DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Серія "Філологічні науки. Мовознавство" >
2012 >

Серія "Філологічні науки. Мовознавство", 2012, № 22(247) : [54]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА

Булатецька Л. І. Граматикалізація: комунікативні стратегії та мотивації

Бурдейна О. Р. Семантична структура етнолексеми міфологічного походження

Гармаш О. Л. Граматикалізація англомовних морфем як лінгвокогнітивний феномен

Glushchuk-Oleia G. I. Campo funcional-semantico de la exhortation como un aspecto de la causatividad

Хірочинська О. І. Проблема еліпсису та еліптичних речень у сучасній лінгвістиці

РОЗДІЛ ІІ. ЛЕКСИЧНА СЕМАНТИКА

Алиєва А. Д. Структурні особливості лексем субстантивного субфрейму номінативного поля концепту «Материнство» в сучасній англійській мові

Бялик В. Д. Лексичний квантор як об’єкт дослідження в когнітивному словотворі

Візнюк О. В. Динаміка реалізації лексико-семантичних груп іменникових твірних основ префіксальних похідних у межах ономасіологічних категорій англійської мови

Гурко О. В. Англійські запозичення в мові мас-медіа

Зайченко О. В. Семантична структура суфіксів (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови)

Зубач О. А. Фразеологізми з літерним компонентом сучасної німецької мови: структурно-семантичний аспект

Карасенко О. А. Ідіоматизовані найменування осіб чоловічої статі в середньоверхньонімецькій мові

Кучерина О. В. Методи дослідження символічного значення звуків

МінцисЮ. Б., Мінцис Е. Є. Семантичні особливості демінутивного суфікса -у та його похідних -іе, -еу (на матеріалі сучасної англійської мови)

Молочко О. П. Семантична структура назв емоцій в авторському дискурсі Дж. Остін

Навроцька І. М. Застосування дистрибутивно-компонентного методу визначення омонімічних лексико-семантичних варіантів у структурі англійського іменника

Огуй О. Д. Символіка кольору дорогоцінних каменів у середньовічній Західній Європі (на матеріалі літературних пам’яток)

Осовська І. М. Пейоративи в німецькомовному матримоніальному сімейному спілкуванні

Рогач О. О. Забобони та прикмети як складові частини мовної картини світу англійців

Романова Н. В. Семантика емотивних прикметників німецької мови ХУІІІ століття (на матеріалі трагедії «Фауст» Й. В. фон Ґете)

Савіна Ю. О. Когнітивні механізми та мовні засоби створення комічного: методологія дослідження (на матеріалі творів Джером К. Джерома)

Сухомлин В. В. Семантичні основи функціонально-семантичного поля: мовний і мисленнєвий зміст

Теслер О. В. Роль тендерного фактору в утворенні назв осіб у французькій мові XX століття

Тхір М. Б. Метафори-соматизми в промовах Б. Обами

Угонь Л. М. Етимологічні характеристики напівафіксів сучасної англійської мови

Бондарук Л. В. Використання природних міфів у романному наративі та їх переклад цільовими мовами (на прикладі роману Марселя Пруста «Noms de pays: Le nom»)

Глінка Н. В., ВолощукІ. П., Усик Г. М. Фразеологічні словосполучення з нумеральним компонентом: лексико-семантичний та перекладацький аспекти

Дячук Л. С. Тендерно орієнтовані стратегії і практика сучасного українського художнього перекладу

Засєкін С. В. Когнітивно-дискурсивні S-універсалії перекладу художнього тексту: досвід емпіричного психолінгвістичного дослідження

Іваницька М. Л. Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло - будівничий моста між літературами

Кияк Т. Р. Cмисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі «Нічної пісні мандрівника» Й. В. Гете)

Кучера А. М., Лащик Н. М. Переклад у межах порівняльного літературознавства. Поезії В. Гюго в перекладі В. Щурата

Лалаян Н. С. Фразеологічні труднощі художнього перекладу (на матеріалі роману Ю. Це «Орли та янголи»)

Ласка І. В. П’єр Кутель про якості перекладу

Матвіїшин О. М. Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів

Мельник А. П. Стратегії скорочення тексту при перекладі анімаційних фільмів

Мозговий В. І. Із досвіду роботи над словником офіційної передачі російських імен засобами української мови

Onyshchenko I. A. The Principal Ways of English Slang Translation and Its Analysis

Павлюк А. Б. Микола Зеров: фахівець класичної філології, перекладач і поет, «закоханий у вроду слів»

Панченко Е. И. О некоторых нерешенных проблемах теории перевода

Паньків О. Б. Проблеми відтворення стилістичної семантики колірних лексем англійської мови в українських перекладах

Яровенко Л. С., Кириллова М. Д. Особенности перевода адвербиальных глаголов движения

Біян Н. P. Сучасна англійська терміносистема туризму в контексті явища полісемії

Вереш М. Т. Етимологічний аналіз німецьких християнсько-богословських та церковних термінів-запозичень

Вовчанська С. І. Запозичення як результат термінологічної номінації (на матеріалі німецької термінології маркетингу)

Волосенко І. В. Вплив англійських запозичень на розвиток німецької молодіжної мови (на матеріалі щоденників молодіжних блогерів)

Дорда С. В. Англомовні запозичення в українській юридичній термінології

Дюканова Н. М., Загородня О. Ф. Поширення абревіатур в англійській економічній терміносистемі та їх структурна класифікація

Медведь М. М. Сучасний стан розвитку видавничо-поліграфічної терміносистеми: неологічний аспект

Саламаха М. Я. Структурна класифікація англійських двокомпонентних термінологічних словосполучень сфери охорони довкілля

Тарасова В. В. Екстралінгвістичні фактори розвитку Aviation English

Татаранюк С. П. Конверсія як один з основних способів утворення неологізмів сфери екології людини (на прикладі англійської мови)

Холодій І. О. Антонімія як категорія протилежності в соціологічній термінології сучасної англійської мови

Яцишин Н. П. Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback