DSpace About DSpace Software
[New user? Click here to register.]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Соціологічні студії >
2012 >

Соціологічні студії, 2012, № 1 : [20]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. Теорія та історія соціології
PART І. Theory and history of sociology

Бичук І. О. Світоглядна еволюція поглядів І. Франка як віддзеркалення концептуалізації уявлень про українську національну ідею / Bychuk I. Vital Evolution Franko as a Reflection of the Conceptualization of View about the Ukrainian National Idea

Бондаренко Ю. О. Міфотворення як соціальна технологія / Bondarenko Y. Сonstruction of myths as a social technology

Возняк С. С., Костюк Т. В.Культура як соціальне явище: аксіологічний вимір /Voznyak S., Kostiuk T. Culture as a Social Phenomenon: Axiological Dimension

Глебова Н. І. Вплив глобалізаційних процесів на етнокультурні ідентичності в сучасному вимірі / Glebova N. The Influence of Global Processes on Ethnocultural Identity in Modern Measurement

Гончарова І. М. Специфіка світосприйняття в первісних віруваннях / Honcharova I. Specificity worldview in of primitive beliefs

Дурманенко О. О. Аналіз соціальних страхів в контексті онто- та філогенезу / Durmanenko A. Social Fears Analysis in the Context of Onto- and Phylogenesis

Кондратик Л. Й. Проблема періодизації історії української соціологічної думки / Kondratyk L. The Problem of Periodization of the History of Ukrainian Sociological Thought

Шульга В. В. Соціально-психологічні проблеми особистості менеджера в ХХI ст. / Shulga V. Social and Psychological Problems of the Manager in XXI century

РОЗДІЛ ІІ. Методологія соціологічних досліджень
PART ІІ. Methodology of social researches

Безносов М. А. Ambivalent Nature of Political Markets: Does It Undermine a Democracy? / Beznosov М. Ambivalent Nature of Political Markets: Does It Undermine a Democracy?

Демків О. Б. Соціальний капітал в умовах державного монополізму: до методології соціологічного дослідження / Demkiv O. Social Capital in the Circumstances of State Monopolism: Main Methodological Issues of Sociological Study

Жулькевська О. В., Грищенко М. В. Суспільний простір міста як об’єкт соціологічного вивчення та емпіричний референт соціальних змін / Zhulkevska O., Gryshchenko M. Public Space of City as an Object of Sociological Investigation and Empirical Referent of Social Changes

Кузьмук О. М. Засоби ідентифікації середнього класу як методична проблема / Kuzmuk O. The middle class identification means as methodical problem

Ліщук-Торчинська Т. П. Поєднання традицій та інновацій у змісті освіти і технології навчання у процесі викладання курсу «Соціологія освіти» у вищій школі / Lishchuk-Torchynska T. Combination of Traditions and Innovations in Context Education and Technology Education in the Process of Teaching the Course «Sociology of Education» in Higher Education

Миронович Д. В. Релігія в контексті пострадянського простору: пошук пояснювальних моделей / Myronovych D. Religion in the Context of Post-Soviet Space: Searching of an Explanatory Models

Мурадян О. С. Спосіб життя як система соціальної дії: спроба концептуалізації / Muradyan O. Way of Life as a System of Social Action: an Attempt at Conceptualization

Сальнікова С. А., Мацюк О. В. Політична участь: концептуальні схеми, методики вимірювання / Salnikova S., Matsyuk O. Political Participation: Conceptual Designs, Methods of Measurement

РОЗДІЛ ІІІ. Соціальні реальності в емпіричних дослідженнях
PART ІІІ. Social reality in empirical studies

Афанасьєва Л. В., Букрєєва І. В. Особливості соціально-політичних орієнтацій сучасної студентської молоді / Afanaseva L., Bukreeva I. The Peculiarities of the Socio-Political Orientations of Modern Students

Кушерець Т. В., Щотка О. П. Якість педагогічної освіти в оцінках випускників та їх роботодавців / Kusherets T., Shchotka O. The Quality of Pedagogical Education in the Estimations of Graduates and Employers

Савка В. Є., Климанська Л. Д. Соціальне самопочуття єврейської громади сучасного Львова: спроба аналізу / Savka V., Klimanska L. Social Well-Being of Jewish Community of Contemporary Lviv: Attempt to Analyze

Сокурянська Л. Г., Дейнеко О. О.Студент українського мегаполісу перед обличчям академічної еміграції: у пошуках ціннісного портрету / Sokuranskay L., Deyneko A. The Student of Ukrainian Megapolis by the Face to Academic Emigration: in the Search of Value-Portrait

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback