, Ольга Карпюк, Ольга Базилевич. Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді / Alla Khokhla, Olha Karpiuk, Olha Bazylevych The Analysisof Indices of Physical Development of Student Yout

Оксана Цьось, Ігор Андрійчук. Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров'я населення залежно від місця проживання / Oksana Tsos, Ihor Andriychuk. Peculiarities of Physical and Psychological Health Components of the Society Depending on the Place of Their Residence

Анатолій Цьось, Юзеф Бергєр, Олександр Сабіров. Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів / Anatoly Tsos, Jozef Berhyer, Alexander Sabirov.  The Level of Physical Activity of Students in Higher Education

Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація
Therapeutic Physical Training, Sport Medicine and Physical Rehabilitation

Ігор Григус. Регенерація функціонального стану хворих на інтермітуючу бронхіальну астму / Ihor Hryhus. Regeneration of Functional Condition of the ill With Intermitting Bronchial Asthma

Микола Майструк. Методичні аспекти проведення фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Mykola Maystruk. Methodological Aspects of Physical Rehabilitation Conducting of the ill With Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Олімпійський і професійний спорт
Olympic and Professional Sport

Cветлана Атаманюк, Юрий Римар. Уровень физической подготовленности начинающих гребцов на этапе начальной подготовки в начале и в конце эксперимента / Svitlana Atamaniuk, Yuriy Rimar. The Level of Physical Preparedness of Rowers-beginners at the Stage of Initial Training at the Beginning and at the end of the Experimen

Наталія Бачинська. Основні положення технології підготовки й тренувальних навантажень у парній акробатиці на етапах багаторічного вдосконалення / Nataliya Bachynska. The Main Principles of the Technology of Preparation and Training Loads in Pair Acrobatics on the Stages of Long-term Improvement

Олександр Валькевич, Валерій Кузнєцов. Удосконалення нападаючого удару в юних волейболістів / Oleksandr Valkevych, Valeriy Kuznetsov. Improvement of Attacking Blow of Young Volleyball Players

Саида Гасанова. Особенности атакующих действий высококвалифицированных женщин-боксеров / Saida Gasanova. Peculiarities of Offensive Actions of Highly Qualified Female Boxers

Ольга Каковкина, Юлия Родина. Значение психологической подготовки в оптимизации спортивной деятельности у спортсменов- инвалидов / Olga Kakovkina, Yulia Rodina. The Meaning of Psychological Training in Optimization of Sports Activity Among Athletes with Disabilities

Борис Кедровський, Олег Шалар, Іван Іздебський. Взаємозв’язок між фізичною та технічною підготовленістю юних борців / Kedrovskyi Borys, Shalar Oleh, Izdebskyi Ivan. Interrelation Between Physical and Technical Preparedness of Young Wrestlers

Андрій Ковальчук, Олександр Куц. Динаміка фізичної працездатності волейболісток і її взаємозв’язок із фізичною підготовленістю в процесі річного тренувального циклу / Andriy Kovalchuk, Oleksandr Kuts. Dynamics of Physical Capacity of Female Volleyball Players and Its Interrelation with the Physical Training in the Process of Annual Training Cycle

Олена Козлова. Сучасна система змагань із легкої атлетики та її вплив на змагальну діяльність спортсменів високої кваліфікації / Olena Коzlova. Modern System of Competitions and its Influence on the Competitive Activity of Athletes of High Qualification

Ольга Кувалдіна, Олег Рибак, Людмила Рибак. Варіативність результатів спеціальних ділянок як критерій успішності ралійного екіпажу в багатоетапних змаганнях / Olga Kuvaldina, Oleh Rybak. Variability of the Results of Special Sections as Criteria of Successfulness of a Rally Crew in Many-stage Competitions

Роман Райтер, Орест Лесько, Орест Борик. Основні напрями спеціальної фізичної підготовки в рукоборстві / Roman Rayter, Orest Lesko, Orest Boryk. Main Courses in Special Physical Preparation in Arm Wrestling

Людмила Тайболина, Елена Талатынник, Галина Гатилова. Сравнительный анализ показателей адаптационных изменений сердечной мышцы и уровня работоспособности у квалифицированных хоккеистов / Liudmyla Taybolina, Olena Talatynnik, Halyna Hatilova. Comparative Analysis of Indices of Adaptive Changes of a Heart Muscle and Level of Workability of Qualified hockey Players

Вікторія Турлюк. Тренувальні методи й вправи в структурі багаторічного тренувального процесу кваліфікованих бігунів на середні дистанції / Viktoriia Turliuk. Training Methods and Exercises in Structure of Long-term Training Carbro Skilled Runners on Midranges

Артем Федецький. Вікова динаміка розвитку швидкісно-силових якостей у футболістів / Artem Fedetskyi. Age Dynamics of the Development of Football Players’ Speed-power Qualities

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback